Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Thumbnail

  การศึกษาทักษะในการประเมินข้อมูลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือของเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 17 ปี ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  ณัฐิกา ชุณห์สุทธิวัฒน์; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของการประเมินข้อมูลออนไลน์ที่ น่าเชื่อถือของเยาวชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อวิเคราะห์ทักษะในการประเมินข้อมูล ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือของเยาวชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 411 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Linear Regression) และ สหสัมพันธ์(Pearson Correlation) ผลการวิจัย พบว่า (1) เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 17 ปี ใน กรุงเทพมหาน...
 • Thumbnail

  การใช้มาตรการ ทางเลือกในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทย 

  ฐานนันต์ ศรีแสงฉาย; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาการพนันออนไลน์ 

  อรพิณ ปานเกษม; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)
 • Thumbnail

  บทบาท อำนาจหน้าที่ และที่มาของวุฒิสภาที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

  ศักดา ศรีทิพย์; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ปัญหาการนำระบบไต่สวนมาใช้กับคดีปกครองที่อยู่ในเขตอำนาจศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

  วิสุทธิ์ สุนทรวิภาต; พัชรวรรณ นุชประยูร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)
 • Thumbnail

  การพักการดำเนินธุรกิจชั่วคราว: ศึกษากรณีบริษัทจำกัด 

  ธานี มะลูลีม; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)
 • Thumbnail

  การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน : ศึกษาเฉพาะกรณีคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวง 

  กำภู วงศ์กาวี; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นกรณีที่ข้อมูลมีมิติสูงโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 

  ปณัช อาภาวุฒิชัย; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์และคัดเลือกตัวแปรในการ วิเคราะห์การถดถอย เชิงเส้นกรณีที่ข้อมูลมีมิติสูงโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม และนำผลของวิธีที่ เสนอไปเปรียบเทียบกับวิธีที่รู้จักกัน อย่างแพร่หลาย 3 วิธีได้แก่วิธีลาสโซ่ วิธีอีลาสติกเน็ต และวิธีการ ถดถอยแบบขั้นตอน โดยใช้วิธีการจำลอง เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบวิธีที่ศึกษาคือร้อยละ ของการคัดเลือกตัวแปรอิสระได้ถูกต้อง ร้อยละของการคัดเลือกตัวแปรอิสระมากเกินไป ร้อยละของการ คัดเลือกตัวแปรอิสระน้อยเกินไป ร้อยละของการคัดเลือกตัวแปรอิสระไม่ถูกต้อง ค่าเฉลี่ยของอัตร...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  การจัดสรรการขนส่งน้ำมันดีเซล: กรณีศึกษา บริษัทน้ำมันแห่งหนึ่ง 

  ณัฐวุฒิ อัศวมาชัย; กาญจ์นภา อมรัชกุล (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยนี นำเสนอตัวแบบทางคณิตศาสตร์ส้าหรับเป็นแนวทางในการเลือกช่องทางในการขนส่ง น้ำมันไปยังสถานีน้ำมันในพื้นที่ภาคเหนือ 5 สถานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการขนส่งที่ ประกอบด้วย ค่าขนส่ง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ในรูปของ Carbon tax) และเวลา (ในรูปของ Value of Time) ให้น้อยที่สุด แต่ยังคงต้องตอบสนองต่อความต้องการที่เพียงพอในแต่ละสถานีในงานวิจัยนี เลือกช่องทางการขนส่ง 2 ช่องทางคือ ทางรถบรรทุก และทางรถไฟ และยังคงมีปัจจัยเพิ่มเติมจากช่อง ทางการขนส่งดังกล่าวมากมาย เช่น ชนิดของพาหนะ ความเร็วในการขับขี่ ฯลฯ แต่ในบทความนี จะ พิจารณา 2 ปัจจัยหลักคือ น้ำ...
 • Thumbnail

  การสร้างสรรค์รูปแบบนวัตกรรมการสื่อสารแนวคิดธุรกิจประเภทเทศกาลดนตรีในประเทศไทย: เป๊ปซี่ พรีเซ้นท์ เอสทูโอ สงกรานต์ มิวสิคเฟสติวัล 2016 

  ภัตติมา สืบสายสิงห์; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์แนวคิดเทศกาลดนตรีตะวันตกส าหรับ การสร้างสรรค์ธุรกิจงานเทศกาลดนตรีสากลในประเทศไทย รวมถึงรูปแบบการสื่อสารแนวคิดธุรกิจงาน เทศกาลดนตรีPepsi S2O ที่สามารถส่งผลต่อผู้ประกอบการและผู้สนับสนุน วิธีการศึกษาเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมุ่งศึกษางานเทศกาลดนตรีเป๊ปซี่ พรีเซ้นท์เอสทูโอ สงกรานต์มิวสิคเฟสติวัล 2016 โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ศึกษาจากเอกสาร, วิเคราะห์เนื้อหา เชิงคุณภาพ และสัมภาษณืเชิงลึกกับบุคลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • Thumbnail

  เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ศรัณย์ จันทร์หาญ; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสื่อสารเกี่ยวกับการรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ผ่านเครือข่ายออนไลน์ รวมถึงการศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และ พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยาน และเพื่อศึกษาตัวแปรพยากรณ์พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ด้วยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื้อหา การสัมภาษณ์เชิงลึก และการเชิงสำรวจโดยใช้ แบบสอบถาม
 • Thumbnail

  Development of small-sized travel enterprises as an innovative organization 

  Kittikan Kanchanakhuha; Kassara Sukpatch (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  The objectives of this study are as follows: 1) investigate and develop the innovative organization indicators for small-sized travel enterprises; 2) investigate the relationships of innovative organization indicators for small-sized travel enterprises; and 3) obtain the guidelines for developing small-sized travel enterprises as an innovative organization. This study apply Balanced Scorecard (BSC) concept, in order to enhance factors influential to performance and sustain competitiveness of organizational innovativeness.
 • Thumbnail

  Thai elf learners' and teachers' perceptions toward intercultural communicative competence: its roles and possibilities for integration into Thai elf classrooms 

  Kanchana Cheewasukthaworn; Kasma Suwanarak (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  In light of the growing volume of communication between people from different cultural backgrounds around the globe at present, this mixed methods study aims to investigate how Thai learners and teachers of English understand and perceive the role of intercultural communicative competence (ICC) in their English language learning and teaching, respectively.
 • Thumbnail

  Investigation of credit rating agency payment scheme to improve profit abilityand rating quality 

  Kittiphod Charoontham; Thunyarat Amornpetchkul (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  This dissertation aims to examine the impact of incentive compensation mechanism on encouraging credit rating agencies (CRAs) to exert effort in the rating evaluation process and report ratings truthfully. Two analytical studies: one focusing on the CRA’s effort and rating decisions, and the other focusing on the investor’s information acquisition decision and the resulting CRA’s behavior, are conducted.
 • Thumbnail

  Disaster mitigation: the integration of inter-organizational according to public disaster prevention and mitigation strategy plan to encourage earthquake readiness in Chiangrai province 

  Sirinon Suwanmolee; Surasit Vajirakachorn (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์ฃ, 2017)

  The objectives of this dissertation were 1) To study the problem condition and obstacles in Chiangrai earthquakes mitigation according to disaster prevention and mitigation strategy plan. 2) To study the actors in local, provincial and national levels of policies network in Chiangrai earthquakes mitigation 3) To study the guideline to integrate coordination between organizations involved in the earthquakes mitigation in Chiangrai. Data collection started from qualitative research followed by quantitative research.
 • Thumbnail

  A block diagonal covariance matrix test and discriminant analysis of high-dimensional data 

  Poompong Kaewumpai; Samruam Chongcharoen (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  -
 • Thumbnail

  แบบจำลองวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่เพื่อพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของไทย 

  รัชนีพร จันทร์สา; อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์ฃ, 2017)

  การศึกษานี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แบบบัญชีรายชื่อ และพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง ส.ส. ปี2554 ตัวแปรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ประชากร เศรษฐกิจและสังคม ภูมิศาสตร์และพฤติกรรมการเลือกตั้งในอดีต เพื่อพัฒนาตัวแบบส าหรับการทำนาย ผลการเลือกตั้ง โดยเปรียบเทียบตัวแบบ 3 วิธีคือ วิธีก าลังสองน้อยที่สุด (OLS) วิธีSpatial lag model และ วิธีSpatial error model และพิจารณา ค่า R 2 สูงสุด ค่า AIC และ BIC ต่ าสุด ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดคือ Spatial error model ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลการเลือกตั้งสู...
 • View more