ความสามารถในการถูกตรวจสอบของข้าราชการท้องถิ่น

dc.contributor.advisorจันทรานุช มหากาญจนะth
dc.contributor.authorจักรีพร เสมอใจth
dc.date.accessioned2019-10-30T08:24:11Z
dc.date.available2019-10-30T08:24:11Z
dc.date.issued2015th
dc.date.issuedBE2558th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อ 1) ศึกษากลไกที่ข้าราชการท้องถิ่นใช้ ปรับตัวเพื่อสร้างสมดุลความสามารถในการถูกตรวจสอบทั้ง 4 ด้านหลังจากที่มีการกระจาย อานาจให้กับท้องถิ่น เเละ 2) ศึกษาเเละหาเเนวทางในการเพิ่มความสามารถในการถูกตรวจสอบ ของข้าราชการท้องถิ่น จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า กลไกที่ข้าราชการท้องถิ่นใช้ปรับตัวเพื่อสร้าง สมดุลความสามารถในการถูกตรวจสอบ คือ ข้าราชการท้องถิ่นจะต้องตอบสนองด้วยการปฏิบัติ ตามคาสั่งเเละกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เเละพบว่ามีความผิด จริง ข้าราชการท้องถิ่นจะต้องพร้อมรับผิด ข้าราชการท้องถิ่นจึงถูกคาดหวังว่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่ทา ผิดกฎเเละเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักการเมืองท้องถิ่นเเละประชาชนในพื้นที่ได้ เเละด้วยลักษณะ การทางานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงเป็นตัวกระตุ้นให้ข้าราชการท้องถิ่นต้องเพิ่มทักษะ ในการทางานด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านคุณธรรม จริยธรรม เเละจรรยาบรรณในวิชาชีพ ใส่ใจ ประชาชนเเละพร้อมรับผิดต่อประชาชนหากตนเองปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดเเละเกิดความเสียหาย ขึ้น จึงนาเสนอเเนวทางในการเพิ่มความสามารถในการถูกตรวจสอบของข้าราชการท้องถิ่นได้ ดังนี้th
dc.description.abstract1) เคารพเเละปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาทั้ง จากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เเละ ผู้บริหารท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกัน 2) ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 3) หลีกเลี่ยงการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายในการทาผิดอย่างจงใจ 4) ติดต่อสื่อสารเเละสร้างความสัมพันธ์กับข้าราชการท้องถิ่นทั้ง ภายในเเละภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง 5) คานึงถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพของข้าราชการท้องถิ่น 6) พร้อมรับผิดหรือยอมรับการลงโทษทางวินัยหากพบว่ากระทาผิดจริง 7) ทาตามความพึงพอใจของผู้บริหารท้องถิ่นโดยต้องไม่ทาผิดกฎระเบียบข้อบังคับ 8) ลงพื้นที่ทางานเเละทากิจกรรมร่วมกับประชาชนในพื้นที่เเละเปิดใจรับฟังปัญหา โดยรอบด้าน ทางานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 9) ใช้การอธิบาย ชี้เเจง การพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลเเละหลักฐานรองรับ เพื่อสร้างความ เข้าใจให้กับทุกฝ่ายเเละเป็นการป้องกันความขัดเเย้งth
dc.format.extent170 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb191029th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4641th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น -- ไทยth
dc.titleความสามารถในการถูกตรวจสอบของข้าราชการท้องถิ่นth
dc.title.alternativeAccountability in Thai local governmentth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b191029.pdf
Size:
2.65 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
full text
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections