การศึกษาการทำประชาพิจัยและพัฒนาแผนแม่บทชุมชน : กรณีศึกษา ตบ้านใหม่ อหนองบุญนาก จนครราชสีมา และ ตกุดบาก อกุดบาก จสกลนคร

Citation
ภาสวรรณ จีนสลุด (2005). การศึกษาการทำประชาพิจัยและพัฒนาแผนแม่บทชุมชน : กรณีศึกษา ตบ้านใหม่ อหนองบุญนาก จนครราชสีมา และ ตกุดบาก อกุดบาก จสกลนคร. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1092.
View online Resources
Collections