คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

คณะพัฒนาสังคมเริ่มจากการเปิดสาขาพัฒนาสังคมในสังกัดของสำนักวิจัยในปี 2526 ในปี พ.ศ. 2547 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ปรับโครงสร้างของคณะพัฒนาสังคมแต่เดิม ซึ่งมีการเรียนการสอนสาขาพัฒนาสังคมเพียงสาขาเดียวให้รวมหลักสูตรการจัดการ สิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษา และได้เปลี่ยนชื่อคณะพัฒนาสังคมเป็น "คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม" 1 มกราคม 2565 ได้มีการเปลี่ยนชื่อตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ 859/2564 เป็น "คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร" (พค.)

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมี 2 สาขาวิชา คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาสังคม และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดล้อม

Browse

Communities of this Community

Now showing 1 - 1 of 1