ชุมชนย่อยในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  The development of procedure to reinforce youth tourism world heritage in historic town of Sukhothai and associated historic towns 

  Taviz Tatnormjit (National Institute of Development Administration, 2015)

  Educational management must focus that all learners have potential in learning and self-development in which they are the most important components. Besides, the process of educational management must promote learners to be able to develop themselves naturally based on their potential. The objectives of this study were to: 1) synthesize the provision of knowledge about world heritage historical town of Sukhothai and associated historical towns by personnel of agencies concerning with world heritage tourism – historical town of Sukhothai a...
 • Thumbnail

  The mismatch in Thai labor market : Overeducation 

  Akkaya Senkrua (National Institute of Development Administration, 2015)

  Greater educational accessibility in Thailand has considerably contributed to a collective higher level of educational attainment of the Thai labor force. Nevertheless, with the ease of access, the number of workers with overeducation has significantly risen. Overeducation refers to a situation in which a person’s education attainment exceeds the requirements of a job, giving rise to a variety of unfavorable outcomes for individuals, employers and society.
 • Thumbnail

  Unlocking the "black box" in the talent management employee performance relationship : Evidence from the Ghanaian banking sector 

  Mensah, James Kwame (National Institute of Development Administration, 2015)

  Recent years have witnessed ever-increasing focus on the effective management of people that represent special significance to their organisations’ success, and perhaps this has been one of the most important developments in human resource management (HRM). Specifically, talent management (TM) has been the focus and centre of attention of both HRM scholars and practitioners since it entered the managerial lexicon in the 1990s. From the work of the McKinsey consultants, the field of TM has gain much respect and attention across corporate f...
 • Thumbnail

  Domestic violence against women and the implementation of the domestic violence (prevention and protection) act 2010 : Reflections from rural Bangladesh 

  Khan, Anisur Rahman (National Institute of Development Administration, 2015)

  Over the last few decades, domestic violence against women has received increasing attention as an insidious problem for women both on the global and national scale. Despite this attention, studies on domestic violence are still limited in Bangladesh, as such, many issues remain under-researched, unexplored, or underexplored. Moreover, studying domestic violence through the qualitative approach is also hardly visible. With this backdrop, the present study aimed at filling in some of the methodological and theoretical gaps in the existing ...
 • Thumbnail

  Unheard voices and grim realities of the challenges, coping strategies, and governance of women leaders : The case of the union parishad in Bangladesh 

  Rahman, Md. Mizanur (National Institute of Development Administration, 2013)

  The purpose of this study was to delve into the research questions: 1) Do women leaders help promote governance in the Union Parishad (UP) of Bangladesh? If so, how?; and 2) How have women leaders perceived and defined their roles and coped with the realities in the UP? The objectives were to: 1) unravel the leadership process of the women leaders in the UP; 2) uncover the perceptions, dynamics, realities, and challenges of participation of women leaders in the UP of Bangladesh; and 3) explore the coping strategies of women leaders in the...
 • Thumbnail

  Key factors affecting the success of organic agriculture policy implementation in Thai local communities 

  Pasupha Chinvarasopak (National Institute of Development Administration, 2015)

  Organic agriculture in Thailand officially became a public policy in 2005 and its current provisions are described in the Second National Strategic Plan for Organic Agriculture Development (2013-2016). While organic agriculture has been implemented for a decade and while the global growth rate of organic agriculture has increased; the amount of land dedicated to organic agriculture in Thailand has increased at a rate of only 0.1% annually and comprises only 0.2% of the total land in the nation under cultivation. This is in sharp contrast ...
 • Thumbnail

  Logistics contracting effectiveness: The perspective of Thai electronics 

  Santi Visuddhisat (National Institute of Development Administration, 2014)

  The World Bank, which produces the Logistics Performance Index, has consistently ranked Thailand in the top tier but in a degrading order: ranked 31 in 2007; 35 in 2010; and 38 in 2012. When looked at the micro level, Thailand is still in the lowest level of logistics development—physical distribution—where firms focus mainly on the outbound flow of finished products, from the end of the production line to the consumers. The Thai government has taken an integrative approach to logistics development, encouraging Thai companies, particularl...
 • Thumbnail

  Communication model for promoting tourism on Thai Lanna cultural conservation 

  Taksina Seanyen (National Institute of Development Administration, 2015)

  The aims of this research were to: 1) study the conditions and the problems of communication for promoting on Thai Lanna cultural tourism conservation in the area of the four provinces in the upper part in the north of Thailand in accordance with The Act of National Tourism 2008 and The National Tourism Management Plan 2012- 2016; 2) design the communication model for promoting tourism on Thai Lanna cultural conservation in the area of four provinces in the upper Northern region 1 of Thailand in accordance with The act of National Tourism...
 • Thumbnail

  Unraveling the enigma of internationalization : The case of Thai manufacturing small and medium-sized enterprises 

  Apichart Thananan (National Institute of Development Administration, 2015)

  Globalization, together with the reduction in trade barriers and development in information and communication technology, provide an opportunity for small and medium-sized enterprises (SMEs) to expand their business into foreign markets. SME internationalization has been widely researched in developed countries but little is known about how and why internationalization takes place in the developing countries and this lack of evidence in the literature provides strong grounds for this study.
 • Thumbnail

  Exchange rate co-movement and volatility spill over in Africa 

  Carsamer, Emmanuel (National Institute of Development Administration, 2015)

  Although research interest in why and how economies are related to each other continues to accumulate (Joyce, 2013, Todd, 2008), our understanding of the mechanisms through which economic turmoil in one region transmits to another is still unclear. The motivations for this study were to examine the volatility transmission in the African foreign exchange market and the global world through financial interdependence and factors explaining exchange rate co-movement. The thesis set out to find answers to the questions of volatility spill over...
 • Thumbnail

  Adoption of e-government services in Ukraine 

  Shovkovyy, Oleg (National Institute of Development Administration, 2015)

  E-Government, defined by author as a new way of organizing the governance of society, which implies openness and transparency, and effectiveness and competency in developing and providing governmental services for all entities of society, where “e” refers to ICT as a means of supporting this effort. Despite being identified as one of the top priorities of the Ukrainian government, the implementation and adoption of e-Government services in Ukraine are facing numerous challenges and barriers, which need to be known, considered, and treated...
 • Thumbnail

  A model of the development of community-based tourism management in designated areas for sustainable tourism 

  Kulvadee Lamaijee (National Institute of Development Administration, 2015)

  This research is both quantitative and qualitative. The objectives of the research are: 1) to study the community-based tourism environment in designated areas for sustainable tourism, 2) to assess the potential of communities in developing community-based tourism management in designated areas for sustainable tourism, 3) to study the process of the development of community-based tourism management in designated areas for sustainable tourism, and 4) to create a model of the development of community-based tourism management in designated a...
 • Thumbnail

  Career and life coping strategies : A case study from ministry of public administration in Bangladesh 

  Karim, Mohammad Rezaul (National Institute of Development Administration, 2015)

  This study was conducted to achieve the objectives of identifying the socioeconomic factors that influence career choice, analyzing the organizational factors inhibiting professionals’ career and life, and analyzing the coping strategies utilized by the professionals in encountering those barriers.
 • Thumbnail

  การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  จักรกริช กาญจนกิจ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตปริมณฑล วิเคราะห์เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวและความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยและเพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตปริมณฑล โดยใช้วิธีการทบทวนเอกสารและรายงานต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept Interview) ผู้บริหาร ผู้กำหนด
 • Thumbnail

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง จังหวัดบึงกาฬ 

  ภูมิพัฒน์ พลราช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิงรวมทังศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิงประชากรในการวิจัยได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิงโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) มีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 372 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามทําการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2556
 • Thumbnail

  ศูนย์การค้ากับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการลดปัญหาโลกร้อ 

  ธนันชัย สุนพคุณศรี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องนี้เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการจัดการของศูนย์การค้าในการ ป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ตลอดจนปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อ การจัดการดังกล่าว 2) เพื่อเสนอแนวทางในการดา เนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและ ภาวะโลกร้อนของศูนย์การค้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาศูนย์การค้า 11 แห่ง ที่เป็นสำนักงาน ใหญ่ที่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล วิธีการศึกษาทำการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้บริหารพนักงาน และลูกค้า การสังเกตการณ์ในพื้นที่และจากเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลได้ พิจารณา 4 มิติของ Deming Model (Plan, Do, Ch...
 • Thumbnail

  แนวทางการใช้ทรัพยากรในการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

  สุภาวดี หนูสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการ ปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสิเกา จังหวัดตรังและเสนอแนวทางการใช้ทรัพยากร ในการปลูกปาล์มน้ำมันในด้านการใช้ที่ดิน การใช้น้ำ และการใช้เทคโนโลยี ให้แก่เกษตรกรใน พื้นที่อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน18 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่ 50 ไร่ และ 50 ไร่ และใช้คา ถามสัมภาษณ์หน่วยงานระดับนโยบาย เกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติงานที่...
 • Thumbnail

  The effectiveness of risk-based supervision in the adjustments of capital buffer and portfolio risk: An empirical study of Thai commercial banks 

  Chitkasem Pornprapunt (National Institute of Development Administration, 2010)

  As a means to economic growth and development, banking is one of the most heavily regulated industries due to externalities from banking failures. Banking regulation aims to maintain safety and soundness in order to protect depositors' losses, which may result from insolvency and/or illiquidity. Banking crises have induced policy makers to place emphasis on protective regulatory policy. Therefore, banking policy focuses on the regulation of capital, which is a centerpiece of the government intervention because it can affect risk-taking by bank...
 • Thumbnail

  Analysis of corruption and foreign direct investment in Africa 

  Abotsi, Anselm Komla (National Institute of Development Administration, 2014)

  This research seeks to formulate a theory relating FDI and corruption and empirically assess the aptness of this theory. This research seeks not only to establish that in general corruption has a negative impact on FDI inflow to Africa but also to show that there is a threshold referred to as the Corruption Tolerable Level of Investment (CTLI), below which corruption is expected to have a positive impact on FDI inflow to Africa. This research also seeks to deploy data on actual corruption to establish that corruption has a negative impact...
 • Thumbnail

  Integrated management model of day spas in Thailand 

  Pornphen Lalitnuntikul (National Institute of Development Administration, 2014)

  Day spa as a business unit is capable of generating meaningful revenue if properly managed. This study was set out to study the contexts of day spa management in Thailand and to study the tourists’ attitudes towards day spas in Thailand in order to develop an integrated management model for day spas in Thailand. The integrated management model is practical and efficient for day spas in Thailand to use for both return on investment and environmental concerns. It encompasses finance, training, new development, customers’ satisfactions, qual...
 • View more