แรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจของนักเรียนนายร้อยตำรวจ

dc.contributor.advisorธวัช วิชัยดิษฐ, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorปรุง บุญผดุงth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:38Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:38Z
dc.date.issued1982th
dc.date.issuedBE2525th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2525.th
dc.description.abstractวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาถึงลำดับความสำคัญของแรงจูงใจในแต่ละด้านต่อการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และเพื่อให้ได้ผลการศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทางเสนอแนะในการกำหนดนโยบายของโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่จะปรับปรุงแนวทางการฝึกอบรมนักเรียนนายร้อยตำรวจให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย ผลการศึกษาพบว่านักเรียนนายร้อยตำรวจมีแรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจในระดับปานกลาง นักเรียนนายร้อยตำรวจมีแรงจูงใจในด้านอิทธิพลทางบุคคล ทางการเงิน และทางผลตอบแทนจากอาชีพตำรวจอยู่ในระดับปานกลาง และมีแรงจูงใจในด้านความจำเป็นและลักษณะงานตำรวจในระดับสูง เมื่อนำมาเรียงลำดับความสำคัญปรากฏว่า ระดับแรงจูงใจสูงสุด ได้แก่ แรงจูงใจซึ่งเกิดจากอิทธิพลจากความจำเป็น อันดับ 2 แรงจูงใจซึ่งเกิดจากอิทธิพล ลักษณะงานตำรวจ อันดับสาม แรงจูงใจซึ่งเกิดจากอิทธิพลผลตอบแทนของอาชีพตำรวจ อันดับสี่ แรงจูงใจซึ่งเกิดจากอิทธิพลทางการเงิน และอันดับสุดท้าย ได้แก่ แรงจูงใจซึ่งเกิดจากอิทธิพลทางด้านบุคคลเป็นระดับต่ำสุด แต่ระดับต่ำสุดนี้ก็ยังอยู่ในระดับปานกลางของหลักเกณฑ์การวัดระดับแรงจูงใจที่ผู้เขียนแบ่งไว้ นักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีระยะเวลาการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ จะมีแรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจต่ำกว่านักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีระยะเวลาศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัด และนักเรียนนายร้อยตำรวจส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับสภาพสังคมในต่างจังหวัด และอยู่ในต่างจังหวัดมากกว่าในกรุงเทพฯ นักเรียนนายร้อยตำรวจที่เคยเป็นข้าราชการตำรวจมาก่อน จะมีแรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจสูงกว่านักเรียนนายร้อยตำรวจที่ไม่เคยเป็นข้าราชการตำรวจมาก่อน อาชีพบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และฐานะทางเศรษฐกิจของนักเรียนนายร้อยไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจth
dc.format.extent128 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1173th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectโรงเรียนนายร้อยตำรวจth
dc.subject.lccHV 8252.55 ป17th
dc.subject.otherตำรวจ -- ไทยth
dc.titleแรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจของนักเรียนนายร้อยตำรวจth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b10053.pdf
Size:
2.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections