Show simple item record

dc.contributor.advisorสุพรรณี ไชยอำพร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorบุญเกิด วงษ์ชัยth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:26:12Z
dc.date.available2014-05-05T09:26:12Z
dc.date.issued1993th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1744th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม.(พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536.th
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาการจัดการการส่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน มีแนวคิดพื้นฐานของการศึกษา คือ การจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชนนับเป็นระบบย่อยระบบหนึ่งที่มีกระบวนการดำรงอยู่ด้วยการกระทำหน้าที่ของตนเอง และปฏิสัมพันธ์กับระบบย่อยระบบอื่น ๆ ภายในชุมชน และสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้มีความสอดคล้องระหว่างกันในการกระทำหน้าที่ของแต่ละระบบย่อย จึงจะทำให้การจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายสูงสุดth
dc.description.abstractวิธีการศึกษา งานวิจัยชิ้นนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ในการจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน และปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชนด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เจาะลึก จากนั้นนำข้อมูลมาตีความสร้างข้อสรุปด้วยวิธีนิรนัย ระยะเวลาที่ใช้ศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2535.th
dc.description.abstractผลการศึกษา พบว่าการจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชนในโครงการฝายน้ำล้นบ้านผาสุกได้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กด้วยการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การดำเนินการ และการทำกิจกรรมต่อเนื่อง โดยประชาชนและองค์กรประชาชนมีส่วนร่วมดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องตามความเหมาะสมth
dc.description.abstractปัจจัยที่สนันสนุนการจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชนจนกระทั่งประสบผลสำเร็จพบว่ามี 5 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพของชุมชน ลักษณะโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้วยสภาพทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ค่านิยมและพฤติกรรมเด่น ๆ สภาพการปกครอง สภาพทางการศึกษา สุขภาพอนามัย และการสื่อสาร ผู้นำ องค์กรผู้ใช้น้ำ ลักษณะการจัดการประกอบด้วย การสนับสนุนขององค์กรของรัฐ ประสบการณ์การจัดการน้ำ กฎและการปฏิบัติ และลักษณะการมีส่วนร่วมของสมาชิกth
dc.description.abstractในแง่ของปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน พบว่าไม่รุนแรง เป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่สามารถแก้ไขกันได้เองในระหว่างการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนด้วยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้เกี่ยวข้อง.th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2014-05-05T09:26:12Z (GMT). No. of bitstreams: 2 nida-ths-b7007.pdf: 2182948 bytes, checksum: 1f3182d7f577ac7ca5b3cdb6a104239c (MD5) nida-ths-b7007ab.pdf: 118117 bytes, checksum: 4225b297621014668d939cdb38df25ba (MD5) Previous issue date: 1993th
dc.format.extent8, 98 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccTC 147 บ43th
dc.subject.otherแหล่งน้ำth
dc.subject.otherเกษตรกรรมth
dc.titleการจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน : ศึกษากรณีโครงการฝายน้ำล้นบ้านผาสุขth
dc.title.alternativeSmall scale community irrigation management : a case study of Ban Par-Sukth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineการวิเคราะห์และการวางแผนทางสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record