ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

dc.contributor.advisorปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorสิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์th
dc.date.accessioned2014-05-05T08:55:30Z
dc.date.available2014-05-05T08:55:30Z
dc.date.issued2012th
dc.date.issuedBE2555th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012th
dc.description.abstractการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยที่เกี่ยวของกับรถยนต์และลักษณะการขับขี่โดยจำแนกตามกลุ่มผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิม และผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่และศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ รูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดโควต้า (Quota Sampling) โดย แบ่งเป็นผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิม 200 คน และผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ 200 คน และใช้สถิติพรรณนาและการทดสอบไคสแควร์ (Chi Square Test) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ผู้ซื้อทั้งสองกลุ่มซึ่งประกอบด้วย ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิม และ ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในส่วนของปัจจยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่โดยผู้ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิมมองว่าปัจจัย ด้านอัตราเบี้ยประกันภัยมีความสำคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์โดยมีความเห็นว่า อัตราเบี้ยประกันภัยรูปแบบใหม่มีอัตราที่สูงเกินความจำเป็นเมื่อเทียบกับกรมธรรม์ประกันภัย รถยนต์ที่ทําอยู่ซึ่งอาจเนื่องด้วยปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พฤติกรรมในการขับขี่ รถยนต์ระยะทาง ในการขับขี่ในแต่ละวัน จํานวนคร้ังในการประสบอุบัติเหตุซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการตัดสินใจ ซื้อประกันภั ยรถยนต์ผู้ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่มองว่า ปัจจยดัานความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นต่อรถคนเอาประกันภัยสืบเนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก มีความสําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อ ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่โดยมีความเห็นว่าความคุ้มครองต่อรถคนเอาประกันมีความสำคัญ ต่อการขับขี่รถยนต์ในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น อัตราเบี้ยประกันภัย เงื่อนไขการตรวจ สภาพรถยนต์ลักษณะของทุนซ่อมและทุนหายที่กำหนดได้ตามใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ ส่งผลให้มีทางเลือกในการทำประกันภัย รถยนต์มากยิ่งขึ้น ตรงกับลักษณะการขับขี่ส่วนบุคคลมากยิ่งข้ึน และเหมาะสมกับความจำเป็นของ แต่ละบุคคลมากขึ้นด้วย ถึงแม้ว่าผู้ซื้อทั้งสองกลุ่มจะมีความเห็นที่แตกต่างกัน แต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการ ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์เช่น ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยการบริการของบริษัทประกันวินาศภัยการโฆษณาประชาสัมพนธ์ความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันวินาศภัยการรับรู้ข้อมูลของ ผู้บริโภคเป็นต้น อีกทั้งความทันสมัยของรถยนต์แต่ละประเภท รูปแบบของพลงงานทางเลือกก็เริ่ม มีบทบาทและมีส่วนสําคัญที่ทําให้ผู้บริโภคเลือกที่จะซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใด เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับตนมากที่สุดth
dc.format.extent11, 62 แผ่น ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2012.9
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/556th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccHF 5415.32 ส35 2012th
dc.subject.otherพฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย -- กรุงเทพฯth
dc.subject.otherประกันรถยนต์ -- ไทย -- กรุงเทพฯth
dc.titleปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลth
dc.title.alternativeFactors affecting the purchasing decision to new automobile insurance product of consumers in Bangkok and Adjacent Areath
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)th
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b176353.pdf
Size:
6.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections