ชุมชนย่อยในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์กับการรับรู้และตัดสินใจทำประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  วัลย์ลิกา บูรณ์ทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการดา เนินชีวิต การรับรู้ข่าวสารและการ ตัดสินใจทาประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้และการตัดสินใจทา ประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับการรับรู้เรื่องการประกันวินาศภัยของ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับ การตัดสินใจทา ประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5) เพื่อศึกษากลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ของบริษัทประกันวินาศภัยในการ...
 • Thumbnail

  การจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบกับการรับรู้ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม 

  ธัญวรรณ แก้วชะฎา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ การรับรู้และทัศนคติของประชาชนชุมชนมัสยิด กมาลุลอิสลามต่อการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ รวมทั้งเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน
 • Thumbnail

  กลยุทธ์สื่อบุคคลเพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา "เกษตรอินทรีย์ 

  รุจิรา จิตต์ตั้งตรง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั ้งนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะ และบทบาทของ ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชำปลาไหล ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (2) เพื่อศึกษากล ยุทธ์ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ (3) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของ เกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ (4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อปราชญ์ ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
 • Thumbnail

  การรับรู้และการตอบสนองการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 

  รสสุคนธ์ สกุลเมตตา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ที่มีต่อการตอบสนองของผู้บริโภค 2) เพื่อ ศึกษาถึงพฤติกรรมและการเปิดรับข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ต่อการตอบสนองของ ผู้บริโภค 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิ เชียลแอค เคานต์ต่อการตอบสนองของผู้บริโภค เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้งานไลน์ แอปพลิเคชันที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพม...
 • Thumbnail

  การรีแบรนด์ดิ้ง และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง 

  พัชรพร เฟื่องคอน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า การรีแบรนด์ดิ้งบาร์บีคิวพลาซ่านี้มีเป้าหมายเพื่อต้องการปรับ ภาพลักษณ์บาร์บีคิวพลาซ่าให้ดูทันสมัยขึ้น และเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัย ทางาน โดยมีกระบวนการทารีแบรนด์ดิ้ง 2 ส่วน คือ 1) การรีแบรนด์ดิ้งภายในองค์กร โดยเน้นไปที่การทาการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ให้มีความเชื่อไปในทิศทางเดียวกัน เกี่ยวกับการรีแบรนด์ดิ้งครั้งใหญ่ขององค์กร และ 2) การรีแบรนด์ดิ้งภายนอกองค์กร โดยการ ปรับเปลี่ยนมาสคอต โลโก้ การจัดตกแต่งร้าน ภาชนะ Table Top Experience และวิธีการสื่อสาร...
 • Thumbnail

  แนวทางการคิดสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัล 

  พิชญา นิวิตานนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  ปัจจุบันการสื่อสารก้าวสู่สื่อดิจิทัลทาให้นักสร้างสรรค์โฆษณาในสื่อดิจิทัลต้องปรับตัวให้เข้า กับยุคสื่อที่เปลี่ยนแปลง งานวิจัยนี ้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวิธีการคิดสร้ างสรรค์โฆษณา กระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณา และปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์โฆษณาของนักสร้างสรรค์ โฆษณาในสื่อดิจิทัล เพื่อเป็ นการพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางในการคิดสร้ างสรรค์โฆษณาในสื่อ ดิจิทัล โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในการคิดสร้ างสรรค์ โฆษณาในสื่อดิจิทัล จานวน 18 ท่าน
 • Thumbnail

  นวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อเข้าถึงพุทธธรรมของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี 

  ปาณิสรา วัฒนพฤกษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อเข้าถึงพุทธธรรมของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่องธรรมะทีวี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของสถานีโทรทัศน์ผ่าน ดาวเทียมช่องธรรมะทีวี และศึกษาเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวีไปยังพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้ าหมาย
 • Thumbnail

  ทัศนคติ พฤติกรรม และความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ 

  ศุภกร จูฑะพล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครัง้ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติต่อการดาเนินชีวิต พฤติกรรมการ ดา เนินชีวิต และความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติ ต่อการดาเนินชีวิต และพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่มีต่อความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ และ 3) เพื่อศึกษาตัวแปรที่เป็นปัจจัยพยากรณ์ความคล่องดิจิทัล งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัย เชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างดิจิทัลเนทีฟ ผู้มีอายุ 15-24 ปี และมีประสบการณ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ต่ากว่า 5 ปี ในเขต กรุงเทพมหานคร จา นวน 402 คน...
 • Thumbnail

  การสื่อสารการตลาด และตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตในทัศนะของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

  รัตประภา เหมจินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะทางประชากรของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา 2) ทัศนคติของประชากรต่อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต 3) การเปิดรับด้านการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต 4) ความสัมพันธ์ของการเปิดรับ และการรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ต และความสัมพันธ์ของการรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาด และทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
 • Thumbnail

  การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี 

  ณพนันท์ ขอจิตต์เมตต์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการสื่อสารของผู้ส่งสาร ศึกษาเนือ้ หาสาร ศึกษาช่องทางการสื่อสารที่ใช้ในการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิง ตลอดจนศึกษาทัศนคติของผู้รับสารที่มีต่อการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและ สถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี
 • Thumbnail

  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  เมษิยา ญาณจินดา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง ในงานวิจัยนี้ คือ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เพื่อวิเคราะห์ค่าที (t - test) ก...
 • Thumbnail

  The development of procedure to reinforce youth tourism world heritage in historic town of Sukhothai and associated historic towns 

  Taviz Tatnormjit (National Institute of Development Administration, 2015)

  Educational management must focus that all learners have potential in learning and self-development in which they are the most important components. Besides, the process of educational management must promote learners to be able to develop themselves naturally based on their potential. The objectives of this study were to: 1) synthesize the provision of knowledge about world heritage historical town of Sukhothai and associated historical towns by personnel of agencies concerning with world heritage tourism – historical town of Sukhothai a...
 • Thumbnail

  The mismatch in Thai labor market : Overeducation 

  Akkaya Senkrua (National Institute of Development Administration, 2015)

  Greater educational accessibility in Thailand has considerably contributed to a collective higher level of educational attainment of the Thai labor force. Nevertheless, with the ease of access, the number of workers with overeducation has significantly risen. Overeducation refers to a situation in which a person’s education attainment exceeds the requirements of a job, giving rise to a variety of unfavorable outcomes for individuals, employers and society.
 • Thumbnail

  Unlocking the "black box" in the talent management employee performance relationship : Evidence from the Ghanaian banking sector 

  Mensah, James Kwame (National Institute of Development Administration, 2015)

  Recent years have witnessed ever-increasing focus on the effective management of people that represent special significance to their organisations’ success, and perhaps this has been one of the most important developments in human resource management (HRM). Specifically, talent management (TM) has been the focus and centre of attention of both HRM scholars and practitioners since it entered the managerial lexicon in the 1990s. From the work of the McKinsey consultants, the field of TM has gain much respect and attention across corporate f...
 • Thumbnail

  Domestic violence against women and the implementation of the domestic violence (prevention and protection) act 2010 : Reflections from rural Bangladesh 

  Khan, Anisur Rahman (National Institute of Development Administration, 2015)

  Over the last few decades, domestic violence against women has received increasing attention as an insidious problem for women both on the global and national scale. Despite this attention, studies on domestic violence are still limited in Bangladesh, as such, many issues remain under-researched, unexplored, or underexplored. Moreover, studying domestic violence through the qualitative approach is also hardly visible. With this backdrop, the present study aimed at filling in some of the methodological and theoretical gaps in the existing ...
 • Thumbnail

  Unheard voices and grim realities of the challenges, coping strategies, and governance of women leaders : The case of the union parishad in Bangladesh 

  Rahman, Md. Mizanur (National Institute of Development Administration, 2013)

  The purpose of this study was to delve into the research questions: 1) Do women leaders help promote governance in the Union Parishad (UP) of Bangladesh? If so, how?; and 2) How have women leaders perceived and defined their roles and coped with the realities in the UP? The objectives were to: 1) unravel the leadership process of the women leaders in the UP; 2) uncover the perceptions, dynamics, realities, and challenges of participation of women leaders in the UP of Bangladesh; and 3) explore the coping strategies of women leaders in the...
 • Thumbnail

  Key factors affecting the success of organic agriculture policy implementation in Thai local communities 

  Pasupha Chinvarasopak (National Institute of Development Administration, 2015)

  Organic agriculture in Thailand officially became a public policy in 2005 and its current provisions are described in the Second National Strategic Plan for Organic Agriculture Development (2013-2016). While organic agriculture has been implemented for a decade and while the global growth rate of organic agriculture has increased; the amount of land dedicated to organic agriculture in Thailand has increased at a rate of only 0.1% annually and comprises only 0.2% of the total land in the nation under cultivation. This is in sharp contrast ...
 • Thumbnail

  Logistics contracting effectiveness: The perspective of Thai electronics 

  Santi Visuddhisat (National Institute of Development Administration, 2014)

  The World Bank, which produces the Logistics Performance Index, has consistently ranked Thailand in the top tier but in a degrading order: ranked 31 in 2007; 35 in 2010; and 38 in 2012. When looked at the micro level, Thailand is still in the lowest level of logistics development—physical distribution—where firms focus mainly on the outbound flow of finished products, from the end of the production line to the consumers. The Thai government has taken an integrative approach to logistics development, encouraging Thai companies, particularl...
 • Thumbnail

  Communication model for promoting tourism on Thai Lanna cultural conservation 

  Taksina Seanyen (National Institute of Development Administration, 2015)

  The aims of this research were to: 1) study the conditions and the problems of communication for promoting on Thai Lanna cultural tourism conservation in the area of the four provinces in the upper part in the north of Thailand in accordance with The Act of National Tourism 2008 and The National Tourism Management Plan 2012- 2016; 2) design the communication model for promoting tourism on Thai Lanna cultural conservation in the area of four provinces in the upper Northern region 1 of Thailand in accordance with The act of National Tourism...
 • Thumbnail

  Unraveling the enigma of internationalization : The case of Thai manufacturing small and medium-sized enterprises 

  Apichart Thananan (National Institute of Development Administration, 2015)

  Globalization, together with the reduction in trade barriers and development in information and communication technology, provide an opportunity for small and medium-sized enterprises (SMEs) to expand their business into foreign markets. SME internationalization has been widely researched in developed countries but little is known about how and why internationalization takes place in the developing countries and this lack of evidence in the literature provides strong grounds for this study.
 • View more