Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Thumbnail

  การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ 

  จิรประภา อัครบวร (สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  หนังสือ "การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์" เขียนขึ้นบนพื้นฐานของแนวคิดการพัฒนาองค์การ ซึ่งเป็นกระบวนการในการวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนองค์การอย่างเป็นทางการ โดยอาศัยความเข้าใจศาสตร์ด้านพฤติกรรมองค์การ เนื้อหาในเล่มเป็นไปตามลำดับของ "โมเดลการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์" ที่ผู้เขียนได้ออกแบบและใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย การทำงานบริการวิชาการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ช่วยให้ผู้อ่านได้มีเครื่องมือในการวินิจฉัยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ด้วยตนเอง พร้อมสอดแทรกกระบวนการคิดในทุกบทเรียนตลอดทั้งเล่ม
 • Thumbnail

  การตัดสินใจทางการเงินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่ากิจการ 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (ที.เค. พริ้นติ้ง, 2018)

  หนังสือ "การตัดสินใจทางการเงินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่ากิจการ" เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน การกำหนดนโยบายของกิจการ การตัดสินใจจัดหาเงินทุน รวมถึงการจัดสรรกำไรของกิจการ โดยจะมุ่งเน้นประเด็นสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินธุรกิจ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานและการเติบโตของกิจการ เพื่อเป้าหมายหลักในการสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการ และการสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
 • Thumbnail

  นโยบายสาธารณะ การวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

  ณัฐกริช เปาอินทร์ (โรงพิมพ์รัตนไตร, 2018)
 • type-icon
 • type-icon

  Better business better life 

  Orose Leelakulthanit (Chulalongkorn University Printing House, 2018)
 • Thumbnail

  เรียนรู้เล่ห์ ทันเสน่ห์คน 

  มณีวรรณ ฉัตรอุทัย (อีซีส์พริ้น เอ็กเพรส, 2018)
 • Thumbnail

  การอภิบาลสิ่งแวดล้อม: ทฤษฎีและหลักการว่าด้วยการกำกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 

  วิชชุดา สร้างเอี่ยม (ออลอินวัน พริ้นติ้ง, 2017)

  ในขณะที่สังคมเริ่มตระหนักถึงความล้มเหลวของภาครัฐในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศสังคมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้นี้ ใครควรจะเป็นผู้ตัดสินใจและควรตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไรจึงก่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “การอภิบาลสิ่งแวดล้อม: ทฤษฎีและหลักการว่าด้วยการกำกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ” เป็นหนังสือภาษาไทยเพียงเล่มเดียวที่มุ่งตอบคำถามดังกล่าว โดยการบูรณาการองค์ความรู้ใน...
 • Thumbnail

  การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม 

  วิสาขา ภู่จินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วโดยมีการรวมกลุ่มกันในลักษณธนิคมอุตสาหกรรมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนตามมา หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม เป็นการนำระบบนิเวศตามธรรมชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันภายในระบบนิเวศอุตสาหกรรม โดยมีการบริหารจัดการที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการสร้างโอกาสความเป็นไปได้ในการนำของเสียจากอุตสาหกรรมหนึ่งมาใช้เป็นวัตถุดิบ รวมถึงการออกแบบกระบวนการดำเนินกิจกรรมหรือปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เป็นแนวทางกา...
 • Thumbnail

  ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการออกแบบปฏิสัมพันธ์ 

  ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล (สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  หนังสือเล่มนี้ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา "คส 7307 : ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการออกแบบปฏิสัมพันธ์ (CI 7307 : User Interface and Interaction Design)" ของสาขาวิชาเอกวิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) เนื้อหาส่วนใหญ่ถูกรวบรวมมาให้เหมาะสมสำหรับโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยจะไม่ลงลึกถึงแง่มุมด้านธุรกิจหรือเทคนิคการตลาดซึ่งอยู่นอกเหนือจากขอบเขตของหนังสือเล่มนี้
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 

  ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล (คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)
 • Thumbnail

  การลงทุนทางการเงิน 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (ทิพเนตร์การพิมพ์, 2016)
 • Thumbnail

  ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

  วิสาขา ภู่จินดา (คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม, 2017)
 • type-icon

  การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

  นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ (บัวเงิน, 2017)
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์มหภาค ทฤษฏี และนโยบาย 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (ทีพีเอ็น เพรส, 2017)
 • type-icon

  Business intelligence and analytics for managers 

  Jongsawas Chongwatpol (Chulalongkorn University Printing House, 2017)
 • Thumbnail

  Strategic management theories : foundation and application 

  Asda Chintakananda (Chulalongkorn University Press, 2016)
 • Thumbnail

  ความตระหนัก การมีส่วนร่วม และขีดความสามารถที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  สุวิมล จันโททัย; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานงิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความยั่งยืนของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของภูทับเบิกในทัศนะชุมชน เพื่อศึกษาระกับความตระหนักต่อผลกระทบจากการท่องเที่ยว ระกับการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถในการจัดการการพัฒนาของชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับ ...
 • Thumbnail

  Key success factors in the organic agriculture policy implementation 

  Kulchaya Temchavala; Pairote Pathranarakul (National Institute of Development Administration, 2015)

  The objectives of the study of key success factors in the organic agriculture policy implementation was to identify problems of, obstacles to and restrictions on the putting the national organic agriculture policy into practice, to evaluate the success factors of implementing the organic agriculture policy, and to propose an organic agricultural policy model for sustainable policy implementation.
 • Thumbnail

  The evaluation of Thailand higher education quality assessment criteria : a case study of the office for national education standard and quality assessment (public organization) 

  Satayu Pattarakijkusol; Nattha Vinijnaiyapak (National Institute of Development Administration, 2014)

  This research studies ONESQA’s higher education assessment indicators which assess higher education quality in the third round of external assessment work (2011-2015). The 18 indicators consist of three groups: basic, distinctive identity, and advancement measurement. The researcher believes that appropriate assessment indicators would improve Thailand’s higher education quality, allowing Thai graduates to gain more competitiveness in the ASEAN labor market.
 • View more