Show simple item record

dc.contributor.advisorบุญเย็น วอทอง, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorสนิท เวทะธรรมth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:15Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:15Z
dc.date.issued1968th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1080th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2511.th
dc.description.abstractวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อth
dc.description.abstract1. ศึกษาถึงลักษณะและสภาพของความต้องการกำลังคนในประเทศไทย.th
dc.description.abstract2. ศึกษาระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพเกี่ยวกับความสามารถสนองความต้องการกำลังคนระดับกลางเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจth
dc.description.abstract3. เพื่อศึกษาว่าได้มีการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคนระดับกลางอย่างไร และแผนพัฒนาการศึกษาในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่สอง พ.ศ. 2510-2514 สามารถสนองความต้องการกำลังคนระดับนี้ได้หรือไม่th
dc.description.abstract4. ศึกษาถึงกระบวนการวางแผนการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนระดับกลางตามโครงการพัฒนาการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่สอง ว่ามีความเป็นมาอย่างไร เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ ควรแก้ไขอย่างไร.th
dc.description.abstract5. เพื่อศึกษาว่าการวางแผนการศึกษา และการปฏิบัติตามแผนให้บรรลุผลนั้นมีอุปสรรคและปัญหาอย่างไรบ้าง ควรหาทางแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร.th
dc.description.abstractการศึกษาเรื่องนี้ผู้ศึกษามุ่งศึกษาเฉพาะแผนการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่สอง พ.ศ. 2510-2514 เท่านั้น ไม่กล่าวถึงความต้องการกำลังคนทางฝ่ายทหาร และมุ่งศึกษาเฉพาะการพัฒนากำลังคนโดยการให้การศึกษาในสถาบันการศึกษาเท่านั้น จากผลการศึกษายืนยันว่าการขาดแคลนกำลังคนระดับกลางในปัจจุบันเนื่องจากปริมาณการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทยไม่ขยายตัวรวดเร็วเท่าที่ควร ทั้งจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับนี้โดยเฉพาะและการที่ปัจจุบันยังไม่สามารถผลิตกำลังคนระดับนี้เพื่อสนองความต้องการได้เพราะปัญหาบางประการ ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา และปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนth
dc.description.abstract1. สำหรับปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษานั้น ผู้เขียนให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาความไม่สมดุลย์ของระดับการศึกษาในโรงเรียน ปัญหาเกี่ยวกับความต้องการด้านปริมาณการศึกษาที่เพิ่มขึ้น และปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนกำลังคนระดับกลาง.th
dc.description.abstract2. การวางแผนการศึกษา ผู้เขียนเสนอให้หาทางเพิ่มงบประมาณให้ได้สัดส่วนกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกับการปรับปรุงคุณภาพของการศึกษา ให้ส่งเสริมเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับมัธยม และมีส่วนร่วมในการจัดตั้งองค์การการกุศลทางการศึกษา นอกจากนั้นในการจัดทำโครงการการศึกษาต้องให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอโดยเฉพาะในการประมาณค่าใช้จ่ายควรให้ใช้มาตรฐานตามที่ผู้เขียนได้เสนอไว้ในวิทยานิพนธ์ อนึ่งโครงการการศึกษาของกรมต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาฯ ควรให้สอดคล้องเข้ากับนโยบายการศึกษาโดยส่วนรวม และควรจะได้มีวิธีการวางแผนการศึกษาในอนาคตไว้th
dc.description.abstract3. ในการปฏิบัติงานตามแผนนั้น ผู้เขียนเห็นว่ายังขาดแผนปฏิบัติการ ขาดกำลังเงินเพื่อใช้ปฏิบัติตามแผน ขาดครูอาจารย์ผู้มีวุฒิ ค่าก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สูงกว่าเดิม ทำให้ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษา ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้เขียนได้เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาไว้ในตอนท้ายของวิทยานิพนธ์แล้ว.th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2014-05-05T09:17:15Z (GMT). No. of bitstreams: 2 nida-ths-b10041.pdf: 7724659 bytes, checksum: 8a3e2c5f622384312840b6e450bf1e2c (MD5) nida-ths-b10041ab.pdf: 133104 bytes, checksum: 61de7348f4ed11a3d043413cef8e3b80 (MD5) Previous issue date: 1968th
dc.format.extent314 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectนโยบายกำลังคนth
dc.subject.lccLB 1028 ส15th
dc.subject.otherการวางแผนการศึกษา -- ไทยth
dc.titleการวางแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนระดับกลางth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record