Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Thumbnail

  การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

  กมล สงบุญนาค; ชัยยุทธ ชิโนกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail

  The causal relationships between cultural intelligence and global mindset among hr practitioners in Thailand 

  Rundee Eiadkaew; Oranuch Pruetipibultham (National Institute of Development Administration, 2016)

  This research mainly explored the causal relationships between two constructs; cultural Intelligence (CQ) and global Mindset (GM) that are important for individual and organization success in this globalized era. Besides the causal relationships between the two constructs which is the first research question, the second research questions was; “what is the CQ level of HR practitioners in Thailand?”, and the third research question was “how do age and gender influence the CQ level among HR practitioners in Thailand?”.
 • Thumbnail

  A firm's performance and its dividend policy 

  Prates do Amaral, Adriano; Aekkachai Nittayagasetwat (National Institute of Development Administration, 2016)

  -
 • Thumbnail

  Contribution of social media use at work to social capital and knowledges sharing : a comparison between Chinese and Thai employees 

  Mei, Ying; Peerayuth Charoensukmongkol (National Institute of Development Administration, 2016)

  Efficient knowledge sharing behavior within enterprises plays a key role in increasing organizations’ competitive strength and productivity. Social media is a way that provides a broader knowledge sharing platform for organizations. However, different culture backgrounds may affect employees’ attitude towards knowledge sharing. This research aims to explore how social media use at work affects knowledge sharing behavior under the cross culture values between Thai and Chinese employees. Social capital was introduced as mediating effects, i...
 • Thumbnail

  การสื่อสารขององค์กรเพื่อสร้างความผูกพันของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

  ไพลิน เม้ยขันหมาก; กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail

  The development of a structural equation model of communication factors for health communication of community 

  Kirati Kachentawa; Patchanee Cheyjunya (National Institute of Development Administration, 2016)

  This research was meant to study (1) the means of communication based on three paradigms of health in successful communities; (2) to analyze the communication factors that lead to the success stories of communities in health communication; and (3) to develop and validate the congruence of the measurement model and the structural equation model of communication factors for health communication of community with empirical data. Research methodology was mixed method separated into 2 phases the following: Phase I: qualitative research method ...
 • Thumbnail

  The effect of change in output and inflation on nominal interest rate during the global financial crisis in the Eurozone, the United States, and Thailand and their differences 

  Lacko, Radovan; Vesarach Aumeboonsuke (National Institute of Development Administration, 2015)

  This study focuses on the consequences of the global financial crisis as changes in output and inflation. By researching the effects of these changes, which are the main factors influencing monetary policy, on nominal interest rate, it is important to find out which of these two factors are more important when it comes to the Eurozone and to compare it with the Unites States’ and Thailand’s monetary policy. The paper will focus on comparing the effects of these two variables on nominal interest rate before the crisis and during the global...
 • Thumbnail

  อำนาจรัฐและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายเซ็กซ์ทอยส์ 

  วัชรากรณ์ ถมจอหอ; ปุ่น วิชชุไตรภพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  -
 • Thumbnail

  ขอบเขตของวิสาหกิจมหาชนกรณีที่ต้องแข่งขันกับเอกชน ศึกษากรณี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

  จุไรรัตน์ ทองทรัพย์; สุนทร มณีสวัสดิ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail

  ปัญหากฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการที่ดินของรัฐ 

  พัสตาภรณ์ ชัยปัญหา; ปุ่น วิชชุไตรภพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail

  Contribution of social media marketing capability to business performance of Thai firms 

  Penpattra Tarsakoo; Peerayuth Charoensukmongkol (National Institute of Development Administration, 2019)

  Social media has become a part of people’s daily lives by allowing billions of people from all around the world to create, communicate and exchange contents virtually with each other. The use of social media has become a part of business strategies for both large and small enterprises. From the marketing perspective, the social media has become crucial because social media marketing provides a significant opportunity for businesses as a tool to engage both existing and new customers at lower cost as well as to promote and sell their products or...
 • Thumbnail

  Linkages between governance, globalization, and sustainable development : A comparative study of sub-Saharan Africa and East/South-East Asia 

  Langnel, Zechariah; Pairote Pathranarakul (National Institute of Development Administration, 2020)

  Since the launch of the Brundtland report in 1987, developing countries continue to face problematic trade-offs that must balance the pursuit of industrialization and economic development, reduce poverty, ensure environmental sustainability, and respect the welfare of future generations. Several contemporary trends warrant the positioning of this study in the academic literature and policy circle. At the policy level, though all regions of the world have made tremendous progress, sub-Saharan African countries remain the region with the worst hu...
 • Thumbnail

  การได้มาซึ่งตุลาการหรือผู้พิพากษากับความชอบธรรมในทางประชาธิปไตย 

  ศันสนีย์ ช้างเปี่ยม; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail

  ปรากฎการณ์และบริบทของชุมชนหมู่บ้านโคกโก่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  ปิยะนุช บุญเย็น; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail

  การสำรวจมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว 

  ประยูร ดาศรี; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail

  แนวทางการใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชน ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 

  ปิยะณัฐ คล้ายเดือน; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail

  แนวทางการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของชมชนคีรีวง 

  วรารัตน์ เจริญวิริยะภาพ; สุดสันต์ สุทธิพิศาล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนหมู่บ้านควนโอ ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 

  สุณิสา ศิริพรจุฑากุล; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail

  การพัฒนาตัวบ่งชี้มูลค่าทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทเกาะท่องเที่ยวทางทะเลของไทย 

  ธนวรรษ ดอกจันทร์; โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการท่องเที่ยวในตำบลส่วนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

  ฐิติยา ไม้แก้ว; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  -
 • View more