การยอมรับทางสังคมของคนพิการ : ศึกษากรณีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพของภาครัฐและเอกชน

Citation
ฐิติมา กุลอัชชะกิจ (2000). การยอมรับทางสังคมของคนพิการ : ศึกษากรณีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพของภาครัฐและเอกชน. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1686.
View online Resources