แนวโน้มนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567

dc.contributor.advisorบุหงา ชัยสุวรรณth
dc.contributor.authorกนกพร ดิษริยะกุลth
dc.date.accessioned2017-02-15T07:34:29Z
dc.date.available2017-02-15T07:34:29Z
dc.date.issued2013th
dc.date.issuedBE2556th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต (Futures Research) แบบเดลฟาย (Delphi Technique) มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาแนวโน้ม นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มนักการตลาดและนักสื่อสารการตลาด ที่ปฏิบัติงานภายในองค์กร หน่วยงาน และบริษัท ที่มีแนวทางการดาเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้นจา นวน 17 ท่าน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจา นวน 3 รอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าความแตกต่างระหว่างฐานนิยมและมัธยฐาน และ ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์th
dc.description.abstractผลการวิจัยพบว่า แนวโน้มนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืนระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567 แบ่งเป็น 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านกลยุทธ์ 2) ด้านแนวโน้ม การดาเนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ( CSR) ในอนาคต 3) ด้านนวัตกรรม 4) ด้านผู้บริโภค 5) ด้านปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 6) ด้านปัญหาและอุปสรรคด้านการตลาด 7) ด้านปัญหาและอุปสรรคด้านการสื่อสาร การตลาด 8) ด้านบทบาทขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน สามารถสรุปได้ดังนี้ คือ 1. ด้านกลยุทธ์: บริษัทต่างๆ จะใช้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็ นปัจจัยหลักในการแข่งขันระยะยาว 2. ด้านแนวโน้มการดา เนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)ในอนาคต: บริษัทต่างๆ จะมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business Practices) 3. ด้านนวัตกรรม: บริษัทต่างๆ จะมีแนวโน้มในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยรวม 4. ด้านผู้บริโภค: ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะมีจิตสา นึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 5. ด้านปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค:ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดและราคา ยังคงเป็นปัจจัยมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค 6. ด้านปัญหาและอุปสรรคด้านการตลาด: ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จะสามารถก้าวไป สู่ความยั่งยืน สามารถย่อยสลายและนากลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่ทา ลายสิ่งแวดล้อมหรือทา ลาย สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดมีแนวโน้มที่ภาครัฐและเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุนในการทา การส่งเสริมการตลาดและการขาย 7. ปัญหาและอุปสรรคด้านการสื่อสารการตลาด: บริษัทต่างๆ จะต้องนา เสนอให้ผู้บริโภค รับรู้และเข้าใจในเนื้อหาและข้อมูล เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน 8. ด้านบทบาทขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน: บริษัทต่างๆ จะต้องมีการจัดอบรมสร้าง จิดสา นึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานภายในองค์กรทุกคน เพื่อเป็นปลูกฝังและเป็นการละลาย พฤติกรรมให้กับพนักงานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนth
dc.description.abstractThis research is the Mixed Method using the Future Research Technique of Delphi pattern. The objectives of this research are 1) To study a marketing communication strategy to permanently support the current environment 2) To investigate problems of marketing communication supporting the current environment 3) To study trends in innovative marketing communication for sustainable Environment during B.E. 2558 - 2567. The samples of this research are 17 marketers and marketing communicators working in the organizations, departments and companies that run their business to conserve the environment. The data is collected by using questionnaire for 3 rounds. Median, Mode, Difference between Median and Mode, and Inter Quartile Range are used to analyze the data. The result showed that trends in Innovative Marketing Communication for Sustainable Environment during B.E. 2558 – 2567 can be divided into 8 dimensions. There are 1) strategy 2) Trends of corporate social responsibility's activities 3) Innovation 4) Consumer 5) Factors effecting to buying behavior of Eco-product 6) Problems and barriers in marketing 7) Problems and barriers in marketing communication 8) Government and private investor roll. They could be summarized as following.th
dc.description.abstract1. Strategy: Many companies use the main factor of long-term competition is sustainable development. 2. Trend in corporate social responsibility's activities: Focuses on socially responsible business practices. 3. Innovation: Many companies trend to innovate and improve the Eco - Technologies. 4. Consumer: Consumers trend to have more good consciousness to the environment. 5. Factors effecting to buying behavior of Eco-products: Marketing communication and price are the main factors influencing a costumer’s decision to buy. 6. Problems and barriers in marketing: Product and Packaging improvement can lead to success and cause less effect to the environment and can be reused without harm or less effect to the environment. Both government and private investors support in sales and marketing. 7. Problems and barriers in marketing communication: Companies need to provide more clear information about the environment to consumers. 8. Government and private investor roll: Many companies create seminar and build personal accountability in environment for employees both government and private corporation.th
dc.format.extent216 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherba185989th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3335th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherการสื่อสารทางการตลาดth
dc.titleแนวโน้มนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567th
dc.title.alternativeTrends in innovative marketing communication for sustainable environment during B.E. 2558-2567th
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
ba185989.pdf
Size:
3.95 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections