การศึกษาโครงสร้างอำนาจหน้าที่และบทบาทของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต)

Citation
เพ็ญภัค จันโทริ (1997). การศึกษาโครงสร้างอำนาจหน้าที่และบทบาทของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต). Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1760.
View online Resources