Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Thumbnail

  ปัจจัยการสื่อสารการตลาดของร้านกาแฟ SPECIALTY กับรูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้บริการและทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย 

  เอกยุทธ ภมรกูล; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty กับรูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้บริการ และทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยงานวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการหรือผู้จัดการร้านกาแฟ Specialty ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 3 ร้าน ดังต่อไปนี้ 1) ร้าน One Ounce For Onion 2) ร้าน Amatissimo Caffe 3) ร้าน Ink & Lion นอกจากนียั้งใช้การสังเกตการณ์ของผู้วิจัยในการศึกษาสภ...
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  โสภาพร ศรนุวัตร; ปุ่น วิชชุไตรภพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ โดยทำการศึกษาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ... ที่จะจัดทำเป็นกฎหมายแม่บทให้มีความสมบูรณ์ ศึกษาเรื่องการจัดเก็บค่าน้ำ สำหรับเป็นแนวทางในการกำหนดเป็นกฎหมายต่อไป ตลอดจนศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
 • Thumbnail

  นวัตกรรมการสื่อสารผ่านแอพลิเคชั่น (Application) ของรายการเกมโชว์โซเชี่ยล ช่องไทยรัฐทีวี 32 กับการตอบสนองของผู้ชม 

  ชวภณ คารมภ์; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครัง; นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ ือศึกษา กระบวนการสร้างสรรค์รายการแบบใช้สื อสมัยใหม่ผ่านการตอบสนอง (Interactive) โดยใช้แอพลิ เคช ัน 2) เพ ือศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของกลุ่มผู้ชมรายการเกมโชว์แบบตอบสนอง (Interactive) ที มีต่อรายการ เกมโชว์โซเชี ยล ทางช่องไทยรัฐทีวี โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การ สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ผลิตรายการเกมโชว์โซเช ียล โปรดิวเซอร์รายการเกมโชว์โซเช ียลและทีมงานท ี่เกี ยวข้อง ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณใช้เครื องมือการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เกี ยวกับทัศนคติและความพึงพอ...
 • Thumbnail

  กระบวนการนำเสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครในรายการสารคดีเชิงช่าวเรื่องจริงผ่านจอ 

  อังกูร ตะวันวง; กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการนำ เสนอรูปแบบสารคดีเชิงละครใน รายการสารคดีเชิงข่าว เรื่องจริงผ่านจอ ที่ส่งผลให้ผู้รับชมรู้เท่าทันสื่อ การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ผลิตรายการ จำนวน 3 คน การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จำนวน 100 เรื่อง จากเทปที่ออกอากาศ จำนวน 26 ตอน และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ชมรายการ จำนวน 8 คน
 • Thumbnail

  ธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

  นฤมล สุยะราช; จันทรานุช มหากาญจนะ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงทัศนคติของนายกเทศมนตรี และ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลที่มีต่อการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในเทศบาล 2) ศึกษาถึงวิธีปฏิบัติ ของเทศบาลในการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานของเทศบาล และ 3) ศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคในการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในเทศบาล โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษา ในเทศบาลทัง้ 4 แห่งของอาเภอธัญบุรี ประกอบด้วย เทศบาลนครรังสิต เทศบาลเมืองสนนั่ รักษ์ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ และเทศบาลตาบลธัญบุรี วิธีการศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์จากนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล รวมถึงการศึกษาจากเอ...
 • Thumbnail

  การเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  กนกพร ศรีสวรรค์; กิตติ บุนนาค (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการ ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) ศึกษาปัจจัยตัวแปรอิสระที่ส่งผล ต่อการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 3) เพื่อศึกษาระดับความเหมาะสมและความถูกต้องของการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ 4) จัดทำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติที่มีประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างความผูกพันต่อองค์กร การสร้างเสริมความสามารถของพนักงานและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

  ปานกมล ทรัพย์สาร; กัลยาณี เสนาสุ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของความผูกพันต่อองค์กรการสร้างเสริมความสามารถของพนักงานและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยใช้การเก็บแบบสอบถามจาก ครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนสายพาณิชยการ ในสาขาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจและธุรกิจค้าปลีก จำนวนทั้งสิ้น296คน โดยใช้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS
 • Thumbnail

  Modelland approaches to establish advertising professional council 

  Sarunthita Chanachaiphuwapat; Bu-nga Chaisuwan (National Institute of Development Administration, 2015)

  This research presents the model and approaches to establish of the Advertising Professional Council. The objective of the study is to analyze the type of formation, mechanism for self-regulation in foreign countries, relationship with the state agencies, expectations of the practitioners and stakeholders of the advertising industry towards the creation of an advertising professional council in Thailand. The study was conducted in order to develop a framework and set the direction for the development of the advertising professional council in T...
 • Thumbnail

  ประสิทธิผลของมาตรการกำกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  ศิรภพ ปภัทธนนันท์; ปริยดา สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของมาตรการกำกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งเป็น มาตรการแคชบาลานซ์ ซึ่งใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 จนถึง 2557 และมาตรการเทรดดิ้ง อะเลิร์ท ซึ่งเริ่มใช้เมื่อต้น พ.ศ. 2558 การศึกษาได้วิเคราะห์ประเภทของหลักทรัพย์ โดยพิจารณาขนาดกลุ่มอุตสาหกรรม และระยะเวลาในการตดิ มาตรการซ้ำ และทำการวิเคราะห์ความมีประสิทธิผลของมาตรการ โดยมุ่งเน้นไปทคี่ วามสามารถในการควบคุมความผันผวนของราคาหลักทรัพย์รวมถึงอัตราการซื้อขายหมุนเวียน นอกจากนี้ ยังพิจารณาต่อเนื่องไปว่า เมื่อหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของ...
 • Thumbnail

  ความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดกองกำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง 

  ณัฐพงศ์ ย่องบุตร; เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 1) เพื่อค้นหานิยามความสำเร็จในการปฏิบัติ หน้าที่สืบสวนจับกุมในมุมมองของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัด พัทลุง 2) เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุมในมุมมอง ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง และ 3) เพื่อสร้างตัว แบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุมในมุมมองของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ สังกัดกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
 • Thumbnail

  การจัดการทรัพยากรร่วมในรูปแบบโฉนดชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่เกษตรกรรม กรณีศึกษา ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง 

  บัณฑิต สุนทรวิกรานต์; ณัฐฐา วินิจนัยภาค (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะการดำเนินงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนของสำนักงานโฉนดชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนของสำนักงานโฉนดชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผลผลิตและผลลัพธ์3) เพื่อศึกษาลักษณะการดำเนินงานโฉนดชุมชนของชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยง 4) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติที่จะเป็นแนวทางส่งเสริมให้เกิดการจัดการทรัพยากรร่วม (ที่ดิน)ในรูปแบบโฉนดชุมชนให้สามารถรักษาพื้นที่เกษตรกรรมได้ โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเลือกชุมชนสหกรณ์บ้านคล...
 • Thumbnail

  บทบาทในการทำงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ไททัศน์ มาลา; อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่สำคัญ 3 ประการคือ ประการแรก เพื่อศึกษาแนวคิดของการนำไปสู่การมีสภาองค์กรชุมชน ประการที่สอง เพื่อศึกษาถึงการ ประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประการที่ สาม เพื่อศึกษาแนวทางในการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
 • Thumbnail

  การศึกษาความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ไทยในอาเซียน 5 

  วนิดา จรุงกิจกุล; สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน 5 2) ศึกษาความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ไทยในอาเซียน 5 และ 3)กำหนดกลยทุธ์ในการพฒันาความสามารถในการแข่ง ขันของตลาดหลักทรัพย์ไทย
 • Thumbnail

  ต้นทุนการทำธุรกรรมของอุตสาหกรรมกองทุนรวมใน AEC 

  ชวิน ชูสกุล; ปริยดา สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการทาธุรกรรมของอุตสาหกรรมกองทุนรวม ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC) โดยได้แบ่งการศึกษา ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การศึกษาปัจจัยกำหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมใน AEC และ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าธรรมเนียมกับผลการดำเนินงานและการลงทุนของกองทุน รวมใน AEC เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนรวมของไทยเพื่อให้ พร้อมรับมือกับการเปิดเสรีซื้อขายกองทุนรวม
 • Thumbnail

  การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรบุคคล : กรณีศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนในระดับปฏิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  สุรพงษ์ โพธิ์ขาว; วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวางแผนทรัพยากรบุคคลถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มี คุณภาพมาปฏิบัติงาน ส่งมอบผลสัมฤทธิ์ให้แก่หน่วยงาน การวางแผนทรัพยากรบุคคลที่ดีสามารถ พัฒนาได้ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติ ด้านปริมาณ เพื่อทราบอัตรากา ลังคนที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงานที่ ได้รับภายในหน่วยงานที่สังกัด มิติด้านคุณภาพ เพื่อทราบว่าผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้นมี คุณภาพ สามารถส่งมอบผลงานให้กับผู้บังคับบัญชาได้สำเร็จบรรลุเป้าหมาย มิติด้านการกระจาย เพื่อ ทราบว่าบุคลากรในสถาบันฯได้รับการอุดช่องว่างโดยพัฒนาสมรรถนะในรายบุคคลอย่างทั่วถึงกัน เพื่อ เน้นคุณภาพของ ผลก...
 • Thumbnail

  ผลกระทบของการส่งออก การลงทุนโดยตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศต่อการกระจายรายได้ของภาคครัวเรือนไทย 

  กุลนิดา แวววรวีวงศ์; อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การส่งออก การลงทุนโดยตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศถือว่า เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพราะเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นภาคผลิตให้มีการขยายตัวทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆในที่สุดดังนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของการส่งออก การลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศต่อการกระจายรายได้ของประเทศไทย โดยผลการศึกษาที่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำ กัดในการกระตุ้นการส่งออก การลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ...
 • Thumbnail

  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

  กิตติ มีลำเอียง; กิตติ บุนนาค (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2) ศึกษาระดับทัศนคติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานีที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งการศึกษามีมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานีเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยจะใช้การศึกษาแบบผสมผสานระหว่างการวิจัย เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จะใช้การวิจัยเชิง สำรวจ(Survey Research) โดยการใช้แบบสอบ...
 • Thumbnail

  การศึกษากระบวนการตีตราทางสังคมที่ทำให้บุคคลกลายเป็นผีปอบ 

  อภิมุข สดมพฤกษ์; ประพนต์ สหพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงกระบวนการตีตราทางสังคมที่ทาให้บุคคลกลายเป็น ผีปอบ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและผลของการตีตราทางสังคมที่ทำให้บุคคลกลายเป็นผีปอบรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมในด้านต่างๆ และ 2) เพื่อศึกษาถึงแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดการกล่าวหาบุคคลว่าเป็นผีปอบจากคนในสังคมเพื่อนำผลการศึกษาวิจัยไปพัฒนาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องผีปอบ และเป็นแนวทางป้องกันการกล่าวหาให้บุคคลกลายเป็นผีปอบท้องที่ต่างๆ รวมทั้งการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อคนในสังคมให้มีความเข้าใจต่อการตีตราทางสัง...
 • Thumbnail

  สถานะองค์ความรู้งานวิจัยด้านเครือข่ายในระดับอุดมศึกษาไทย 

  จิรายุ ชาติประสพ; อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสถานะองค์ความรู้งานวิจัยด้านเครือข่ายในระดับอุดมศึกษา ไทย โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสถานะองค์ความรู้ทางด้านเครือข่าย 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบของเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัยที่ผ่านมา 3. เพื่อศึกษา ทิศทางแนวโน้มในการศึกษาวิจัยด้านเครือข่าย โดยเลือกศึกษาจากผลงานวิจัยด้านเครือข่ายความ ร่วมมือที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ซึ่งคัดเลือกจากวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎี บัณฑิต จากม...
 • Thumbnail

  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับความอยู่ดีกินดีของคนไทย 

  กฤษฎา วัฒนเสาวลักษณ์; สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การศึกษานี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรที่คาดกว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยว่ามีผลกระทบต่อความอยู่ดีกินของคนไทยหรือไม่อย่างไร เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดและอัตราการเสียชีวิตจากระดับสูงมาสู่ระดับต่า ทำให้สัดส่วนคน วัยทำงานลดลง สวนทางกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น หมายถึงการมีสัดส่วนผู้บริโภคมากขึ้นเมื่อเทียบกับคนวัยทางาน จึงเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อความอยู่ดีกินดีของคนไทย การศึกษานี้ได้ประยุกต์ตัวแบบแรมซีย์เข้ากับตัวแปรด้านประชากร และทำการจำลองเหตุการณ์ว่าหากโครงสร้างปร...
 • View more