Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว กรณีศึกษา เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล 

  อาภาภรณ์ หาโส๊ะ; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคม จากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 3) ศึกษาทัศนคติของ ประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมที่ส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการ ท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน และ 4) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการ พัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) ในการ...
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการมาตรฐานอาหารเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 

  วิมลรัตน์ บุญศรีรัตน์; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและ การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์1) เพื่อสำรวจอาหารและร้านอาหารพื้นเมืองในจังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อ ประเมินการจัดการอาหารเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 3) เพื่อสร้างแนวทางการ จัดการมาตรฐานอาหารเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ใช้แบบสอบถามประธานชมรมเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต มัคคุเทศก์และพ่อครัวหรือแม่ครัว (Chef) จำนวน 38 คน และการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานอาหารเพื่อการท่องเที่ยว...
 • Thumbnail

  แนวทางการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

  พัทธมน คำนูเอนก; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อเพื่อศึกษาความต้องการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2) เพื่อเสนอแนว ทางการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออก เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจาก บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรีระยอง จันทบุรีและตราด) และด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารหรือหัวหน้าสายงานการท่องเที่ยวที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด ...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ 

  จรรจิรา ดาราชาติ; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมตาม ความคาดหวังของสถานประกอบการ 2) เพื่อประเมินสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของ สถานศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ตตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อตอบสนองความคาดหวังของสถาน ประกอบการ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของสถานศึกษา อาชีวศึกษาภูเก็ต ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อตอบสนองความคาดหวังของสถานประกอบการ กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรในสถานประกอบการโรงแรม ระดับผู้จัดการแผนก หัวหน้างาน และผู้ร่วมงานในระดับปฏิบัติการของนักศึกษา ที่วิทยาล...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาโฮสเทล เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

  ปริชล วิมลเมือง; แสงแข บุญศิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทการให้บริการของโฮสเทล ในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่มีต่อนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 2) เพื่อศึกษาระดับความพร้อมของผู้ประกอบการ โฮสเทล ในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel 3) เพื่อศึกษา พฤติกรรมการเข้าพักโฮสเทลของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel ในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 4) เพื่อ สร้างแนวทางการพัฒนาโฮสเทล ในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Solo Travel โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ คือ การวิจัยเชิง ค...
 • Thumbnail

  การศึกษาระดับความสำเร็จและผลกระทบด้านความเป็นธรรมทางการกระจายรายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อประเทศไทย: กรณีศึกษาขั้นเงินได้และบัญชีอัตราภาษี พ.ศ. 2560 

  อานนท์ เทพสำเริง; พลภัทร บุราคม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จของการนำนโยบายไป ปฏิบัติในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของรัฐบาลต่อประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 1.1) ระดับบริบทของนโยบาย 1.2) ระดับความเป็นไปได้ของนโยบาย 1.3) ระดับกระบวนการ ของนโยบาย 1.4) ระดับผลงานของนโยบาย 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเป็นธรรมทางการกระจาย รายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของรัฐบาลต่อประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น คือ 2.1) การวิเคราะห์ภาระทางภาษี2.2) ค่าสัมประสิทธิ์ความ เสมอภาค 2.3) อัตราภาษีที่แท้...
 • Thumbnail

  Power to people with disabilities : the construction of disable self-identities and social movements for self-determination 

  Wanitcha Jantasara; Phichai Ratanatilaka (National Institute of Development Administration, 2019)

  The purposes of this study were twofold: 1) to analyze and interpret the power of the disabled through the construction of self-identities and social movements of persons with disabilities; and 2) to describe the interactions between power, identities, and social movements of the disabled. This study was qualitative research. The narration method, the interpretative approach, and the discourse analysis were used to analyze the data related to life stories and experiences of the disabled. Data were collected using: 1) in-depth interview wi...
 • Thumbnail

  ความรับผิดทางอาญาของเจ้าของพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์กรณีให้เช่าพื้นที่ 

  นัฐฐาย์ รัตนกิจยนต์; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  ในปัจจุบันนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างหนึ่ง คือ การละเมิดลิขสิทธิ์ในสินค้าที่มีชื่อเสียง และเป็นความต้องการของตลาด ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ต่อระบบเศรษฐกิจ ท้าให้เจ้าของลิขสิทธิ์ นั้นสูญเสียรายได้และความเชื่อมั่นในการผลิตผลงานต่อไป ซึ่งในสังคมไทยของเรานั้นจะเห็นได้ว่ามีการ จำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในที่ต่างบนเว็บไซต์จนเป็นความเคยชิน ซึ่งท้าให้เกิดการศึกษาเรื่อง ความ รับผิดทางอาญาของเจ้าของพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์กรณีให้เช่า พื้นที่ขึ้นโดยมีความมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงความจำเป็นที่จะก้าหนดความ...
 • Thumbnail

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง 

  ศิริกัญญา เชาวมัย; จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การพัฒนาประเทศในอดีตที่ผ่านมาได้มีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นต้นทุนในการดำเนิน กิจกรรมและโครงการพัฒนา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนา ขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก่อปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ โครงการอย่างรุนแรง และนำมาสู่ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างเจ้าของโครงการกับ ประชาชนในท้องถิ่น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความสำเ...
 • Thumbnail

  ประสิทธิภาพของกองทุนรวมในประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  ยุพวดี ชินพฤทธิวงศ์; สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  บทความนี้ศึกษาการวัดประสิทธิภาพของกองทุนรวมในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับนี้ ได้นำใช้วิธีการวัดประสิทธิภาพกองทุนรวมจากวิธีData Envelopment Analysis (DEA) แทนการวัด ประสิทธิภาพแบบดั้งเดิม (Traditional Index) โดยนำสัดส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อสินทรัพย์สุทธิ มาพิจารณาการวัดประสิทธิภาพของกองทุนรวมด้วย ซึ่งจากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า กองทุนรวมใน ประเทศสิงคโปร์เป็นกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยที่มีกองทุนรวมจากประเทศมาเลเซียและ ประเทศไทยมีระดับประสิทธิภาพที่รองลงมาสลับกันไปในแต่ละปีและเมื่อพิจารณาประเภทของกองทุน รวมในแต่ละประเทศ พบว่...
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายในงานทางวิทยาศาสตร์โดยการใช้วิธีการอื่นแทนการใช้สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

  หงส์ลฏา เครือหงษ์; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการทดลองวิธีการอื่นแทนการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยศึกษาถึงกรณีสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวิจัยด้านยารักษาโรค ศึกษาถึงสถานการณ์ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวิจัยด้านยารักษาโรคในประเทศไทย และวิเคราะห์ถึงการใช้พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ซึ่งน าไปเปรียบเทียบแนวทางการจัดการปัญหาในมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้พระราชบัญญัติสัตว์เพื่อ...
 • Thumbnail

  ประสิทธิภาพของกองทุนรวมในประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  ยุพวดี ชินพฤทธิวงศ์; สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  บทความนี้ศึกษาการวัดประสิทธิภาพของกองทุนรวมในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับนี้ ได้นำใช้วิธีการวัดประสิทธิภาพกองทุนรวมจากวิธีData Envelopment Analysis (DEA) แทนการวัด ประสิทธิภาพแบบดั้งเดิม (Traditional Index) โดยนำสัดส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อสินทรัพย์สุทธิ มาพิจารณาการวัดประสิทธิภาพของกองทุนรวมด้วย ซึ่งจากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า กองทุนรวมใน ประเทศสิงคโปร์เป็นกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยที่มีกองทุนรวมจากประเทศมาเลเซียและ ประเทศไทยมีระดับประสิทธิภาพที่รองลงมาสลับกันไปในแต่ละปีและเมื่อพิจารณาประเภทของกองทุน รวมในแต่ละประเท...
 • Thumbnail

  คุณภาพชีวิตการทำงานและความมั่นคงในอาชีพของนักฟุตบอลไทย 

  ศศินทร์ มะกูดี; รติพร ถึงฝั่ง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทําการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและความมั่นคงในอาชีพของนักฟุตบอลไทยที่สังกัดบริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จํากัด ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านรายได้และผลตอบแทน ด้านสวัสดิการและหลักประกันการทํางาน ด้านโอกาสในการพัฒนาทักษะและความสามารถ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว ด้านความสัมพันธ์ที่ดีในทีม ด้านโอกาสทางสังคมและการมีส่วนร่วมที่เท่าเทียมกัน และด้านสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และเพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและความมั่นคงในอาชีพของนักฟุตบอลไทยที่สังกัดบริษัท ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันการรับและแพร่โรคในชีวิตประจำวันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  เบญจพร ประณีตวตกุล; ดุจเดือน พันธุมนาวิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เปรียบเทียบ ซึ่งมีกรอบแนวคิดพื้นฐานมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวทำนายที่สำคัญของปัจจัยด้านจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันการรับและแพร่โรคในชีวิตประจำวัน กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 จำนวน 485 คน จากมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วยเพศชาย 166 คน (34.2%) และเพศหญิง 319 คน (65.8%) อายุเฉลี่ย 21 ปี 4 เดือน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นกำหนดโควต้า โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มรวม และใน 18 กลุ่มย่อย ซึ่งแบ่งตามลัก...
 • Thumbnail

  พลวัตการปฏิรูประบบราชการ: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจและวาทกรรม 

  ชลธิชา ชัยศิริรัตน์; พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาการปฏิรูประบบราชการของไทยซึ่งดำรงอยู่ต่อเนื่องยาวนานควบคู่ไปกับบริบททางสังคมและการเมืองไทยมาตลอดทุกยุคทุกสมัย ได้ฉายภาพให้เห็นพลวัตของการปฏิรูประบบราชการ ที่มีความเคลื่อนไหวในมิติต่างๆ อยู่ตลอดเวลา มีการใช้ถ้อยแถลงที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย และมีปฏิบัติการทางวาทกรรมอย่างสลับซับซ้อน การศึกษาเรื่องพลวัตการปฏิรูประบบราชการ: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจและวาทกรรม เป็นการศึกษาการก่อตัวของวาทกรรมการปฏิรูประบบราชการ บริบทและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลให้เกิดการก่อตัวความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมกับปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจในการปฏิรูประบบราชการ การดำรงอยู่ ...
 • Thumbnail

  ปัญหาการเลี้ยงดูเด็กและการจัดสวัสดิการชุมชนในเมือง: ศึกษากรณี 4 ชุมชนในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

  ศรีหทัย วาดวารี; สมศักดิ์ สามัคคีธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการเลี้ยงดูเด็กและการจัดสวัสดิการเด็กในชุมชนเมือง 4 ชุมชน 2) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงดูเด็กของบิดามารดาในชุมชนเมือง 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการเด็กที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนเมือง ด้วยวิธีวิจัยแบบผสมทั้งวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูลครอบครัวที่มีเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 4 ปี ในภาพรวมของทั้ง 4 ชุมชน และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเป็นวิธีหลัก โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญทั้ง...
 • Thumbnail

  การปรับตัวทางวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน: กรณีศึกษาคนไทยเชื้อสายจีน ย่านเยาวราช 

  ภัทรภร สุวรรณจินดา; หลี่ เหรินเหลียง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาเรื่องการปรับตัวทางวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน กรณีศึกษาคนไทยเชื้อสายจีน ย่านเยาวราช มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) เพื่อศึกษาถึงวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนผ่านทางขนบธรรมเนียมประเพณี 2) เพื่อศึกษาถึงการปรับตัวทางวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน ในย่านเยาวราช 3) เพื่อศึกษาถึงวิธีการขัดเกลาทางสังคมในระดับครอบครัวของคนไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งได้ทําการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวทางวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน โดยศึกษาจากการทบทวนเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือ ตํารา บทความทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง...
 • Thumbnail

  การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรด้วยวิธีของซิลส์ในการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่าย 

  นฤพล วงศ์เจริญสันติ; จิราวัลย์ จิตรถเวช (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  งานวิจัยนี้ได้นำเสนอตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรใหม่ 2 ตัวที่ใช้ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน ใน การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่ายไม่คืนที่ ตัวประมาณตัวที่หนึ่งเป็นตัวประมาณที่ไม่ใช้ตัวแปร ช่วย พัฒนาจากตัวประมาณของซิลส์และตัวประมาณตัวที่สองเป็นตัวประมาณอัตราส่วนที่พัฒนาจาก ตัวประมาณอัตราส่วนของ Jirawan Jitthavech and Vichit Lorchirachoonkul พร้อมด้วยเงื่อนไขที่ ตัวประมาณตัวที่หนึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าตัวประมาณดั้งเดิมที่ไม่ใช้ตัวแปรช่วย และเงื่อนไขที่ตัว ประมาณตัวที่สองมีประสิทธิภาพสูงกว่าตัวประมาณอัตราส่วนดั้งเดิมแบบแยก ผลการจ าลองยืนยันคว...
 • Thumbnail

  ผลของการท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวของชุมชนบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร 

  ศศิวิมล คงเถื่อน; หลี่ เหรินเหลียง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาเรื่องผลของการท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวของชุมชนบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบึงสีไฟ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เมื่อมีการพัฒนาการท่องเที่ยว ตําบลท่าหลวง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบึงสีไฟเพื่อสนองต่อการท่องเที่ยวและ 3) ศึกษาการปรับตัวของชุมชนบึงสีไฟต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนบึงสีไฟ ตําบลท่าหลวง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้การศึกษาโดยการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ไ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาแบบจำลองรูปแบบการส่งออกผลไม้จากประเทศไทยไปประเทศจีนภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง: กรณีศึกษาการส่งออกทุเรียน 

  วุฒิภาค พูลบัว; สราวุธ จันทร์สุวรรณ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนา ความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยและประเทศจีน งานวิจัยได้พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากภาค ตะวันออกของประเทศไทยไปประเทศจีน โดยศึกษาเปรียบเทียบการส่งออกไปจุดหมายปลายทางสอง แห่งในประเทศจีน ได้แก่ 1) เมืองกว่างโจว โดยการขนส่งทางเรือ 2) ด่านโหย่วอี้กวานที่เมืองผิงเสียง โดย การขนส่งทางรถบรรทุก และการส่งออกทางรถไฟภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อเชื่อมโยงทั้งสอง ปลายทาง วิธีดำเนินการศึกษาแบ่งออก...
 • View more