แบบชีวิตกับภาวะโลกาภิวัตน์ของประชาชนชุมชนบทภายใต้ความแตกต่างของลักษณะชุมชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประชาชนตำบลหัวสำโรง และตำบลหนองไม้แก่น

Citation
นุชนา ฉันทกิจวัฒนา (1997). แบบชีวิตกับภาวะโลกาภิวัตน์ของประชาชนชุมชนบทภายใต้ความแตกต่างของลักษณะชุมชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประชาชนตำบลหัวสำโรง และตำบลหนองไม้แก่น. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1711.
View online Resources
Collections