ความพึงพอใจหลังการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร

dc.contributor.advisorเดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorจิราพร กำจัดทุกข์th
dc.date.accessioned2014-05-05T08:55:29Z
dc.date.available2014-05-05T08:55:29Z
dc.date.issued2009th
dc.date.issuedBE2552th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009th
dc.description.abstractการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจหลังการตัดสินใจ ซื้อคอนโดมิเนียม เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของผู้ที่ไม่พึงพอใจหลังการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม และ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจหลังการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม โดยตัวอย่างเป็นผู้ตัดสินใจ ซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสร้างแล้วเสร็จในช่วงปี 2549 - 2551 และมีระดับราคา ขายไม่เกิน 5 ล้านบาท จํานวน 236 ราย ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างสามขั้นแบบแบ่งชั้นภูมิโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่อาศัยเดิม ที่ ทํางานปัจจุบัน พฤติกรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อและความพึงพอใจหลัง การตัดสินใจซื้อใน 4 ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์ราคา สิ่งอํานวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมรอบ โครงการ สถิติที่ใช้คือ สถิติพรรณา การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังกับสิ่งที่ได้รับ และการวิเคราะห์ต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree) ด้วยเทคนิค CHAID ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมทุกด้านผู้ตัดสินใจซื้อไม่พึงพอใจหลังการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม อย่างไร ก็ตาม เมื่อจําแนกเป็นรายด้าน พบว่าผู้ตัดสินใจซื้อไม่พึงพอใจใน 3 ด้าน คือผลิตภัณฑ์ราคาและ สิ่งอํานวยความสะดวก และพึงพอใจใน 1 ด้าน คือ สภาพแวดล้อมรอบโครงการ โดยสิ่ งที่ไม่พึงพอใจ 3 ลําดับแรกในแต่ละด้าน เป็นดังนี้ด้านผลิตภัณฑ์ได้แก่ความพร้อมเข้าอยู่ได้ทันที ความ สวยงามของเฟอร์นิเจอร์ที่ใตกแต่งห้องชุดและคุณภาพและมาตรฐานของเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ตกแต่ง ห้องชุด ด้านราคา ได้แก่การจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบราคาขายกับ เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ตกแต่งห้องชุด และการจัดเก็บค่าสาธารณูปโภค ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่อินเทอร์เน็ตไร้สาย ร้านอาหาร และร้านคอฟฟี่ช็อป สําหรับสิ่ที่พึงพอใจในด้าน สภาพแวดล้อมรอบโครงการ 3 ลําดับแรก ได้แก่ ความปลอดภัยรอบโครงการ การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและการปราศจากมลภาวะที่ไม่ดีเมื่อวิเคราะห์ลักษณะของผู้ตัดสินใจซื้อที่ไม่พึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์ราคา และสิ่ง อํานวยความสะดวก พบว่า มีความคล้ายคลึงกัน ดังนี้ผู้ตัดสินใจซื้อที่ไม่พึงพอใจส่วนใหญ่ร้อยละ 58 เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-35 ปี (ร้อยละ 56) ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว/งานอิสระ (ร้อยละ 68) และร้อยละ 55 มีสถานภาพโสด โดยผู้ตัดสินใจซื้อ ร้อยละ 56 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้ส่วนตัว 20,000 - 30,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 34) และเมื่อพิจารณาถึงรายได้และค่าใช้จ่ายของครอบครัว พบว่า ร้อยละ 20 อย่างละเท่าๆ กัน มี รายได้ของครอบครัว 20,000–30,000 บาท/เดือน และมากกว่า 60,000 บาท/เดือน ขณะที่ร้อยละ 48 มีค่าใช้จ่ายของครอบครัว 10,000-20,000 บาท/เดือน ในด้านการพักอาศัยในคอนโดมิเนียมที่ซื้อ พบว่าร้อยละ 75 เป็นครัวเรือนที่มีสมาชิกพักอาศัยไม่เกิน 2 คน สําหรับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจหลังการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม จากการวิจัย พบว่า มี 5 ปัจจัย ได้แก่จํานวนคอนโดมิเนียมที่ค้นหาข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้เดินทางจากที่อยู่ อาศัยเดิมไปสถานที่ทํางานปัจจุบัน การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งค้นหาข้อมูลคอนโดมิเนียม ค่าใช้จ่ายของครอบครัวต่อเดือน และระยะเวลาที่ใช้ตัดสินใจซื้อ ซึ่งทั้ง 5 ปัจจัยดังกล่าวสามารถ แบ่งกลุ่มผู้ตัดสินใจซื้อได้ 6 กลุ่ม โดยพึงพอใจ 2 กลุ่ม และไม่พึงพอใจ 4 กลุ่มth
dc.format.extent11, 109 แผ่น ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/547th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccHD 7287.6 .T5 จ37 2009th
dc.subject.otherอาคารชุด -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การจัดซื้อth
dc.subject.otherที่อยู่อาศัย -- ความพอใจของผู้อาศัย -- ไทย -- กรุงเทพฯth
dc.titleความพึงพอใจหลังการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครth
dc.title.alternativeCustomer satisfaction after buying condominium in Bangkokth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)th
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b162686.pdf
Size:
2.47 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections