การออกแบบคาแรคเตอร์และการใชัสัญญะสาวน้อยเวทมนตร์ผู้พิทักษ์โลกในแอนิเมชั่นเรื่องเซเลอร์มูน

dc.contributor.advisorวรัชญ์ ครุจิตth
dc.contributor.authorชื่นนภา ทองประเสริฐth
dc.date.accessioned2022-03-03T04:24:30Z
dc.date.available2022-03-03T04:24:30Z
dc.date.issued2020th
dc.date.issuedBE2563th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2563th
dc.description.abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและระบบนิเวศแฟชั่นยั่งยืนในบริบทสากลและในบริบทของประเทศไทย รวมถึงศึกษาการรณรงค์ปลูกฝังวิถีแฟชั่นยั่งยืนให้เป็นบรรทัดฐานใหม่ในวิถีแฟชั่นไทยผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) แบบ Exploratory Sequential Design และแบ่งการศึกษาออกเป็นสามระยะ คือการสังเคราะห์งานวิจัย การสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบและระบบนิเวศแฟชั่นยั่งยืนในบริบทสากลนั้นประกอบไปด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนได้เสียที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนวิถีแฟชั่นยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ผ่านกระบวนการในการผลิต การออกแบบ การสื่อสาร การบริโภคไปจนถึงกระบวนการหลังการบริโภคซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศแฟชั่นยั่งยืน 2) องค์ประกอบและระบบนิเวศการสื่อสารแฟชั่นยั่งยืนในประเทศไทย ประกอบไปด้วยผู้ริเริ่มนำเสนอแนวคิดความยั่งยืนเข้าสู่ระบบแฟชั่นไทย โดยมี ผู้ผลิต และนักรณรงค์ทำหน้าที่ริเริ่มผลักดันให้เกิดวิถีแฟชั่นยั่งยืน ผ่านการตัดสินใจยอมรับแนวคิดดังกล่าวจาก ผู้บริโภค ภาครัฐ สื่อ และกลุ่มห้างสรรพสินค้า ที่ทำหน้าที่คัดกรองแนวคิดและวิถีแฟชั่นยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีแฟชั่นไทย 3) ข้อเสนอแนะแนวในทางปฏิบัติสำหรับการสื่อสารรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนวิถีแฟชั่นยั่งยืนในประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย การสื่อสารให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การสื่อสารคุณค่าทางเศรษฐกิจ และการสื่อสารตราสินค้าแฟชั่นยั่งยืน นอกจากนี้ยังนำเสนอแบบจำลองการสื่อสารเพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยth
dc.description.abstractThe purpose of this research is to examine the sustainable fashion ecosystem from global context and from Thai aspect in order to communicate and embed sustainable fashion practices as the new normal in Thailand through Design Thinking. The mixed method is employed. According to the exploratory sequential design process, the research is divided in to three phases; systematic literature review, followed by a quantitative research through an online survey and a qualitative approach through in-depth interview. The finding indicates that 1) fashion ecosystem from global context includes stakeholders from upstream to downstream that work accordingly to further sustainable fashion practices by implementing manufacturing, design, communication, consumption and post-consumption process. 2) Fashion ecosystem from Thai context consists of person or individual who initiates sustainable fashion practice and introduces to Thai fashion system. The practices require an approval from consumer, policy maker, media and retails store in order to be accepted as a part of Thai social system. 3) Communication messages include news and information toward sustainable fashion implication, economic values and branding. In addition, this study offers a communication prototype as a solution model to effectively achieve sustainable goals in Thai fashion industry.th
dc.format.extent170 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2020.137
dc.identifier.otherb212297th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5656th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectการออกแบบคาแรคเตอร์th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subject.otherการสร้างภาพเคลื่อนไหวในคอมพิวเตอร์th
dc.subject.otherภาพยนตร์การ์ตูนth
dc.titleการออกแบบคาแรคเตอร์และการใชัสัญญะสาวน้อยเวทมนตร์ผู้พิทักษ์โลกในแอนิเมชั่นเรื่องเซเลอร์มูนth
dc.title.alternativeThe study of character design and the use of signs in sailor moon the animationth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b212297.pdf
Size:
7.77 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections