การประเมินประสิทธิผลศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชนของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

dc.contributor.advisorจำลอง โพธิ์บุญ
dc.contributor.authorรุจิรา ทนงกิจ
dc.date.accessioned2023-02-07T03:16:48Z
dc.date.available2023-02-07T03:16:48Z
dc.date.issued2016
dc.date.issuedBE2559th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559th
dc.description.abstractการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน ของส่วนพลังงานชุมชน ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ 2) ศึกษาปัจจัย ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานและผลสำเร็จศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน ของส่วนพลังงานชุมชน ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยใช้กรอบแนวการศึกษา ตามรูปแบบ CIPP Model กับรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชนทั้ง 4 ภูมิภาค จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา สถิติอนุมาน และพรรณาความ ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) พบว่า ปัจจัยภายนอก (Context) ปัจจัยนำเข้า (Input) และกระบวนการ (Process) มี ความสัมพันธ์กับประสิทธิผล (Effectiveness) ในระดับสูง ที่นัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชนโดยสมการถดถอย (Regression) พบว่า ปัจจัยภายนอก (Context) ปัจจัยนำเข้า (Input) และกระบวนการ (Process) ส่งผลต่อประสิทธิผล (Effectiveness) ในระดับสูง (R = 0.672) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ การพยากรณ์ เท่ากับ 0.451 (ร้อยละ 45.10) ที่นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีความคาดเคลื่อนของการพยากรณ์เท่ากับ ± 0.380 มีค่าคงที่เท่ากับ 1.354 และจะได้สมการพยากรณ์ประสิทธิผล ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชนในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ที่สามารถนำไปพยากรณ์ปัจจัยสนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชนได้ โดยมีสมการดังนี้ Effectiveness = 0.382 Context + 0.169 Input + 0.166 Process ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชนมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นและ ยั่งยืน ดังนี้ ด้านปัจจัยภายนอก (Context) ได้แก่ มีนโยบายด้านพลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับ ฐานทรัพยากรชุมชน มีพื้นที่ให้แลกเปลี่ยนความรู้ และมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ อย่างต่อเนื่อง ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ได้แก่ สร้างความเชื่อมั่น การรับรู้การตระหนักรู้และ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีพลังงานชุมชนแก่ชุมชน และ ด้านกระบวนการ (Process) ได้แก่ ควรพิจารณาแผนการทำงานของชุมชนเป็นหลักในการสนับสนุน และมีการบูรณาการใน การทำงานร่วมกันth
dc.format.extent146 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2016.179
dc.identifier.otherb199282th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6294
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherบริษัทปตทth
dc.subject.otherบริษัทth
dc.titleการประเมินประสิทธิผลศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชนของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)th
dc.title.alternativeEvaluation of the effectiveness of community energy learning centers, PTT Public Company Limitedth
dc.typetext--thesis--master thesisen
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.disciplineการจัดการสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b199282.pdf
Size:
2.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections