ชุมชนย่อยในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านอาหารพื้นเมืองจังหวัดน่าน 

  หทัยชนก ฉิมบ้านไร่ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของอาหารพื้นเมืองน่าน ศึกษาความ ต้องการ การรับรู้ พฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีต่ออาหารพื้นเมืองน่าน และหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านอาหารพื้นเมืองจังหวัดน่าน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองจังหวัดน่านจำนวน 5 คน กลุ่มสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในจั...
 • Thumbnail

  คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานในแผนกงานส่วนหน้าของโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  กฤษฏิ์ วิภาสสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสถานภาพส่วนบุคคลของพนักงานในแผนก งานส่วนหน้าของโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิต ในการทำงานของพนักงานในแผนกงานส่วนหน้าของโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานในแผนกงานส่วน หน้าของโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

  พิทักษ์ชัย ทศดร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจ ด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการ โรงแรม ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความรู้เกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์(MICE) ของผู้ประกอบการโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อประเมินความต้องการเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจด้านไมซ์ (MICE) ของผู้ประกอบการโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 • Thumbnail

  แนวทางการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ธนาภรณ์ ถาวรวัฒน์สกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความ ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครในแต่ละระดับดาวโรงแรม 3) เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมในเขต กรุงเทพมหานคร
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  กฤษณา ธนวัฒนาภรณ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวที่คาดหวังของ ผู้ประกอบการในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความ คาดหวังด้านทางการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการในอำเภอขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของ ผู้ประกอบการในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช วิธีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวที่คาดหวังของผู้ประกอบการ โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก ผู้เชี่ยวชาญ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่วนที่สอง การสำรวจภา...
 • Thumbnail

  กิจกรรมการพัฒนาเส้นทางอาชีพเพื่อส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานแผนกครัวโรงแรมระดับ 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย 

  ธนวัฒน์ เพชรพันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากิจกรรมการพัฒนาเส้นทางอาชีพของ พนักงานแผนกครัวโรงแรมระดับ 3 และ 4 ดาวในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ องค์กร 2) เพื่อศึกษากิจกรรมการพัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงานแผนกครัวโรงแรมระดับ 3 และ 4 ดาวในประเทศไทยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร 3) เพื่อนาเสนอแนวทางการ พัฒนากิจกรรมการพัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงานแผนกครัวของโรงแรมระดับ 3 และ 4 ดาว ในประเทศไทยเพื่อก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร
 • Thumbnail

  อิทธิพลของช่วงอายุต่อความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนรวมและความผูกพันต่อองค์กรในวิชาชีพบัญชี 

  พิชชาภร จวงวาณิชย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนรวมและความผูกพันต่อองค์กร ตลอดจนบทบาทของช่วงอายุในการเป็นตัวแปรกำกับของความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนรวมและความผูกพันต่อองค์กรในวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการศึกษาใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยจำนวน 500 ชุด จากนั้นนำผลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนาและสถิติอนุมานรวมทั้งการถดถอยแบบลำดับชั้น ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านค่าตอบแทน การรับรู้ความยุติธรรม และผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ส่งผลกระทบต่อความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยกา...
 • Thumbnail

  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ของระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ กรณีศึกษา สระเก็บน้ำห้วยเกษียร จังหวัดปราจีนบุรี 

  ปิยรัฐ กล่ำทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ของระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ กรณีศึกษา สระเก็บน้ำห้วยเกษียร จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ทำการศึกษาคือ ประชาชน และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ ของตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยการเก็บข้อมูลภาคสนาม และการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยศึกษาพารามิเตอร์ อุณหภูมิ ความขุ่น ความเป็นกรด – เบส ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด การนำไฟฟ้า ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ(DO) ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์สารในน้ำ(BOD...
 • Thumbnail

  แนวทางการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืนของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 

  ดวงกมล อิศรางพร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ และประเมินความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานด้วยพลังงานหมุนเวียนในชุมชน ด้านกายภาพ สังคม การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืนของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ การวิจัยนี้ใช้แบบสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษา ตามกรอบแนวคิด CIPP-I Model ได้แก่ คำถามเกี่ยวกับนโยบาย (Context) สิ่งที่นำเข้า (Input) คำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อหาศักยภาพที่เหมาะสมของพื้นที่ (Process) คำ...
 • Thumbnail

  วิเคราะห์นโยบายประชานิยมโดยใช้อิทธิพลของสินค้าฟรีที่มีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

  อดิศักดิ์ อดุลธรรมวิทย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาอุปสงค์ของสินค้าฟรีและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าฟรีภายใต้บริบทของบรรทัดฐานทางสังคม ในส่วนแรกจะเป็นการศึกษาอุปสงค์ของสินค้าฟรีโดยใช้การวิจัยเชิงทดลองจากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มโดยการตั้งราคาสินค้า 4 รูปแบบ สินค้าที่ใช้ทดลองคือช็อคโกแลต 2 ยี่ห้อ ซึ่งผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจเลือกซื้อช็อคโกแลตยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเพียงยี่ห้อเดียว โดยผู้วิจัยจะทดลองลดราคาช็อคโกแลตทั้ง 2 ยี่ห้อลงอย่างละเท่าๆกัน ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งช็อคโกแลตยี่ห้อหนึ่งมีราคาเป็นศูนย์และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์ของสินค้าทั้งสองยี่ห้...
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนนิเวศบริการ กรณีศึกษากลุ่มป่าตะวันออก 

  อธิราช ทวีปฏิมากร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การบริหารจัดการกลุ่มป่าตะวันออกในปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีต่อทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นระบบการแก้ปัญหาที่ขาดแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ และแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อทรัพยากรอื่นอย่างทรัพยากรน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไม่อาจหลีกลี่ยงได้ ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพจะต้องสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ซึ่งแนวทางดังกล่าวคือ แนวคิดการจ่ายค่าตอบแทนนิเวศบริการ (Payment For Ecosystem Service) แนวคิดการจ่ายค่าตอบแทนนิเวศบริการ เป็นแนวคิดที่วางอยู่บนหลักการ ผ...
 • Thumbnail

  แบบจำลองวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่เพื่อพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของไทย 

  รัชนีพร จันทร์สา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษานี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แบบบัญชีรายชื่อ และพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 ตัวแปรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ประชากร เศรษฐกิจและสังคม ภูมิศาสตร์ และพฤติกรรมการเลือกตั้งในอดีต เพื่อพัฒนาตัวแบบสำหรับการทำนายผลการเลือกตั้ง โดยเปรียบเทียบตัวแบบ 3 วิธีคือ วิธีกำลังสองน้อยที่สุด (OLS) วิธี Spatial lag model และ วิธี Spatial error model และพิจารณา ค่า R2 สูงสุด ค่า AIC และ BIC ต่ำสุด ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดคือ Spatial error model ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลการเลือกตั้งสูงคือตัว...
 • Thumbnail

  การสื่อสารข้ามสื่อเพื่อสร้างแบรนด์บุคคลของผู้ดำเนินรายการข่าว 

  ณัฎฐ์ บุณยสิริยานนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการกำหนดแบรนด์บุคคลของผู้ดำเนินรายการข่าว  2) เพื่อศึกษาการสื่อสารแบรนด์บุคคลของผู้ประกาศข่าวข้ามสื่อในสื่อออนไลน์  3) เพื่อศึกษาการรักษาแบรนด์บุคคลของผู้ดำเนินรายการข่าว วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บข้อมูลแบบผสมระหว่างแหล่งข้อมูลปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิด้วยการถอดเทปสัมภาษณ์  โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ดำเนินรายการข่าวในช่องฟรีทีวีตามประกาศของ กสทช.  และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการใช้สื่อสังคมออนไลน์  ประกอบกับการเก็บข้อมูลป...
 • Thumbnail

  การศึกษาวาทกรรม “ประชามติ” ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

  เอกจิต สว่างอารมย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อค้นหาความหมายของวาทกรรม ประชามติ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ปรากฎอยู่ในในรายการคืนความสุขให้คนชาติ 2. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างวาทกรรมในเรื่องการทำประชามติ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายการคืนความสุขให้คนชาติ โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของวาทกรรมในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ รวมทั้งใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกนักวิชาการด้านสื่อสารการเมือง , รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ โดยนำแนวคิดเรื่องการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) ตามกรอบ...
 • Thumbnail

  การแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอน พฤติกรรมสอดส่องและความหึงหวงของผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก 

  ชริตา ปรมะธนวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข้อมูล ความไม่แน่นอน พฤติกรรมสอดส่องเฟซบุ๊ก และความหึงหวง เพื่อหาตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์หรือทำนายการเกิดความหึงหวงของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่มีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์แบบคู่รัก งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การแจกแบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ชายและหญิง อายุ 25 - 34 ปี ที่มีการใช้งานเฟซบุ๊กและกำลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบคู่รักและศึกษาดูใจกัน ทั้งที่สมรสและยังไม่ได้สมรส จำนวน 400 คน           โดยพบผลวิจัยดังนี้ (1) เพศหญิงมีพฤติกรรม...
 • Thumbnail

  การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลำปาง 

  สุรศักดิ์ วงค์ษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงภัยแล้ง วิเคราะห์ความเสี่ยงภัยแล้งโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุกับความเสี่ยงภัยแล้งในจังหวัดลำปาง ซึ่งมีปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาโดยจำแนกเป็นปัจจัยทางธรรมชาติ ได้แก่ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (X1) พื้นที่ป่าไม้ (X2) ระยะห่างจากพื้นที่แหล่งน้ำ (X3) ลักษณะเนื้อดิน (X4) และการระบายน้ำของดิน (X5) ประกอบกับปัจจัยทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรม (X6) พื้นที่อุตสาหกรรม (X7) และพื้นที่ชุมชน (X8) ปัจจัยดังกล่าวได้รั...
 • Thumbnail

  ความขัดแย้งจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 

  อภิชัย สิงห์ศรี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  Industrial development in the country has led to the expansion of industrial estates to accommodate economic growth. However, industrial development projects may impact nearby communities, especially mega development projects that may lead to conflicts between community and project developers. The objectives of this study are to study the causes of the conflicts, and   make recommendations on the solutions to resolve the conflicts for harmonious co-existence between communities and industrial development projects. The case study of Rayong Indus...
 • Thumbnail

  Valuing cultural heritage: A contingent valuation study of temples in Chiang Saen 

  Pongsan Sanyakamdhorn (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  This paper presents a study of willingness to pay of Thai population to preserve historic temples in Chiang Saen, ancient city in Chiang Rai, Thailand as those temples are at risk of degradation and deterioration.  This study aims to estimate the factors that affect willingness to pay of people for cultural heritage in Chiang Saen and to investigate willingness to pay and its attributions. The contingent valuation method was used as a valuation technique to conduct an economic valuation of non-market values of preservation of the ancient temple...
 • Thumbnail

  ความรู้ความเข้าใจและการรับรู้ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ 

  กรรณิกา เขจรลาภ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวและคำนวณรอยเท้าคาร์บอนของนักท่องเที่ยว 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำในเขตพื้นที่หาดหัวหินและ 3) วิเคราะห์และจัดทา แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่าในเขตพื้นที่หาดหัวหิน โดยใช้วิธีการศึกษา คือ การคำนวณหาปริมาณรอยเท้าคาร์บอนจากการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเดินทาง ด้านการพักแรม และด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และการใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณชายหาดหัวหิน จัง...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงาน Event ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

  สุวดี บุญมาจรินนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะที่จา เป็นต้องมีของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงานEvent ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 2) เพื่อศึกษาสมรรถนะที่มีอยู่ในปัจจุบันของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงาน Event ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะที่จา เป็นต้องมีกับสมรรถนะที่มีอยู่ในปัจจุบันของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรับจัดงาน Event ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และ 4) เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาสมรรถนะขอ...
 • View more