ชุมชนย่อยในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  The factors affecting health policy implementation performance in primary health care: An empirical study of the sub-district level health facilities in Bangladesh 

  Ali, Mohoshin (National Institute of Development Administration, 2017)

  The magnitude of how health policy implementation performance is taking route at the national level is a very important issue as far as world population levels in relation to future workforces are concerned. These require properly implementation of health policy by the respective governments. However, it is noteworthy that not all countries have the same factors affecting health policy implementation. This study concerns the examination of the situation of primary health care at the sub-district level in Bangladesh. Hence, the specific purpose ...
 • Thumbnail

  แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านอาหารพื้นเมืองจังหวัดน่าน 

  หทัยชนก ฉิมบ้านไร่ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของอาหารพื้นเมืองน่าน ศึกษาความ ต้องการ การรับรู้ พฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีต่ออาหารพื้นเมืองน่าน และหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านอาหารพื้นเมืองจังหวัดน่าน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองจังหวัดน่านจำนวน 5 คน กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในจั...
 • Thumbnail

  คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานในแผนกงานส่วนหน้าของโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  กฤษฏิ์ วิภาสสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสถานภาพส่วนบุคคลของพนักงานในแผนก งานส่วนหน้าของโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิต ในการทำงานของพนักงานในแผนกงานส่วนหน้าของโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานในแผนกงานส่วน หน้าของโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

  พิทักษ์ชัย ทศดร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจ ด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการ โรงแรม ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความรู้เกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์(MICE) ของผู้ประกอบการโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อประเมินความต้องการเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 • Thumbnail

  แนวทางการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ธนาภรณ์ ถาวรวัฒน์สกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความ ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครในแต่ละระดับดาวโรงแรม 3) เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขต กรุงเทพมหานคร
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  กฤษณา ธนวัฒนาภรณ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวที่คาดหวังของ ผู้ประกอบการในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความ คาดหวังด้านทางการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการในอำเภอขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของ ผู้ประกอบการในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช วิธีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวที่คาดหวังของผู้ประกอบการ โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก ผู้เชี่ยวชาญ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่วนที่สอง การสำรวจภา...
 • Thumbnail

  กิจกรรมการพัฒนาเส้นทางอาชีพเพื่อส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานแผนกครัวโรงแรมระดับ 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย 

  ธนวัฒน์ เพชรพันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากิจกรรมการพัฒนาเส้นทางอาชีพของ พนักงานแผนกครัวโรงแรมระดับ 3 และ 4 ดาวในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ องค์กร 2) เพื่อศึกษากิจกรรมการพัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงานแผนกครัวโรงแรมระดับ 3 และ 4 ดาวในประเทศไทยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร 3) เพื่อนาเสนอแนวทางการ พัฒนากิจกรรมการพัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงานแผนกครัวของโรงแรมระดับ 3 และ 4 ดาว ในประเทศไทยเพื่อก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาองค์การประเภทธุรกิจธนาคารสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  

  พรฑิตา อังกินันทน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 2) ศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ บุคลากรธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 379 คน  โดยใช้แบบสอบถามการวัดระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับการศึ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของช่วงอายุต่อความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนรวมและความผูกพันต่อองค์กรในวิชาชีพบัญชี 

  พิชชาภร จวงวาณิชย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนรวมและความผูกพันต่อองค์กร ตลอดจนบทบาทของช่วงอายุในการเป็นตัวแปรกำกับของความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนรวมและความผูกพันต่อองค์กรในวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการศึกษาใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยจำนวน 500 ชุด จากนั้นนำผลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนาและสถิติอนุมานรวมทั้งการถดถอยแบบลำดับชั้น ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านค่าตอบแทน การรับรู้ความยุติธรรม และผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ส่งผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยกา...
 • Thumbnail

  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ของระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ กรณีศึกษา สระเก็บน้ำห้วยเกษียร จังหวัดปราจีนบุรี 

  ปิยรัฐ กล่ำทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ของระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ กรณีศึกษา สระเก็บน้ำห้วยเกษียร จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ทำการศึกษาคือ ประชาชน และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ ของตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยการเก็บข้อมูลภาคสนาม และการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยศึกษาพารามิเตอร์ อุณหภูมิ ความขุ่น ความเป็นกรด – เบส ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด การนำไฟฟ้า ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ(DO) ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์สารในน้ำ(BOD...
 • Thumbnail

  แนวทางการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืนของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 

  ดวงกมล อิศรางพร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ และประเมินความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานด้วยพลังงานหมุนเวียนในชุมชน ด้านกายภาพ สังคม การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืนของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ การวิจัยนี้ใช้แบบสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษา ตามกรอบแนวคิด CIPP-I Model ได้แก่ คำถามเกี่ยวกับนโยบาย (Context) สิ่งที่นำเข้า (Input) คำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อหาศักยภาพที่เหมาะสมของพื้นที่ (Process) คำ...
 • Thumbnail

  วิเคราะห์นโยบายประชานิยมโดยใช้อิทธิพลของสินค้าฟรีที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

  อดิศักดิ์ อดุลธรรมวิทย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาอุปสงค์ของสินค้าฟรีและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าฟรีภายใต้บริบทของบรรทัดฐานทางสังคม ในส่วนแรกจะเป็นการศึกษาอุปสงค์ของสินค้าฟรีโดยใช้การวิจัยเชิงทดลองจากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มโดยการตั้งราคาสินค้า 4 รูปแบบ สินค้าที่ใช้ทดลองคือช็อคโกแลต 2 ยี่ห้อ ซึ่งผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจเลือกซื้อช็อคโกแลตยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเพียงยี่ห้อเดียว โดยผู้วิจัยจะทดลองลดราคาช็อคโกแลตทั้ง 2 ยี่ห้อลงอย่างละเท่าๆกัน ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งช็อคโกแลตยี่ห้อหนึ่งมีราคาเป็นศูนย์และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์ของสินค้าทั้งสองยี่ห้...
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนนิเวศบริการ กรณีศึกษากลุ่มป่าตะวันออก 

  อธิราช ทวีปฏิมากร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การบริหารจัดการกลุ่มป่าตะวันออกในปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีต่อทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นระบบการแก้ปัญหาที่ขาดแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ และแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อทรัพยากรอื่นอย่างทรัพยากรน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไม่อาจหลีกลี่ยงได้ ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพจะต้องสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ซึ่งแนวทางดังกล่าวคือ แนวคิดการจ่ายค่าตอบแทนนิเวศบริการ (Payment For Ecosystem Service) แนวคิดการจ่ายค่าตอบแทนนิเวศบริการ เป็นแนวคิดที่วางอยู่บนหลักการ ผ...
 • Thumbnail

  แบบจำลองวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่เพื่อพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของไทย 

  รัชนีพร จันทร์สา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษานี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แบบบัญชีรายชื่อ และพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 ตัวแปรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ประชากร เศรษฐกิจและสังคม ภูมิศาสตร์ และพฤติกรรมการเลือกตั้งในอดีต เพื่อพัฒนาตัวแบบสำหรับการทำนายผลการเลือกตั้ง โดยเปรียบเทียบตัวแบบ 3 วิธีคือ วิธีกำลังสองน้อยที่สุด (OLS) วิธี Spatial lag model และ วิธี Spatial error model และพิจารณา ค่า R2 สูงสุด ค่า AIC และ BIC ต่ำสุด ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดคือ Spatial error model ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลการเลือกตั้งสูงคือตัว...
 • Thumbnail

  การสื่อสารข้ามสื่อเพื่อสร้างแบรนด์บุคคลของผู้ดำเนินรายการข่าว 

  ณัฎฐ์ บุณยสิริยานนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการกำหนดแบรนด์บุคคลของผู้ดำเนินรายการข่าว  2) เพื่อศึกษาการสื่อสารแบรนด์บุคคลของผู้ประกาศข่าวข้ามสื่อในสื่อออนไลน์  3) เพื่อศึกษาการรักษาแบรนด์บุคคลของผู้ดำเนินรายการข่าว วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บข้อมูลแบบผสมระหว่างแหล่งข้อมูลปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิด้วยการถอดเทปสัมภาษณ์  โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ดำเนินรายการข่าวในช่องฟรีทีวีตามประกาศของ กสทช.  และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการใช้สื่อสังคมออนไลน์  ประกอบกับการเก็บข้อมูลป...
 • Thumbnail

  การศึกษาวาทกรรม “ประชามติ” ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

  เอกจิต สว่างอารมย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อค้นหาความหมายของวาทกรรม ประชามติ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ปรากฎอยู่ในในรายการคืนความสุขให้คนชาติ 2. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างวาทกรรมในเรื่องการทำประชามติ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายการคืนความสุขให้คนชาติ โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ รวมทั้งใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกนักวิชาการด้านสื่อสารการเมือง , รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ โดยนำแนวคิดเรื่องการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) ตามกรอบ...
 • Thumbnail

  การแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอน พฤติกรรมสอดส่องและความหึงหวงของผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก 

  ชริตา ปรมะธนวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอน พฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊ก และความหึงหวง เพื่อหาตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์หรือทำนายการเกิดความหึงหวงของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การแจกแบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ชายและหญิง อายุ 25 - 34 ปี ที่มีการใช้งานเฟซบุ๊กและกำลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบคู่รักและศึกษาดูใจกัน ทั้งที่สมรสและยังไม่ได้สมรส จำนวน 400 คน           โดยพบผลวิจัยดังนี้ (1) เพศหญิงมีพฤติกรรม...
 • Thumbnail

  การตลาดเชิงเนื้อหาของสำนักพิมพ์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อ และความภักดีของผู้อ่าน : สำนักพิมพ์อะบุ๊กและสำนักพิมพ์แซลมอน 

  เพ็ญภิมล โสภณธนกิจ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการตลาดเชิงเนื้อหาของสำนักพิมพ์ โดยวิเคราะห์เนื้อหาจากการตลาดเชิงเนื้อหาที่สำนักพิมพ์อะบุ๊กและสำนักพิมพ์แซลมอนใช้บนเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ประเภท Facebook ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อศึกษาความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อ และความภักดีของผู้อ่าน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อ และความภักดีของผู้อ่าน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยอ่านหนังสือของสำนักพิมพ์อะบุ๊กหรือสำนักพิมพ์แซลมอน ทั้งเพศชายและหญิง ช่วงอายุตั้งแต่ 15-54 ปี ซึ่งเข้าใช้งานแ...
 • Thumbnail

  การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: ชุมชนท่าพรุ-อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

  ธันย์ชนก ช่างเรือ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2) วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและ 3) ศึกษาผลของการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน:ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) 3 วิธีการ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสังเกตการณ์ (Observation) โดยมีกลุ่มเป้าหมายในก...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษา บริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 

  ทิวาพร สุระพล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดการ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของกรณีศึกษา บริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาให้กับบริษัทและหน่วยงานอื่นๆ  การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) ร่วมกับการสังเกตการณ์ในพื้นที่และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับเหมา ชุมชน และหน่วยงานของรัฐ ได้ประยุกต์หลักการของดัชนีชี้วัดความสำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) พิจารณาป...
 • View more