แนวทางการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์ในย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร

dc.contributor.advisorเทิดชาย ช่วยบำรุงth
dc.contributor.authorอธิป นนทกะตระกูลth
dc.date.accessioned2018-07-03T03:44:52Z
dc.date.available2018-07-03T03:44:52Z
dc.date.issued2014th
dc.date.issuedBE2557th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557th
dc.description.abstractการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์โดยผู้ประกอบการย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 2) ศึกษาข้อจำกัดด้านบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์ ย่านถนนข้าวสารกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้เข้าพักชาวต่างชาติต่อการจัดการความปลอดภัยในเกสต์เฮ้าส์ ย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร และ 4)เสนอแนวทางการจัดการความปลอดภัยในเกสต์เฮ้าส์ ย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้ประกอบการและบุคลากรของเกสต์เฮ้าส์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามกับผู้เข้าพักชาวต่างชาติวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาหาค่าความถี่ ร้อยละ และข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและความต้องการในการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์ ย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานครวิเคราะห์โดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้สถิติ F-test (One Way ANOVA) ผลการศึกษา พบว่า บริบทการจัดการความปลอดภัยในปัจจุบันสำหรับเกสต์เฮ้าส์ ย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร มีการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการเกสต์เฮ้าส์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากภาครัฐและผู้ประกอบการเกสต์เฮ้าส์มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีชื่อเสียงระดับโลก ดังนั้น ภาพลักษณ์ที่ดีของด้านต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคติอยู่พอสมควร อีกทั้งศักยภาพของบุคลากรมีความแตกต่างซึ่งภาครัฐและผู้ประกอบการเกสต์เฮ้าส์ก็ให้ความสำคัญในการหาแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เคยมาเยือนถนนข้าวสารให้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง ผู้เข้าพักชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์ย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร 6 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจด้านการเตือนภัยมากกว่าด้านอื่น รองลงมาคือ ด้านโครงสร้างและสถานที่ ด้านรักษาความปลอดภัย ด้านบริเวณทางเข้าของเกสต์เฮ้าส์ ด้านชีวิตและทรัพย์สิน และด้านห้องพักและห้องน้ำ ตามลำดับ ผู้เข้าพักชาวต่างชาติมีความต้องการในการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์ย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร เรียงตามความต้องการ 6 ด้าน คือ ด้านการเตือนภัยซึ่งเป็นด้านที่ผู้เข้าพักพึงพอใจมากกว่าด้านอื่น และผู้เข้าพักก็ยังมีความต้องการให้มีการจัดการความปลอดภัยมากเป็นอันดับแรกอีกด้วย รองลงมาคือ ด้านบริเวณทางเข้าของเกสต์เฮ้าส์ ด้านชีวิตและทรัพย์สิน ด้านโครงสร้างและสถานที่ ด้านการรักษาความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับบ้านห้องพักและห้องน้ำ ตามลำดับ ผลการวิจัยมีแนวทางให้ผู้ประกอบการเกสต์เฮ้าส์ย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานครและภาครัฐนำไปพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัย ดังนี้ 1) ให้ความสำคัญต่อจำนวนบุคลากรที่เหมาะสมกับปริมาณงาน พัฒนาเพิ่มทักษะด้านการจัดการความปลอดภัยให้กับพนักงานได้เรียนรู้และปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2) ควรมีการวางกฎระเบียบให้เป็นลายลักษณ์อักษรที่มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถนำไปใช้ร่วมกันได้ในหมู่ผู้ประกอบการเกสต์เฮ้าส์ 3) ควรมีการเร่งรัด สำรวจ จัดระเบียบขึ้นทะเบียนเกสต์เฮ้าส์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 4) ควรมีการปลูกจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของการจัดการความปลอดภัย 5) ควรมีการส่งจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการหรืออาจทำคู่มือ เอกสารแจกจ่ายอย่างทั่วถึง 6) จัดให้มีผู้มีประสบการณ์ในการรับมือกับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยไปอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในเกสต์เฮ้าส์ 7) สร้างความรู้ความเข้าใจปรับทัศนคติให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความปลอดภัย 8) ผู้ประกอบการควรปรับปรุงห้องพักห้องน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดี เพิ่มระดับความพึงพอใจให้ผู้เข้าพักมากยิ่งขึ้น 9) ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญหรือปรับปรุงการแสดงป้ายบอกชื่อหรือสัญลักษณ์ให้ชัดเจน 10) ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญหรือปรับปรุง จัดให้มีอุปกรณ์ล็อคประตูทางเข้าออกให้อยู่ในสภาพดี 11) ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ ปรับปรุง จัดให้มีแผนหรือคู่มือเตือนภัย เส้นทางหนีไฟให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 12) ผู้ประกอบการควรเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและคัดกรองลูกค้าที่เข้าพักอย่างเป็นระบบ 13) ผู้ประกอบการและภาครัฐควรมีความร่วมมือในการตรวจสอบปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการให้บริการของเกสต์เฮ้าส์เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของผู้เข้าพักอย่างสม่ำเสมอโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการจัดการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ร่วมกันอย่างเคร่งครัดth
dc.format.extent234 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb189627th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3712th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectการวิจัยเชิงคุณภาพth
dc.subjectการวิจัยเชิงปริมาณth
dc.subjectเกสต์เฮ้าส์th
dc.subjectการจัดการความปลอดภัยth
dc.subject.otherอุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ไทยth
dc.subject.otherการจัดการโรงแรม -- กรุงเทพth
dc.titleแนวทางการจัดการความปลอดภัยของเกสต์เฮ้าส์ในย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานครth
dc.title.alternativeGuideline for safety management of guest houses in Khao Sarn area, Bangkokth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะการจัดการการท่องเที่ยวth
thesis.degree.disciplineการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b189627.pdf
Size:
3.85 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections