การเปิดรับนิตยสารแจกฟรีและอิทธิพลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

dc.contributor.advisorประทุม ฤกษ์กลาง
dc.contributor.authorวรรณกมล ทัพขันธ์
dc.date.accessioned2023-01-23T04:10:41Z
dc.date.available2023-01-23T04:10:41Z
dc.date.issued2017
dc.date.issuedBE2560th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560th
dc.description.abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับนิตยสารแจกฟรีและอิทธิพลต่อประชาชนใน เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้อ่านนิตยสารแจกฟรีที่มีอายุ51-60 ในเขตปีการวิจัยเชิงปริมาณ กรุงเทพมหานครก(Quantitative Research) มีเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือ ผูอ้่านที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน ทั้งสิ้น 400คน วิเคราะห์และประมวลผลการวิจัยด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่าด้านพฤติกรรมการเปิดรับ นิตยสารแจกฟรีที่กลุ่มตวัอย่างเคยได้รับอ่าน เป็นประจํา ได้แก่ นิตยสารแจกฟรีสําหรับผู้บริโภคทั่ว ไปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สังคม การดําเนินชีวิต รวมถึงแฟชั่น ต่างๆ รองลงมาคือ นิตยสารแจกฟรีเฉพาะทาง ได้แก่ กีฬา เทคโนโลยีสุขภาพและการแพทย์ รถ ภาพยนตร์ท่องเที่ยวธรรมมะการทำธุรกิจแนวใหม่และ นิตยสารแจกฟรีเชิงธุรกิจ/ นิตยสารแจกฟรีที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐองค์กร หรือสมาคมต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์และ สร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร ด้านการใช้ประโยชน์กลุ่มตัวอย่างมีระดับการใช้ประโยชน์จากนิตยสาร แจกฟรีในด้านความรู้/ข้อมูลข่าวสารมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านความบันเทิง และด้านส่วนบุคคล ด้านการสร้างความสัมพันธ์ตามลําดับ ด้านอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีกลุ่มตัวอย่างมีระดับการ ได้รับอิทธิพลด้านความรู้มากที่สุด รองลงมาคือด้านทัศนคติและด้านการปฏิบัติตามลําดับด้าน ความต้องการจากนิตยสารแจกฟรีกลุ่มตวัอย่างมีระดับความต้องการนิตยสารแจกฟรีในด้าน รูปแบบมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านเนื้อหาตามลำดับth
dc.format.extent124 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2017.112
dc.identifier.otherb199272th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6228
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherนิตยสารth
dc.subject.otherผู้รับสาร -- ไทย -- กรุงเทพฯth
dc.titleการเปิดรับนิตยสารแจกฟรีและอิทธิพลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครth
dc.title.alternativeThe exposure of free magazines and effects on people in Bangkokth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b199272.pdf
Size:
1.44 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections