การศึกษาพฤติกรรมของนักวิ่งระยะไกลกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา: กรณีศึกษาประเทศไทย

dc.contributor.advisorสุวารี นามวงค์th
dc.contributor.authorพงศกร เตียรถ์วัฒนานนท์th
dc.date.accessioned2019-05-07T05:06:15Z
dc.date.available2019-05-07T05:06:15Z
dc.date.issued2018th
dc.date.issuedBE2561th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (กจ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561th
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งเน้นที่จะทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักวิ่งระยะไกลกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา: กรณีศึกษาประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยผลักดันที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานวิ่งระยะไกล เพื่อศึกษาถึงปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานวิ่งระยะไกล และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักวิ่งระยะไกลที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการเข้าร่วมงานวิ่ง ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างคือนักวิ่งที่เคยเข้าร่วมงานวิ่งระยะทางขั้นต่ำ 10.5 กิโลเมตรขึ้นไปอย่างน้อย 1 ครั้ง และเป็นงานวิ่งที่จัดขึ้นในประเทศไทย จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุในการวิเคราะห์ข้อมูล           ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยผลักดันด้านโอกาสช่วยเหลือสังคม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง รองลงมาคือความสนุกสนานเพลิดเพลิน การหลีกหนี ความสำเร็จ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สำหรับปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งมากที่สุด คือ ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่ง รองลงมาคือบรรยากาศ ส่วนความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งเอง ก็ถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังมีประโยชน์เชิงวิชาการในการช่วยเติมเต็มช่องว่างทางการศึกษาเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในฝั่งอุปสงค์ (Demand) เรื่องของแรงจูงใจในการร่วมงานวิ่งต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง สำหรับประโยชน์เชิงปฏิบัติการคือ ผู้จัดงานวิ่งสามารถนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการดึงดูดนักวิ่งให้มาเข้าร่วมงานวิ่งเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาการจัดงานวิ่งระยะไกลให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักวิ่ง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและการกลับมาร่วมงานวิ่งอีกครั้งในอนาคตth
dc.description.abstract          This thesis emphasis to study about the long-distance runner behaviour and sport tourism development: Thailand case study which has objective 1) to study push factors that influencing runner satisfaction, 2) to study pull factors that influencing runner satisfaction, 3) to study runner satisfaction that influencing behavioral intention. Moreover, this research used quantitative approach which collecting data from 400 samples by survey questionnaire. The samples are runners who have ever competed more than 10.5 kilometers in running event at least 1 time. The events were held in Thailand. Data analysis was used by multiple regression analysis.           The result revealed that, firstly, the push factors positively influence runner satisfaction which the most influence factors was charity, enjoyment, escape, achievement and social respectively. Secondly, the pull factors positively influence runner satisfaction which the most influence factors was event information and atmosphere. Thirdly, the runner satisfaction positively influence behavioral intention. Furthermore, the contribution of this research was including filling the academic gap of sport tourism in demand side about motivation influence runner satisfaction and behavioral intention. Another was the managerial contribution by event organizers can adapt their practice to increase numbers of participants and develop running events following runners’ need for runner satisfaction and behavioral intention.th
dc.format.extent197 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb204763th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4399th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectแรงจูงใจในการร่วมงานวิ่งth
dc.subjectงานวิ่งระยะไกลth
dc.subject.otherการท่องเที่ยวเชิงกีฬาth
dc.titleการศึกษาพฤติกรรมของนักวิ่งระยะไกลกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา: กรณีศึกษาประเทศไทยth
dc.title.alternativeA study of the long-distance runner behaviour and sport tourism development: Thailand case studyth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะการจัดการการท่องเที่ยวth
thesis.degree.disciplineการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameการจัดการมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b204763.pdf
Size:
3.78 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
115 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections