รูปแบบการดำเนินชีวิต รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ และความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย

dc.contributor.advisorพรพรรณ ประจักษ์เนตรth
dc.contributor.authorกังสดาล ศิษย์ธานนท์th
dc.date.accessioned2022-01-24T07:07:18Z
dc.date.available2022-01-24T07:07:18Z
dc.date.issued2015th
dc.date.issuedBE2558th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ใช้ เทคโนโลยีความจริงเสริมผ่านแคมเปญสื่อสารการตลาดและศึกษาแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีความ จริงเสริมในแคมเปญการสื่อสารการตลาดในอนาคต โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การ วิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพและการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิจัยนี้วิเคราะห์ผลงานที่นำเสนอใน แคมเปญโฆษณาจาก “Cannes Lions 2015” ที่ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริมกับการสื่อสาร การตลาด จำนวน 10 แคมเปญ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ และปัจจัยส่วนประสมการตลาด สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้แก่ นักการตลาดและโฆษณา นักวิชาการ และตัวแทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีความจริงเสริม ทั้งหมดจำนวน 8คน ผลการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพพบว่า แคมเปญการสื่อสารการตลาดที่ใช้เทคโนโลยี ความจริงเสริมส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริ โภคและเทคโนโลยี เพื่อการโฆษณา การ ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย แคมเปญการสื่อสารการตลาดที่ใช้เทคโนโลยีความจริง เสริมส่วนใหญ่สร้างการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (Sense) และความรู้สึก (Feel) มากที่สุด ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมในการตลาดเชิง ประสบการณ์ในอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนาเนื้อหาการตลาดควบคู่ไปกับการใช้ทคโนโลยีความจริง เสริมเพื่อสร้างประสบการณ์เชิงบวกและสร้างความผูกพันให้มีต่อแบรนด์th
dc.format.extent147 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2015.24
dc.identifier.otherb193289th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5426th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherรูปแบบการดำเนินชีวิตth
dc.subject.otherสื่ออิเล็กทรอนิกส์ -- ไทยth
dc.subject.otherสื่อสังคมออนไลน์ – ท่องเที่ยวth
dc.titleรูปแบบการดำเนินชีวิต รูปแบบการใช้สื่อออนไลน์ และความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยth
dc.title.alternativeThai tourists' lifestyle, online media use and purchasing intention of tourism products and servicesth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b193289.pdf
Size:
1.67 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
Collections