การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดสำหรับบำบัดน้ำเสียในชุมชนหมู่บ้านจัดสรร

dc.contributor.advisorวิสาขา ภู่จินดาth
dc.contributor.authorสมชาย แก้วขุนจิตรth
dc.date.accessioned2019-08-05T08:17:17Z
dc.date.available2019-08-05T08:17:17Z
dc.date.issued2018th
dc.date.issuedBE2561th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้น้ำของครัวเรือนที่มีผลต่อการจัดการน้ำเสียชุมชน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน้ำเสียครัวเรือนก่อนปล่อยสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน และศึกษาประสิทธิผลของเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน้ำเสียครัวเรือนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนก่อนปล่อยสู่คลองสาธารณะ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และเก็บแบบสอบถามในชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ เขตบางกะปิ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ กรรมการชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 10 คน และคัดเลือกครัวเรือนในชุมชน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จำนวน 291 คน และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ได้จากบ่อพักน้ำเสียในชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ เพื่อวิเคราะห์ผลก่อนและหลังการนำเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ในการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน วิเคราะห์เชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณจากข้อมูลแบบสอบถาม โดยใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร่วมกับการเปรียบเทียบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ด้วยค่า t - test และ p – value กำหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05) โดยใช้ One-sample T-Test เพื่อเปรียบเทียบผลความแตกต่างของคุณภาพน้ำทิ้งกับค่ามาตรฐานการควบคุมน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ประเภท ข ที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดไว้ และใช้ Paired-Samples T-Test ในการเปรียบเทียบผลความแตกต่างของคุณภาพน้ำทิ้งก่อนดำเนินโครงการและหลังการดำเนินโครงการ แล้วใช้ SWOT Analysis วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีผลต่อการจัดการน้ำเสียของชุมชนหมู่บ้านจัดสรร จากการศึกษา พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีจำนวนผู้อยู่อาศัย 2 – 4 คน พฤติกรรมการใช้น้ำของครัวเรือน มีปริมาณการใช้น้ำอุปโภคบริโภคเฉลี่ย 22.85 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน และมีค่าน้ำประปาเฉลี่ย 261.72 บาทต่อเดือน การจัดการน้ำเสียก่อนระบายน้ำทิ้งส่วนใหญ่ใช้ตะแกรงดักเศษอาหารและการแยกน้ำมัน และมีครัวเรือนไม่ถึงร้อยละ 50 ที่เข้าร่วมกิจกรรมในด้านการจัดการน้ำเสียต่าง ๆ ของชุมชน พฤติกรรมการนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้บำบัดน้ำเสียที่ครัวเรือนส่วนใหญ่นำมาใช้เป็นประจำทุกวัน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุงกระบวนการดำเนินการ ซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนทำให้ค่าคุณภาพน้ำทิ้งหลังดำเนินโครงการ มีค่า pH ใกล้เคียงค่าความเป็นกลาง (pH = 7) โดยค่า pH ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ค่า BOD ค่า TKN และน้ำมันและไขมัน มีค่าลดลงแต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนค่าสารแขวนลอย ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด ค่าซัลไฟต์ มีค่าเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05th
dc.description.abstractThe objectives of this research are to study household water use behavior affecting to community wastewater management system, to apply Clean Technology (CT) for household wastewater treatment and to find out the effectiveness of this technology prior to releasing wastewater to community treatment pond and to public water source afterward. Data and information were collected from interviews and questionnaire to residents and committee of Kittiniwet Village and from the wastewater quality test before and after using the CT treatment. Content Analysis to interviews results and descriptive statistics used i.e. frequency, percentage, mean and standard deviation were used to describe tre findings The results of the wastewater quality examination with t-test and p-value, determine the confidence level at 95% (error value 0.05) by using One-sample T-Test to compare the difference of effluent quality with Standard values for wastewater control from land allocation type B according to the regulations of the Pollution Control Department, and Paired-Samples T-Test to compare the difference of wastewater quality before the application of CT project and after the project. Then SWOT Analysis was employed to exam external factors and internal factors that affect wastewater management of the village housing community. According to studies, it has been found that most households have 2 - 4 residents, average water consumption of each house was 22.85 cubic meter per month and the water charge was about 261.72 Baht per month. Most households have waste water management before draining by using trap for food waste and oil separation, less than 50 percent of households that participate in community waste water management activities. Clean Technology Methods were utilized in daily life by changing household appliances and operation process improvement. Applying clean technology to treat wastewater from households causes the wastewater quality after the project has a pH value close to the neutral value (pH = 7) with a significant decrease in pH, BOD, TKN and oil and fat values which were decreased but they are no significant difference as compared to the values before using the CT while Suspended Solids Total Dissolved Solid and Sulfide values were increased but they are not significantly different at the level of 0.05.th
dc.format.extent155 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb205863th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4519th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.source.uriผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectเทคโนโลยีสะอาดth
dc.subject.otherการกำจัดน้ำเสียth
dc.subject.otherน้ำเสียชุมชนth
dc.subject.otherน้ำเสีย -- การบำบัดth
dc.titleการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดสำหรับบำบัดน้ำเสียในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรth
dc.title.alternativeApplication of clean technology for wastewater treatment in housing estateth
dc.typetext--thesis--master thesisen
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.disciplineการจัดการสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b205863.pdf
Size:
5.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
115 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections