รหัสสัญญะที่สำคัญของสื่อการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ: การศึกษาฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ

dc.contributor.advisorวิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์th
dc.contributor.authorภัทราพร ภูริวังสกุลth
dc.date.accessioned2020-06-19T09:00:01Z
dc.date.available2020-06-19T09:00:01Z
dc.date.issued2019th
dc.date.issuedBE2562th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน และศึกษาชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ สามารถกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการริเริ่ม และ หรือ ผลักดันพัฒนาตนเองของผู้อ่าน วิธีการเก็บข้อมูลใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ หนังสือการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ จำนวน 5 เล่ม คือ เล่มที่ 1, 5, 15 ,17 และ 23 จากจำนวน 23 เล่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้อ่านจำนวน 20 คน ผ่านทฤษฎีการเล่าเรื่อง ทฤษฎีสัญวิทยา ทฤษฎีทุน และแนวคิดเรื่องแรงบันดาลใจ ผลการวิจัยพบว่าแรงบันดาลใจที่ปรากฎผ่านเนื้อหาของหนังสือการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 5 รูปแบบ และมีวิธีการสื่อสาร 11 วิธี คือ (1) สร้างแรงบันดาลใจในการริเริ่มเล่นโกะ โดยใช้วิธีการแทรกสอนอย่างเป็นธรรมชาติ และการสร้างแรงดึงดูดด้วยฉาก และมุมมอง (2) สร้างแรงบันดาลใจที่สร้างแรงผลักดัน โดยใช้วิธีการสะท้อนแรงสู่เป้าหมาย การสะท้อนแรงในตนเอง และการสะท้อนแรงรับจากผู้อื่น (3) สร้างแรงบันดาลใจในมิติของวัฒนธรรม โดยใช้วิธีการสื่อสารผ่านความเป็นจริง และการสะท้อนวัฒนธรรม (4) สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านโกะ โดยวิธีการส่งมอบแนวคิดและมุมมองด้านวงการโกะ และการสร้างการฝึกฝน (5) สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์ โดยวิธีการซ่อนรายละเอียดพิเศษ และการแสดงให้เห็นพัฒนาการด้านภาพวาด อีกทั้งจากการถอดรหัสของผู้อ่านนั้นได้เพิ่มเติมวิธีการการแสดงให้เห็นความสร้างสรรค์ด้านเนื้อเรื่อง และการเรียนรู้จากความหลากหลายของการตีความในเนื้อหาการ์ตูนอีกด้วยth
dc.description.abstractThe objective of this research is to study elements of communication signs in the content of Hikaru No Go comics that inspires readers and to study elements of communication signs in the content of Hikaru No Go comics can motivate to inspiring initiative and development of readers. This research uses qualitative method, processing data using qualitative content analysis with 5 selectively chosen books among Hikaru No Go comics that are book number 1, 5, 15, 17 and 23 from 23 books and using in-depth interview with 20 readers through the notions of storytelling, semiology, and inspiration. As the result of the investigation, the inspiration in the content of Hikaru No Go comics can be divided into 5 types and eleven communication methods. (1) Inspiring initiative to play siege known as the game of Go by means of teaching naturally and creating an attraction with scenes and perspectives (2) Inspiring in create momentum by means of reflect on force towards goals, reflect on force inside oneself and reflect on force from others (3) Inspiring in the 2 dimensions of culture by means of communicate through reality and cultural reflection (4) Inspiring in development of the game of Go by means of giving ideas and perspectives of the game of Go and creating practice (5) Inspiring in development of creativity by means of hiding special details and showing development by drawing. For decoding of the reader additional showing development by storytelling and learning from a variety of decoding of meaning in the content of comics.th
dc.format.extent329 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb208173th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5062th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectสัญวิทยาth
dc.subjectการเล่าเรื่องth
dc.subjectแรงบันดาลใจth
dc.subjectโกะth
dc.subject.otherการ์ตูนth
dc.subject.otherหมากล้อมth
dc.titleรหัสสัญญะที่สำคัญของสื่อการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ: การศึกษาฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะth
dc.title.alternativeSignification of signs in the inspiring comic: a study of Hikaru No Goth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b208173.pdf
Size:
21.44 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
115 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections