ชุมชนย่อยในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  การทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของร้านเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค 

  กฤตยา เนตรแก้ว; ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (National Institute of Development Administration, 2018)

  วิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของร้านเสื้อผ้าแฟชั่นสตรี ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคเพศหญิงอายุระหว่าง 15-35 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนำข้อมูลมาวางแนวทางและกำหนดกลยุทธ์ในการทำการตลาดออนไลน์ ให้ตอบสนองความต้องการและการรับรู้ของผู้บริโภค การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น การวิจัยเชิงปริมาณ และวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิจัยเชิงปริมาณจะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำหรับการเก็บข้อมูล สถิติในการใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติแบบที ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมปร...
 • Thumbnail

  Social media as a tool for family communication in the digital age: communication functions, relationship bonding and building of mutual understanding 

  Korakot Sanjit; Warat Karuchit (National Institute of Development Administration, 2017)

  This research aims to study the role of social media as a tool for family communication in the digital age. A mixed methodology, i.e., quantitative and qualitative, was employed. The results are as follows:
 • Thumbnail

  การกำหนดคำบังคับในคดีปกครอง 

  สุริยา ปัญญจิตร; พัชรวรรณ นุชประยูร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดคำบังคับในคดีปกครอง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงหลักการและแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองและ การกำหนดคำบังคับในคดีปกครอง เหตุผล รายละเอียด และขั้นตอนในการกำหนดคำบังคับตาม คำพิพากษาของศาลปกครองไทย ทั้งที่ปรากฏเป็นโครงสร้างของคำบังคับในส่วนรูปแบบและเนื้อหา รวมตลอดถึงปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นจากการปรับใช้หลักกฎหมาย หลักการ ทฤษฎี และ แนวความคิดในการกำหนดคำบังคับในคดีปกครองที่ยังไม่เหมาะสม รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ แนวความคิดในการกำหนดคำบังคับในคดีปกครองในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนด...
 • Thumbnail

  กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดสำหรับพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย 

  จรีรัตน์ สร้อยเสริมทรัพย์; ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาด การศึกษาโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดในพื้นที่ชุ่มน้ำ ศึกษา และวิเคราะห์อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดในพื้นที่ชุ่มน้ำ ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและแผนการจัดการพื้นที่ ชุ่มน้ำของรัฐ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำใน ประเทศไทย จ...
 • Thumbnail

  Relationship between financial and real sectors: implications for stable economic development [evidence from Thailand] 

  Khalil, Muhammad Azhar; Santi Chaisrisawatsuk (National Institute of Development Administration, 2018)

  Economic real sector is essential for growth and development as its activities persuade progress of economic output. The sector generates better outcomes if it is accompanied with a healthier financial system; thus, advancement of financial sector is a means for the growth of real sector. This study reexamine the relationship between financial and real sectors of Thailand with the volatility analysis of GDP caused by development of financial market. The GARCH Model, Johansen-Juselius (1990) cointegration test, and vector error correction m...
 • Thumbnail

  พหุนิยมทางกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศไทย 

  เชิดชาย จันทรัตน์; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาวิจัยการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารงานยุติธรรมอิสลามที่เหมาะสมในประเทศไทย เนื่องจากแม้ได้มีการ ให้ใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน แต่กฎหมายยังขาดความชัดเจนทั้งในด้าน เนื้อหาและการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ การศึกษาได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมกับการสัมภาษณ์เชิง ลึก โดยได้นำแนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายมาเป็นกรอบมองระบบโครงสร้างการบริหารงานยุติธรรม อิสลามในประเทศที่มีพลเมืองส่วนน้อยนับถือศาสนาอิสลาม เพื่อนำมาเปรียบเทียบปรับใช้กับประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าการใช้กฎหมายอิสลามในลักษ...
 • Thumbnail

  ปัญหาในการกำหนดหลักเกณฑ์ของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

  จริงจัง นะแส; พัชรวรรณ นุชประยูร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนวคิด หลักการสำคัญ และหลักกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการกลั่นกรองโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการกำหนดหลักเกณฑ์ของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ที่ไม่ครอบคลุม ถึงผลกระทบ มีลักษณะตายตัวไม่ยืดหยุ่น และไม่ทันต่อสถานการณ์ วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยดำเนินการวิจัยศึกษาจากเอกสาร รวมถึงกฎหมาย ...
 • Thumbnail

  วิเคราะห์ความรับผิดทางอาญา ศึกษากรณีการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก 

  วิชชุตา สุขสาคร; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความรับผิดทางอาญา ศึกษากรณีการครอบครอง สื่อลามกอนาจารเด็ก วิทยานิพนธ์นี้จะมุ่งเน้นศึกษาเพื่อสรุป วิเคราะห์ตอบปัญหาดังกล่าว รวมถึง ความเป็นมา แนวคิด พัฒนาการของการคุ้มครองเด็ก ความหมายของสื่อลามกอนาจาร การครอบครอง และองค์ประกอบของกฎหมายข้างต้น ทั้งนี้เพื่อศึกษาท าความเข้าใจกฎหมายดังกล่าว และเปรียบเทียบกับการครอบครองในทางกฎหมายอาญา กับกฎหมายอาญาอื่น ๆ รวมทั้งกฎหมาย ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยศึกษาจากกฎหมาย และคำพิพากษาของศาลประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร สหพัน...
 • Thumbnail

  ปัญหาการตรวจสอบการใช้อำนาจชี้มูลความผิดทางวินัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยศาลปกครอง 

  กฤษณี มหาวิรุฬห์; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการชี้มูลความผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทราบการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและการดําเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตในต่างประเทศ และ เพื่อให้ทราบปัญหาการตรวจสอบการใช้อํานาจในการชี้มูลความผิดทางวินัยของคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยศาลปกครองพร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา โดยมี สมมติฐานในการศึกษาคือ ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตการใช้อํานาจในการชี้มู...
 • Thumbnail

  บทบาทภาครัฐในการส่งเสริมและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบุคคลต่างด้าว 

  กฤษณา บุญแท้; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  ปัจจุบันการค้าการลงทุนจากบุคคลต่างชาติในประเทศไทยเป็นแบบเสรีทางการค้าอย่างมี เงื่อนไข และมีข้อก้าหนดที่เข้มงวด โดยมีการห้ามบุคคลต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย ในบางธุรกิจ และธุรกิจบางประเภทคนต่างชาติจะด้าเนินการได้ต้องขออนุญาตก่อนถึงจะดำเนินธุรกิจ ได้ ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจจากคนต่างชาตินั้นอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการประกอบ ธุรกิจของบุคคลคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ซึ่งบังคับใช้มาเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี และในปัจจุบันการค้า การลงทุนระหว่างประเทศหรือการลงทุนจากต่างประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงไปตาม สภาพเศรษฐกิจและสังคมการเมือง...
 • Thumbnail

  ปัญหาในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยการบังคับใช้สิทธิทางอาญา ศึกษาเฉพาะกรณี การปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้า 

  บารมี กวักทรัพย์; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และ บังคับใช้โทษทางอาญาจากการละเมิดเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะศึกษาเฉพาะกรณี การปลอมหรือ เลียนเครื่องหมายการค้าและความผิดทางอาญาจากการละเมิดสิทธิดังกล่าวเท่านั้น ไม่รวมถึงสิทธิหรือ การบังคับสิทธิทางแพ่ง โดยศึกษาจากกฎหมายของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ รวมไปถึงการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อเสนอแนวทางในการ แก้ไขปัญหาและพัฒนากฎหมายคุ้มครองและความผิดทางอาญาจากการละเมิดเครื่องหมายการค้า ของประเทศไทยที่เหมาะสมต่อไป จากการศึกษาพบว่า การ...
 • Thumbnail

  การบังคับใช้กฎหมายอาญาว่าด้วยการกระทำชำเราและอนาจารศพ : ศึกษากรณีโรคจิตเภทประเภทชอบมีเพศสัมพันธ์กับศพ 

  เจมิญช์ ชูเลิศ; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาและผลกระทบของการบังคับใช้ กฎหมายว่าด้วยการกระทำชำเราและอนาจารศพกรณีผู้กระทำมีลักษณะที่เป็นโรคจิตเภทประเภท ชอบมีเพศสัมพันธ์กับศพโดยศึกษาถึงการบัญญัติความผิดฐานกระทำช้ำเราและอนาจารศพ ได้แก่ ลักษณะและความหมายของผู้กระทำการกระทำและวัตถุแห่งการกระทำให้สอดคล้องกับลักษณะ พฤติกรรมผู้กระท้าความผิดกรณีโรคจิตเภทประเภทชอบมีเพศสัมพันธ์กับศพ เพื่อการใช้มาตรการ บังคับทางอาญาไม่ว่าจะเป็นการบังคับโทษและการบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยที่ยังไม่ชัดเจน ครอบคลุมและเหมาะสมต่อการเยียวยาผู้กระทำความผิดที่มีพฤติกรรม...
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

  เชาวลิต จันมณี; พัชรวรรณ นุชประยูร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธีประกาศเชิญชวน ทั่วไปในบางกรณีต้องมีการวางหลักประกันซองหรือหลักประกันการเสนอราคาไว้เพื่อประกันความ เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาไม่ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในการศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารายละเอียดปัญหาทางกฎหมายในเรื่องของสถานะทางกฎหมายของหลักประกัน การเสนอและปัญหาเกี่ยวกับการฟ้องคดีเกี่ยวกับการวางหลักประกันการเสนอราคา และปัญหาเกี่ยวกับประเภทสัญญาประกวดราคา และปัญหาเกี...
 • Thumbnail

  กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย กรณีศึกษา : ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการที่จำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว 

  คัตนานท์ ยะพานิช; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรถยนต์ใช้แล้วเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเนื่องจากไม่มีมาตรการ ทางกฎหมายในการกำจัดรถยนต์ใช้แล้วที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป เหมือนต่างประเทศ ในขณะที่ ผู้บริโภคก็ออกรถยนต์ใหม่ทดแทนรถยนต์คันเก่า วิวัฒนาการขายรถยนต์ในยุคแรก รถยนต์คันเก่าก็จะ ถูกขายให้แก่ผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วส่วนหนึ่ง ที่ประเทศไทยเรียกว่า เต้นท์รถยนต์ หรือ ขายเต้นท์ รูปแบบการเสนอขายของเต้นท์ก็จะมีการลงหนังสือรถยนต์ต่าง ๆ รวมถึงต้องอยู่ในทำเลที่ดีที่ ผู้คนสัญจรไปมาเพื่อสร้างโอกาสในการขาย อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการขายระหว่างผู้ใช้รถยนต์คนเก่า กับ ผู้บริโภคโดยตรง ต่อ...
 • Thumbnail

  ปัญหาหลักประกันตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 

  ระวิวรรณ ทวิชสังข์; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  ในการหาแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ สถาบันการเงินมักเป็นตัวเลือกแรก ๆ ที่ ผู้ประกอบการให้ความสนใจเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับบริษัทหรือกิจการของผู้ประกอบการ แต่ใน ขณะเดียวกันสถาบันการเงินก็อนุมัติวงเงินและปล่อยสินเชื่อได้ในวงเงินที่จำกัด เนื่องจากต้องอยู่ ภายใต้ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบกับการพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้าแต่ละรายนั้น สถาบันการเงินจะพิจารณาถึงปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น จำนวนวงเงินที่ผู้ประกอบการขอกู้ ความสามารถในการชำระคืน และมูลค่าของหลักประกันที่ผู้ประกอบการนำมาเป็นหลักประกันในการ ขอสินเชื่อ ทั้งนี้ ในการนำทรัพย์สินมาเป...
 • Thumbnail

  ข้อบกพร่องบางประการของร่างพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. ... 

  ธงชัย อินทสงค์; เกียรติพร อำไพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  ความมุ่งหมายในการจัดทําร่างพระราชบัญญัติบริษัทจํากัดคนเดียว พ.ศ. .... เพื่อ วัตถุประสงค์ในการจํากัดความรับผิดของเจ้าของทุนให้รับผิดตามที่เจ้าของทุนได้ลงทุนไว้ในบริษัท เท่านั้น อันเป็นการจูงใจให้เกิดการลงทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุน ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นให้สามารถอยู่รอดและได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินรวมถึงหลักประกัน ที่รัฐคอย กํากับและส่งเสริมกิจการ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังมีข้อบกพร่องสําคัญอยู่สี่ประการด้วยกัน คือ ประการที่หนึ่ง ปัญหาข้อจํากัดในเรื่องของการเป็นเจ้าของทุนที่จํากัดให้บุคคลคนหนึ่งจัดตั้งบริษัท จํา...
 • Thumbnail

  บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้ระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

  ชานนท์ ทองสุกมาก; เกียรติพร อำไพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการกระจายอำนาจกับบทบาทอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ ในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานส่วน ท้องถิ่นในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศจีน สำหรับเป็นแนวทาง เพื่อกำหนดขอบเขตของอำนาจอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นมีส่วนช่วยในการ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายได้มากขึ้น จากการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเท...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  The roles of organizations of disabled people and government agencies on the disability right of access to public transportation : a case study on the right of access to low-floor bus 

  Cheerawat Charoensuk; Pakorn Priyakorn (National Institute of Development Administration, 2019)

  This research has three objectives including, firstly, to study the roles of organizations of disabled people on their right to access low-floor buses, secondly, to study the roles of government agencies in the provision of low-floor buses, and lastly, to suggest recommendations for improving the role of government agencies on the issue of access to the rights of the disabled people to use general public services. This research uses qualitative research methods. It includes in- depth interviews with the 6 key informants, analysis of relev...
 • Thumbnail

  อัตลักษณ์และเครือข่ายการสื่อสารของนักพนันหวยใต้ดินชนชั้นกลาง 

  วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของนักพนันหวยใต้ดินชนชั้นกลางและการสร้าง เครือข่ายการสื่อสารของนักพนันหวยใต้ดิน ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างเจ้ามือรายใหญ่ เจ้ามือราย ย่อย คนขายหวย และนักพนันหวยใต้ดินชนชั้นกลาง เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-dept Interview) กลุ่มตัวอย่างจำนวน 15 คน ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในเครือข่ายหวยใต้ดินไม่น้อยกว่า 5 ปี มีรายได้ 18,000 บาทขึ้น ไป ทั้งนี้จะพิจารณาจากอาชีพ ความมีชื่อเสียงวงศ์ตระกูล รูปแบบการใช้ชีวิตประ กอบการพิจารณา ด้วย ใช้การสุ่...
 • View more