การพัฒนาชนบท : แนวโน้มความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนาของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

dc.contributor.advisorสมพร แสงชัย, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorศรีสุรินทร์ จำปาth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:13Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:13Z
dc.date.issued1981th
dc.date.issuedBE2524th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2524.th
dc.description.abstractเป็นการศึกษาหนึ่งในสามสาขาของการบริหารโครงการ คือ การประเมินผล (Evaluation) ในลักษณะมุ่งเน้นเชิงปริมาณ และในการพิสูจน์สมมติฐาน ได้ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์หลายแบบ ได้แก่ Percentage, Chi-square, ANOVA, Stepwise Regression และ Factor Analysis.th
dc.description.abstractในการนี้ ได้แบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็นหลัก และ 2 ประเด็นรอง โดยมีสมมติฐานหลักว่า.th
dc.description.abstract1. โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ นี้ มีส่วนช่วยให้ครัวเรือนสมาชิกหมู่บ้านโครงการ มีรายได้ที่เป็นตัวเงินใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 18,000.00 บาทต่อปี ได้มากกว่าครัวเรือนสมาชิกหมู่บ้านอื่นที่ไม่ได้ดำเนินการในรูปสหกรณ์th
dc.description.abstract2. โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ นี้ มีส่วนในการลดจำนวนครัวเรือนจน ของครัวเรือนสมาชิกหมู่บ้านโครงการ ได้มากกว่าของครัวเรือนสมาชิกหมู่บ้านอื่นที่ไม่ได้ดำเนินการในรูปสหกรณ์ และมีสมมติฐานรองเป็นการเพิ่มเติมต่อไปอีกว่า.th
dc.description.abstract3. มีตัวแปรอิสระบางตัวที่มีอิทธิพลต่อความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนา ในลักษณะที่สามารถอธิบายความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนาได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติth
dc.description.abstract4. มีปัญหาข้อบกพร่องบางประการที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย หรือต่อความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนา.th
dc.description.abstractจากการศึกษาพบว่า ในด้านการบรรลุเป้าหมายเท่าที่ได้ดำเนินการมาแล้ว 4 ปี (2519-2522) ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นมายังไม่เพียงพอที่จะกล่าวว่า "โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ นี้มีส่วนช่วยให้ครัวเรือนสมาชิกหมู่บ้านโครงการ มีรายได้ที่เป็นตัวเงินใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 18,000.00 บาทต่อปี ได้มากกว่าครัวเรือนสมาชิกหมู่บ้านอื่นที่ไม่ได้ดำเนินการในรูปสหกรณ์" ได้ กับในด้านความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนา ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นมายังไม่เพียงพอที่จะกล่าวว่า "โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ นี้ มีส่วนในการลดจำนวนครัวเรือนจน ของครัวเรือนสมาชิกหมู่บ้านโครงการ ได้มากกว่าของครัวเรือนสมาชิกหมู่บ้านอื่นที่ไม่ได้ดำเนินการในรูปสหกรณ์" ได้เช่นเดียวกันth
dc.description.abstractในด้านตัวแปรอิทธิพล มีตัวแปรอิสระจำนวน 16 ตัวแปร ที่สามารถอธิบายความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนาได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในลักษณะที่บอกได้ทั้งขนาดและทิศทาง แยกตามกลุ่มตัวแปรได้ดังนี้ คือth
dc.description.abstractก. กลุ่มทั่วไป มี 1 ตัวแปร คือth
dc.description.abstract1. ความพึงพอใจในการเข้าอยู่ในโครงการ (XA6) ต้องส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกหมู่บ้านโครงการมีมากขึ้น จึงจะมีความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนาสูง.th
dc.description.abstractข. กลุ่มเศรษฐกิจ มี 6 ตัวแปร คือth
dc.description.abstract2. รายได้ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (XB4) ต้องลดจำนวนลง จึงจะทำให้เกษตรกรสมาชิกหมู่บ้านโครงการ มีความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนาสูงได้th
dc.description.abstract3. รายได้เฉพาะภาคเกษตรกรรมโดยเฉลี่ยขณะอยู่ในโครงการ (XB5) ต้องส่งเสริมให้มีมากขึ้น เพื่อที่จะทำให้เกษตรกรสมาชิกหมู่บ้านโครงการ มีความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนาสูง.th
dc.description.abstract4. การกระจายของที่ดินทำกิน (XB6) ต้องเพิ่มขนาดของที่ดินทำกินให้มากขึ้น เกษตรกรสมาชิกหมู่บ้านโครงการจึงจะมีความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนาสูงได้th
dc.description.abstract5. จำนวนทุนที่ให้ในการผลิตรวมต่อไร่ (XB11) ต้องให้เกษตรกรสมาชิกหมู่บ้านโครงการเพิ่มจำนวนทุนที่ใช้ในการผลิตรวมต่อไร่ให้มากขึ้น จึงจะทำให้เกษตรกรสมาชิกหมู่บ้านโครงการ มีความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนาสูงได้th
dc.description.abstract6. อำนาจการบริโภค (XB32) ต้องควบคุมไม่ให้อำนาจการบริโภคของเกษตรกรสมาชิกหมู่บ้านโครการ เพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 2.1 จึงจะทำให้มีความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนาสูงได้th
dc.description.abstract7. ประสิทธิภาพการผลิตรวม (XB39) ต้องส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกหมู่บ้านโครงการ มีประสิทธิภาพการผลิตรวมมากกว่า 5.00 จึงจะทำให้มีความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนาสูง.th
dc.description.abstractค. กลุ่มสังคม มี 7 ตัวแปร คือth
dc.description.abstract8. ความต้องการให้สมาชิกได้รับการศึกษา (XC2) ต้องจูงใจให้หัวหน้าครัวเรือนสมาชิกหมู่บ้านโครงการ เห็นความสำคัญของการศึกษา.th
dc.description.abstract9. ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อคน (XC4) เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกหมู่บ้านโครงการ มีความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนาสูง ต้องใช้จ่ายด้านการศึกษาอย่างประหยัดth
dc.description.abstract10. ค่านิยม "ระบบอาวุโส" (XC8) ควรให้ลดระดับลงมาอีกเล็กน้อย จึงจะมีความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนาสูงได้th
dc.description.abstract11. ค่านิยม "เกียรติยศชื่อเสียง" (XC10) ควรให้มีเพิ่มขึ้นอีก จึงจะมีความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนาสูง.th
dc.description.abstract12. การลงทุนในตัวอาคารที่อยู่อาศัย (XC14) ควรให้ชลอการลงทุนในตัวอาคารที่อยู่อาศัยไว้ก่อน จึงจะมีความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนาสูง.th
dc.description.abstract13. ความสบายในที่อยู่อาศัย (XC15) ต้องพยายามจูงใจให้เกษตรกรพึงพอใจในที่อยู่อาศัย ความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนาสูงจึงจะเกิดขึ้นth
dc.description.abstract14. การเจ็บป่วยในครัวเรือน (XC23) ต้องหาทางป้องกันไม่ให้เกษตรกรสมาชิกหมู่บ้านโครงการ เกิดการเจ็บป่วยให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ จึงจะส่งผลให้มีความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนาสูง.th
dc.description.abstractง. กลุ่มการบริหาร มี 2 ตัวแปร คือth
dc.description.abstract15. ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ (XD1) ควรให้การศึกษาใหม่ในลักษณะที่สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการได้ดีขึ้น จึงจะก่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนาสูง.th
dc.description.abstract16. ความเข้าใจในเป้าหมายของสินเชื่อ (XD2) ควรให้การศึกษาใหม่ในลักษณะที่สามารถเข้าใจเป้าหมายสินเชื่อได้ดีขึ้น อันจะช่วยส่งผลให้มีความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนาสูง.th
dc.description.abstractปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย หรือต่อความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนา เฉพาะที่สำคัญมี 4 ประการ คือth
dc.description.abstract1. หัวหน้าครัวเรือนสมาชิกหมู่บ้านโครงการ ส่วนใหญ่ยังมีความภูมิใจในโอกาสที่ได้เข้าอยู่ในโครงการไม่มากพอth
dc.description.abstract2. หัวหน้าครัวเรือนสมาชิกหมู่บ้านโครงการ ส่วนใหญ่ยังมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการเกษตรแผนใหม่น้อยอยู่th
dc.description.abstract3. มีการกระจายของที่ดินทำกินมากเกินไป.th
dc.description.abstract4. มีการบริหารโครงการยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาเท่าที่ควร คือth
dc.description.abstract4.1 มีการวางโครงการไม่ถูกต้องและรัดกุมเท่าที่ควร.th
dc.description.abstract4.2 มีการปฏิบัติตามแผน และการจัดองค์การเพื่อการบริหารโครงการไม่เหมาะสมth
dc.description.abstract4.3 ไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการในลักษณะที่ให้ภาพพจน์ของโครงการที่แท้จริง.th
dc.description.abstractและในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนั้น ควรที่จะสร้างความภูมิใจให้เกิดขึ้นแก่ครัวเรือนสมาชิก ให้การศึกษาใหม่จนสามารถเข้าใจและสามารถใช้เทคนิคการเกษตรแผนใหม่ได้ เพิ่มขนาดของที่ดินทำกินให้ใหญ่ขึ้น แก้ไขแผนโดยการปรับแผนใหม่ให้ดีขึ้น ปฏิบัติตามแผนในลักษณะของการบริหารการพัฒนาที่แท้จริง และทำการประเมินผลงานที่ดำเนินการไปให้ถูกต้องตามหลักวิชา และในการนี้ควรที่จะเน้นที่การคัดเลือกผู้จัดการโครงการให้มีคุณสมบัติครบตามลักษณะของผู้จัดการโครงการที่ดี เพื่อที่จะให้โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ มีการสิ้นสุดลงด้วยดีในลักษณะที่มีการบรรลุเป้าหมายและ/หรือมีความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนาสูงได้th
dc.format.extent294 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1072th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccHN 700.58 .C5 ศ17th
dc.subject.otherการพัฒนาชนบท -- ไทย -- เชียงใหม่th
dc.titleการพัฒนาชนบท : แนวโน้มความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนาของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่th
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b8459.pdf
Size:
5.67 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections