การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจในหมู่บ้านอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางการคมนาคม : ศึกษาเฉพาะกรณีความเปลี่ยนแปลงของบ้านหว้า ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สืบเนื่องมาจากการสร้างทางหลวงชนบทสายกระสัง-ลำชี

dc.contributor.advisorอมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorเลิศ บรรเลงเสนาะth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:11Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:11Z
dc.date.issued1974th
dc.date.issuedBE2517th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2517.th
dc.description.abstractศึกษาสภาพทั่วไปของการคมนาคมก่อนการสร้างทางหลวงชนบท เปรียบเทียบให้เห็นความก้าวหน้าทางการคมนาคมภายหลังการสร้างทางหลวงชนบทสายกระสังลำชี กล่าวถึงท่าทีของชาวบ้านที่มีต่อการสร้างทาง รวมทั้งปัญหาการสร้างทางที่อาจเกิดขึ้นระหว่างหน่วยก่อสร้างทางกับราษฎร แล้วศึกษาสภาพทั่วไปและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเรื่องจารีตประเพณี สภาพครอบครัว การอนามัย และการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยเปรียบเทียบสภาพเหล่านี้ก่อนและหลังการสร้างทาง ต่อจากนั้นผู้เขียนได้ศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงท่าทีและความคิดเห็นที่มีต่อบุคคลที่มีอำนาจตามความคิดเห็นของชาวบ้าน บุคคลที่น่านับถือ การเป็นกรรมการ ลักษณะของผู้นำที่ดี การเลือกตั้งผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนบ้าน ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้าน การดำเนินการของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและการเร่งรัดพัฒนาชนบทในเรื่องเหล่านี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพก่อนสร้างและหลังสร้างทางเช่นกันth
dc.description.abstractส่วนการเปรียบเทียบในด้านเศรษฐกิจ ผู้เขียนเปรียบเทียบฐานะความเป็นอยู่ อาชีพของหัวหน้าครัวเรือนของตนในบ้าน ปัญหาการประกอบอาชีพ ความชำนาญและฝีมือ การว่างงาน ทุนในการประกอบอาชีพ การซื้อขาย รายได้ รายจ่าย การขนส่งสินค้าและโดยสาร ในตอนท้ายสรุปผลพร้อมกับข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาว่า ความก้าวหน้าทางสังคมซึ่งได้แก่การสร้างทางหลวงชนบทสายกระสัง-ลำชี อันเป็นการกระทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมนั้นจะทำให้สภาพทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใดอย่างไร.th
dc.format.extent400 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1062th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccHT 147 .T3 ล68th
dc.subject.otherการพัฒนาชุมชนth
dc.titleการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจในหมู่บ้านอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางการคมนาคม : ศึกษาเฉพาะกรณีความเปลี่ยนแปลงของบ้านหว้า ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สืบเนื่องมาจากการสร้างทางหลวงชนบทสายกระสัง-ลำชีth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b9405.pdf
Size:
8 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections