Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • type-icon

  ปัญหาการจำกัดสิทธิของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

  สิริกร สายสิน; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาถึงความหมาย ขอบเขตและข้อจำกัดบางประการ ของการจำกัดสิทธิของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ 2. ศึกษา เปรียบเทียบการจำกัดสิทธิของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญตาม กฎหมายต่างประเทศ 3. วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาของบุคคลหรือคณะ บุคคลที่กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
 • type-icon

  Analyzing social media content to gain competitive intelligence 

  Jitrlada Rojratanavijit; Preecha Vichitthamaros (National Institute of Development Administration, 2017)

  The emergence of social media in Thailand has given millions of users a platform to express and share their opinions about products and services, among other subjects, and so Twitter is considered to be a rich source of information for companies to understand their customers by extracting and analyzing sentiment from Tweets. The main goal was to investigate the possible uses of Twitter information for businesses in Thailand to take advantage of and to solve any associated limitations caused by the semantics of the Thai language. Hence, social m...
 • type-icon

  Guidelines for developing employee engagement to enhance innovative organization in Thai hotel business 

  Watcharapong Khunpluem; Chokechai Suveatwatanakul (National Institute of Development Administration, 2017)

  This study was to create a pattern of website development that affects the trust in the decision for medical tourists in Thailand because nowadays the competition of medical tourism is increasingly higher in several countries, such as Singapore, Malaysia and India, where tourism is mainly promoted by website that is used as a source of information for the decision of visiting to medical tourism. Particularly, the interface factors on a website are important and affect the decision. Although currently there are many studies on developing a websi...
 • type-icon

  A model of website development in creating trustworthiness for medical tourism decision making in Thailand 

  Paramet Damchoo; Suwaree Namwong (National Institute of Development Administration, 2017)

  This study was to create a pattern of website development that affects the trust in the decision for medical tourists in Thailand because nowadays the competition of medical tourism is increasingly higher in several countries, such as Singapore, Malaysia and India, where tourism is mainly promoted by website that is used as a source of information for the decision of visiting to medical tourism. Particularly, the interface factors on a website are important and affect the decision. Although currently there are many studies on developing a websi...
 • type-icon

  มาตรการในทางกฎหมาย เพื่อป้องกันการขัดกันของตำแหน่งหน้าที่และการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

  ปิยภัทร์ จิตรากุล; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาถึงข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจและ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2. ศึกษาถึงข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการขัดกันของตำแหน่งหน้าที่ และหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 3. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการสากลระหว่าง ประเทศและมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักการขัดกันของตำแหน่งหน้าที่ และหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ อันได้แก่ ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ 4. ศึกษา ปัญหาอันเกิดขึ้นจากการกระทำที่เป็นการไม่สอดคล้องกับหลักการขัดกันของตำแหน่งหน้าที่และการ ขัดกันแห่งผลประโยชน์ที...
 • Thumbnail

  Co-production of public healthcare service in local communities: a case study of the family care team 

  Kankhahath Piyakarn; Chandranuj Mahakanjana (National Institute of Development Administration, 2016)

  The objectives of this research study are 1) To study the structure and operation of the Family Care Team, a network of health promotion and disease prevention services under Thai health security system, 2) To study the components of public co-production in the management of public healthcare services for Thai local communities by the Family Care Team, and 3) To study the factors of the coproduction of public healthcare services for Thai local communities. This study is a qualitative research using the methods of document study, in-depth interv...
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment: RIA) ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

  สุพิชญา กันกา; ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment: RIA) ตามมาตรา 77 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง คุณภาพของกฎหมาย อันจะนำมาซึ่งกฎหมายที่ดี มีคุณภาพ และมีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน โดยผู้ศึกษาได้เสนอแนวทางที่เหมาะสมกับประเทศไทย ได้แก่ การเสนอให้มีการจัดทำร่าง กฎหมายรองรับมาตรา 77 ในรูปแบบของพระราชบัญญัติแทนการใช้มติคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน การให้ผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมายที่ควรจัดทำ RIA ไม่ใช่มีเพีย...
 • Thumbnail

  The 1st Thailand futurist conference 2021: transforming through crises 

  รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์; สุจารี วัฒนะรัตน์; จุฑามาศ เฮ่งพก; กิ่งกาญจน์ สินทรัพย์; อมราวดี ศรีตะบุตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2022-11)

  งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษา Thailand Futurist Conference 2021: Transforming through Crises จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นำเสนอกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) แนวโน้มสำคัญของอนาคต อนาคตศึกษา และการปรับตัวขององค์กรและประเทศจากผู้มีประสบการณ์การคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ภายใต้หัวข้อ "Transforming Through Crises" 2) ทำความเข้าใจกับอนาคตของประเทศไทย...ในหัวใจของคนรุ่นใหม่ เพื่อค้นหาโอกาส โจทย์ของการวิจัยและพัฒนา และแนวทางการปรับตัวของประเทศเพื่อส่งมอบอนาคตที่ดีต่อใจคนรุ่นใหม่ จากวิทยากรค...
 • Thumbnail

  Dynamic analysis on expenditure budget of tambon administrative organization 

  Techatach Khlaisokk; Anchana NaRanong (National Institute of Development Administration, 2016)

  Although the government has a policy of transferring its mission to the local government organization to provide access to more people's problems and allow local people to obtain sustainable development, the results of the policy have still not been successful. There is also a growing problem of inequality and injustice that has arisen regularly in the provision of basic public services on education, public health, social welfare, and infrastructure development. The rich who are of good economic status have access to basic public services bette...
 • Thumbnail

  Asean market integration: the impact on capital flow and cost of capital 

  Yeamyut Sangkittipaiboon; Montree Socatiyanurak (National Institute of Development Administration, 2016)

  The objectives of this research were as follows: 1) To analyze and compare the impacts of the SET Index on capital flow and cost of capital before and after the ASEAN market integration; 2) To identify the relationship between the SET Index and the indices of the ASEAN stock exchanges before and after ASEAN Market Integration; and 3) To find out the relationship between the SET Index and the index of the MSCI World and that of the Tokyo Stock Exchange before and after the ASEAN market integration. The data for the correlation study were the ind...
 • Thumbnail

  The impact of corporate social responsibility on firm performance: empirical study of Thai public listed companies 

  Pisut Mongkolkachit; Montree Socatiyanurak (National Institute of Development Administration, 2016)

  There exists a large research on whether Corporate Social Responsibility (CSR) has any impact on firm performance, which the empirical researches produced mixed results. Since the CSR practices are maturing, constantly proceeding, developing, and gradually evolving, therefore it is necessary to discuss the current updated information. To broaden the result, this particular study used Thai Public Listed Companies (PLCs) in the Stock Exchange of Thailand (SET) as a main sample, and takes an opportunity of applying both quantitative and qualitativ...
 • Thumbnail

  Effect of corporate governance and competitive advantage on firm performance: a case study of listed companies in the stock exchange of Thailand 

  Pornpisit Lumpaopong; Montree Socatiyanurak (National Institute of Development Administration, 2016)

  The purposes of this research were 1) to study the effect of corporate governance on firm performance, 2) to examine the effect of corporate governance on competitive advantage, and 3) to find out the effect of competitive advantage on firm performance. The quantitative data consisted of 5-year longitudinal/panel data (2011- 2015). Only qualified companies listed in the Stock Exchange of Thailand (SET) were selected as population. The total of 203 shortlisted companies were good for 1,015 observations. The dummy variables derived from IOD corpo...
 • Thumbnail

  The livelihood strategies and policy implications for good living standard of population ageing in Thailand 

  Natenapist La-iad; Kasemsarn Chotchakornpant (National Institute of Development Administration, 2016)

  The study on sustainable livelihood strategies and policy Implication for a good living standard of aging people in Thailand, the researcher applied the sustainable livelihood approach (SLA) from the work of the Department for International Development (Sustainable Livelihood Framework: DFID) by focusing on the relationships between the five major components of sustainable livelihood for aging people. The five major components are the vulnerability context; livelihood assets; livelihood strategy; policies, institutions, processes; and the livel...
 • Thumbnail

  Corporate social responsibility and social capital development: case studies of the Ban San Din Dang and Ban Klong Rue Hydropower Plants 

  Banna Wanishayanun; Tippawan Lorsuwannarat (National Institute of Development Administration, 2016)

  The objectives of this study were 1) to study the implementation of corporate social responsibility in a community hydropower plant construction project; 2) to investigate the social capital development process resulting from the implementation of corporate social responsibility; and 3) to develop a model of the social capital development process resulting from the implementation of corporate social responsibility. The present research employed the qualitative method. The case studies were conducted in the Ban San Din Daeng community and Ban Kl...
 • Thumbnail

  Transformational leadership of the judges of the juvenile and familiy court 

  Phangarat Marpraneet; Chindalak Vadhanasindhu (National Institute of Development Administration, 2017)

  The objectives of this research were to study and analyze the components of the transformational leadership of the judges of the Juvenile and Family Court and to explore the guidelines for developing the transformational leadership of the judges of the Juvenile and Family Court. The mixed-method research approach was adopted in this study. The qualitative techniques used were documentary research and in-depth interviews with 56 informants. In terms of the quantitative research, the confirmatory factor analysis and descriptive data analysis were...
 • Thumbnail

  Development of education loan model in the higher education of Thailand 

  Sudtai Chaijuntuk (National Institute of Development Administration, 2015)

  The purpose of this research is to study educational loan models for higher education in Thailand, the United Kingdom and Australia, as well as their strengths and weaknesses, and to propose educational loan models that are suitable for Thailand. Research information and tools to support the research included documents related to educational loans, in-depth interviews with administrators involved at the policy level, and interviews with borrowers of the Student Loan Fund (SLF) in Thailand. The findings of the research were as follows: 1) There...
 • Thumbnail

  สื่อปฏิบัติการสมมติ รูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

  อิศราพักตร์ สรรพศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา "สื่อปฏิบัติการสมมติ" รูปแบบการสื่อสารเพื่อการ เสริมสร้างพลังของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ และผลลัพย์ที่ เกิดขึ้น โดยใช้แนวทางวิถีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์ชัอมูลเชิงคุณภาพ ในกิจกรรมการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จัดขึ้น วันที่ 3 สิงหาคม - 17 กันยายน พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ เพื่อทำการศึกษาวิจัย 2 ขั้นตอน คือ 1 การวิจัยเชิงเอกสาร และ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อบรมเด็ก...
 • Thumbnail

  Agricultural land abandonment in Thailand 

  Nararuk Boonyanam (National Institute of Development Administration, 2015)

  Thai farmers' poverty stems from several factors such as falling crop prices, high input costs for crop production, shortage of cash for investment, erratic rainfall distribution and all types of land use problems such as landlessness, land rights, land infrastructure and land fragmentation. Although the government has implemented several legislative actions and programs to address these problems, Thai farmers remain largely poor and severe poverty is visible in the form of agricultural land abandonment. Therefore, studying the causes of ...
 • Thumbnail

  The management and governance of Thai social security office 

  Payan Eumsin (National Institute of Development Administration, 2015)

  The Management and Governance of Thai Social Security Office (SSO) are the focus of the following three issues to be researched by mixed methodology: 1) he Social Security Fund is an effective fund; 2) The Social Security administered based on Good Governance principles; and 3) Individuals with different personal variables have different opinions on the management and governance Social Security Office. The research will mainly apply to the benefits of insured workers as defined in Article 33 of the Social Security Act, although conclusions wil...
 • Thumbnail

  การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มีต่อเด็กด้อยโอกาส 

  ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตัถุประสงค์1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มีต่อเด็กด้อยโอกาส 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มีต่อเด็กด้อยโอกาสมีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญประกอบด้วยบุคลากรจากองค์กรด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านสิทธิมนุษยชน โรงเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาในจังหวัดกรุงเทพฯ และสถานสงเคราะห์เด็กในจังหวัดกรุงเทพฯ ร่วมกับการจัดสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากองค์กร...
 • View more