ประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย

dc.contributor.advisorปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorวิสุทธิ์ เหมหมันth
dc.date.accessioned2014-05-05T08:55:30Z
dc.date.available2014-05-05T08:55:30Z
dc.date.issued2010th
dc.date.issuedBE2553th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010th
dc.description.abstractการวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิค ประสิทธิภาพด้านขนาด และ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัยจํานวน 61 บริษัท ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 ถึง ปีพ.ศ. 2551 โดยอาศัยตัวแปรทางกายภาพและตัวแปรทางการเงิน ผู้วิจัยได้นําระเบียบวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) ด้านปัจจยการผลิต (Input Oriented) มาใช้ในการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ (Efficiency) การดำเนินงานของธุรกิจ ประกันวินาศภัย ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ด้วยตวแปรทางกายภาพ พบว่าประสิทธิภาพทางเทคนิคของ ธุรกิจประกันวินาศภัยโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.66 ปี ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือปีพ.ศ. 2549 โดยมีค่า ประสิทธิภาพเท่ากบั 0.71 ส่วนปี ที่ประสิทธิภาพต่ำสุดคือปีพ.ศ. 2550 โดยมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 0.56 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ส่วนผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยตัวแปรทางการเงินได้ให้ ผลในทำนองเดียวกนั คือ ประสิทธิภาพทางเทคนิคของธุรกิจประกันวินาศภัยโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.65 ปี ที่ประสิทธิภาพสูงสุดคือปี พ.ศ. 2547 และ ปีพ.ศ. 2551 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 0.69 เท่ากัน ปีที่ประสิทธิภาพต่ำสุดคือ ปีพ.ศ. 2550 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 0.61 และเมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Expenses Ratio) ซึ่งมีความสัมพนธ์เชิงลบอย่างมีนัยสำคัญกับคะแนนประสิทธิภาพ พบว่าใน ปีพ.ศ. 2550 ธุรกิจประกันวินาศภัยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิสูงถึงร้อยละ 105 สอดคล้องกับค่าประสิทธิภาพที่ตํ่าสุดในปีนี้เช่นกัน ผลที่ได้จากการวิจัยคร้ังนี้ทําให้ทราบความมีประสิทธิภาพของบริษัทประกันวินาศภัยแต่ละ แห่งและแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ทั้งจำนวนพนักงาน จํานวนผู้บริหาร จํานวนสาขา ค่าจ้าง ค่าบำเหน็จและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมถึงการดำรงเงินกองทุนของบริษัทให้มี ประสิทธิภาพได้th
dc.format.extent94 แผ่น ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2010.63
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/554th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccHG 8704.655 ว38 2010th
dc.subject.otherประกันวินาศภัย -- ไทยth
dc.subject.otherประกันภัยธุรกิจ -- ไทยth
dc.titleประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยth
dc.title.alternativeOperational efficiency of Thai non-life insurance businessth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)th
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b168420.pdf
Size:
2.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections