ชุมชนย่อยในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  แนวทางการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล 

  พิชญา นิวิตานนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  ปัจจุบันการสื่อสารก้าวสู่สื่อดิจิทัลทาให้นักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัลต้องปรับตัวให้เข้า กับยุคสื่อที่เปลี่ยนแปลง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวิธีการคิดสร้างสรรค์โฆษณา กระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณา และปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์
 • Thumbnail

  การรีแบรนด์ดิ้ง และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง 

  พัชรพร เฟื่องคอน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การรีแบรนด์ดิ้ง และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ ตราสินค้าร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง” มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการรีแบรนด์ดิ้งของบาร์บีคิว พลาซ่า 2) เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรกับการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า ทัศนคติการสื่อสาร การตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่าของผู้บริโภค 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ากับพฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิวพลาซ่า หลังจากการ รีแบรนด์ดิ้งของผู้บริโภค และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติการสื่อสารการตลาดกับ พฤติกรรมการใช้บริการบาร์บีคิว...
 • Thumbnail

  การรับรู้และการตอบสนองการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 

  รสสุคนธ์ สกุลเมตตา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ที่มีต่อการตอบสนองของผู้บริโภค 2) เพื่อ ศึกษาถึงพฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ต่อการตอบสนองของ ผู้บริโภค 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอค เคานต์ต่อการตอบสนองของผู้บริโภค เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้งานไลน์ แอปพลิเคชันที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพม...
 • Thumbnail

  กลยุทธ์สื่อบุคคลเพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา "เกษตรอินทรีย์" 

  รุจิรา จิตต์ตั้งตรง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะ และบทบาทของ ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชำปลาไหล ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (2) เพื่อศึกษากล ยุทธ์ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ (3) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของ เกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ (4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อปราชญ์ ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
 • Thumbnail

  การจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบกับการรับรู้ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม 

  ธัญวรรณ แก้วชะฎา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ การรับรู้และทัศนคติของประชาชนชุมชนมัสยิด กมาลุลอิสลามต่อการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ รวมทั้งเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน
 • Thumbnail

  นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์กับการรับรู้และตัดสินใจทำประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  วัลย์ลิกา บูรณ์ทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการดา เนินชีวิต การรับรู้ข่าวสารและการ ตัดสินใจทาประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้และการตัดสินใจทา ประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับการรับรู้เรื่องการประกันวินาศภัยของ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับ การตัดสินใจทา ประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5) เพื่อศึกษากลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ของบริษัทประกันวินาศภัยในการ...
 • Thumbnail

  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการรับรู้ภาพลักษณ์ของสำนักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

  ชนาภา เลิศวุฒิวงศา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของสานักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เกี่ยวข้องจาก 3 สานักพิมพ์ Salmon Books สานักพิมพ์ A book และสานักพิมพ์ Happening และเพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสาร การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารและภาพลักษณ์ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสานักพิมพ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) ของสานักพิมพ์ขนาดกลางผู้ผลิตเนื้อหาประเภทสารคดีเชิงสร้างสรรค์ ทั้งเพ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของอินสตาแกรมบุคคลที่มีชื่อเสียงต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชั่นออนไลน์ 

  วรรษมน อินทรสกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปริมาณการใช้อินสตาแกรม (Instagram) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ การใช้อินสตาแกรม (Instagram) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครกับการรับรู้ความน่า เชื่อถือ ของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่า เชื่อถือของ บุคคลที่มีชื่อเสียง(Celebrity) กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง การวิจัยครั้ง นี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การแจกแบบสอบถามออนไลน์ มีกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรเพศหญิง อายุตั้งแแต่ 18...
 • Thumbnail

  The development of procedure to reinforce youth tourism world heritage in historic town of Sukhothai and associated historic towns 

  Taviz Tatnormjit (National Institute of Development Administration, 2015)

  Educational management must focus that all learners have potential in learning and self-development in which they are the most important components. Besides, the process of educational management must promote learners to be able to develop themselves naturally based on their potential. The objectives of this study were to: 1) synthesize the provision of knowledge about world heritage historical town of Sukhothai and associated historical towns by personnel of agencies concerning with world heritage tourism – historical town of Sukhothai a...
 • Thumbnail

  The mismatch in thai labor market : Overeducation 

  Akkaya Senkrua (National Institute of Development Administration, 2015)

  Greater educational accessibility in Thailand has considerably contributed to a collective higher level of educational attainment of the Thai labor force. Nevertheless, with the ease of access, the number of workers with overeducation has significantly risen. Overeducation refers to a situation in which a person’s education attainment exceeds the requirements of a job, giving rise to a variety of unfavorable outcomes for individuals, employers and society.
 • Thumbnail

  Unlocking the "black box" in the talent management employee performance relationship : Evidence from the ghanaian banking sector 

  Mensah, James Kwame (National Institute of Development Administration, 2015)

  Recent years have witnessed ever-increasing focus on the effective management of people that represent special significance to their organisations’ success, and perhaps this has been one of the most important developments in human resource management (HRM). Specifically, talent management (TM) has been the focus and centre of attention of both HRM scholars and practitioners since it entered the managerial lexicon in the 1990s. From the work of the McKinsey consultants, the field of TM has gain much respect and attention across corporate f...
 • type-icon

  Domestic violence against women and the implementation of the domestic violence (prevention and protection) act 2010 : Reflections from rural Bangladesh 

  Khan, Anisur Rahman (National Institute of Development Administration, 2015)

  Over the last few decades, domestic violence against women has received increasing attention as an insidious problem for women both on the global and national scale. Despite this attention, studies on domestic violence are still limited in Bangladesh, as such, many issues remain under-researched, unexplored, or underexplored. Moreover, studying domestic violence through the qualitative approach is also hardly visible. With this backdrop, the present study aimed at filling in some of the methodological and theoretical gaps in the existing ...
 • Thumbnail

  Unheard voices and grim realities of the challenges, coping strategies, and governance of women leaders : The case of the union parishad in Bangladesh 

  Rahman, Mizanur (National Institute of Development Administration, 2013)

  The purpose of this study was to delve into the research questions: 1) Do women leaders help promote governance in the Union Parishad (UP) of Bangladesh? If so, how?; and 2) How have women leaders perceived and defined their roles and coped with the realities in the UP? The objectives were to: 1) unravel the leadership process of the women leaders in the UP; 2) uncover the perceptions, dynamics, realities, and challenges of participation of women leaders in the UP of Bangladesh; and 3) explore the coping strategies of women leaders in the...
 • Thumbnail

  Key factors affecting the success of organic agriculture policy implementation in thai local communities 

  Pasupha Chinvarasopak (National Institute of Development Administration, 2015)

  Organic agriculture in Thailand officially became a public policy in 2005 and its current provisions are described in the Second National Strategic Plan for Organic Agriculture Development (2013-2016). While organic agriculture has been implemented for a decade and while the global growth rate of organic agriculture has increased; the amount of land dedicated to organic agriculture in Thailand has increased at a rate of only 0.1% annually and comprises only 0.2% of the total land in the nation under cultivation. This is in sharp contrast ...
 • Thumbnail

  การยอมรับสื่อหลอมรวมและการตอบสนองต่อโฆษณา 

  อังคณา จงไทย (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ มุ่งศึกษาระดับ การยอมรับสื่อหลอมรวม, การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายในการใช้สื่อหลอมรวม ตลอดจนศีกษาถึง การตอบสนองของผู้บริโภคต่อ โฆษณาสื่อหลอมรวม โดยครอบคลุมสื่อหลักทั้งหมด 3 สื่อได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และ หนังสือพิมพ์ที่มี การหลอมรวมเข้าสู่อินเตอร์เน็ตด้วยรูปแบบการออนไลน์ ทำการศึกษาโดยการ วิจัยเชิงสำรวจ จากกลุ่มผู้ที่มีการใช้สื่อหลอมรวม จำนวน 400 ตัวอย่าง
 • Thumbnail

  กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชนบ้านประทุม 

  ปัญญรัตน์ วันทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า ไหมของชุมชนบ้านประทุน พบว่า มีวิธีการถ่ายทอดโดยการอาศัยบุคคลเป็ นแหล่งความรู้ในการ สาธิต เน้นการปฏิบัติและลงมือทา ซึ่งบ้านถือเป็นแหล่งถ่ายทอดที่สาคัญ ในการถ่ายทอดใช้การ เรียนรู้แบบมุขปาฐะ คือ การเรียนรู้จากบรรพบุรุษถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง แหล่งความรู้ที่ สาคัญคือ ครอบครัว ใช้วิธีสอนด้วยการปฏิบัติจริง อธิบายการทาด้วยการบอกเล่า มีการรวมกลุ่ม กันเพื่อทอผ้าไหมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมซึ่งกันและกัน ชุมชนบ้านประทุนมีการใช้กลยุทธ์สื่อป...
 • Thumbnail

  Logistics contracting effectiveness: The perspective of Thai electronics 

  Santi Visuddhisat (National Institute of Development Administration, 2014)

  The World Bank, which produces the Logistics Performance Index, has consistently ranked Thailand in the top tier but in a degrading order: ranked 31 in 2007; 35 in 2010; and 38 in 2012. When looked at the micro level, Thailand is still in the lowest level of logistics development—physical distribution—where firms focus mainly on the outbound flow of finished products, from the end of the production line to the consumers. The Thai government has taken an integrative approach to logistics development, encouraging Thai companies, particularl...
 • Thumbnail

  Communication model for promoting tourism on Thai Lanna cultural conservation 

  Taksina Seanyen (National Institute of Development Administration, 2015)

  The aims of this research were to: 1) study the conditions and the problems of communication for promoting on Thai Lanna cultural tourism conservation in the area of the four provinces in the upper part in the north of Thailand in accordance with The Act of National Tourism 2008 and The National Tourism Management Plan 2012- 2016; 2) design the communication model for promoting tourism on Thai Lanna cultural conservation in the area of four provinces in the upper Northern region 1 of Thailand in accordance with The act of National Tourism...
 • Thumbnail

  Unraveling the enigma of internationalization : The case of Thai manufacturing small and medium-sized enterprises 

  Apichart Thananan (National Institute of Development Administration, 2015)

  Globalization, together with the reduction in trade barriers and development in information and communication technology, provide an opportunity for small and medium-sized enterprises (SMEs) to expand their business into foreign markets. SME internationalization has been widely researched in developed countries but little is known about how and why internationalization takes place in the developing countries and this lack of evidence in the literature provides strong grounds for this study.
 • Thumbnail

  Exchange rate co-movement and volatility spill over in Africa 

  Carsamer, Emmanuel (National Institute of Development Administration, 2015)

  Although research interest in why and how economies are related to each other continues to accumulate (Joyce, 2013, Todd, 2008), our understanding of the mechanisms through which economic turmoil in one region transmits to another is still unclear. The motivations for this study were to examine the volatility transmission in the African foreign exchange market and the global world through financial interdependence and factors explaining exchange rate co-movement. The thesis set out to find answers to the questions of volatility spill over...
 • View more