กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมที่มีวิวัฒนาการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขายหลักทรัพย์ 

  รุณี ไกรทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  รูปแบบแผนภูมิและตัวชี้วัดทางเทคนิค เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้สา หรับการตัดสินใจในการ ลงทุน เทคนิคต่างๆ ได้รับการเสนอสาหรับการซื้อขาย เช่น Candlestick Chart, Moving Average, และ Psychological Indices วิธีการเหล่านี้จะอยู่บนกฎพื้นฐานทั่วไปในการตัดสินใจ งานวิจัยนี้นา เสนอเทคนิคในการสร้างกลยุทธ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขั้นตอนวิธี เชิงทางพันธุกรรมที่มีวิวัฒนการทา งานร่วมกันเทคนิคได้รับการประเมินโดยใช้ ราคาและปริมาณ ข้อมูลจาก 10 หุ้นสุ่มเลือกในขนาดต่างๆกันและอุตสาหกรรมต่างกัน จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และ ตลาดสาหรับลงทุนทางเลือก ผลการทด...
 • Thumbnail

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

  ชัญฐิกา สุวรรณิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยง ชีพของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยแห่งหนึ่งในเขตภำคเหนือตอนล่าง ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรของมหาวิทยำลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่ำง ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 362 คน ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้มาจาก 2 ส่วนคือ มูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วยสุทธิ (Net Asset Value: NAV) ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2556 ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย สำหรับคำนวณหาผลตอบแทนเพื่อเปรียบเท...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ ลักษณะความเป็นผู้นำความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและประสิทธิภาพองค์การ 

  นรภัทร พัชรพรพรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  จุดประสงค์ในการก่อตั้งองค์การธุรกิจคือ ธุรกิจสามารถดำเนินการทางธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพท่ามกลางการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การ จึงต้องบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้นำกับเทคโนโลยีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ ในขณะที่หลายๆ องค์การได้นำ Balanced Scorecard มา ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพขององค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ก็ได้รับ การยอมรับและนำมาใช้ในองค์การเช่นเดียวกัน โดยมุ่งหวังที่จะใช้ทั้งสองปัจจัยนี้ เพิ่มความ ได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างความแตก...
 • Thumbnail

  Outlier detection and parameter estimation in multivariate multiple regression (MMR) 

  Paweena Tangjuang (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  Outlier detection in Y-direction for multivariate multiple regression data is interesting since there are correlations between the dependent variables which is one cause of difficulty in detecting multivariate outliers, furthermore, the presence of the outliers may change the values of the estimators arbitrarily. Having an alternative method that can detect those outliers is necessary so that reliable results can be obtained. The multivariate outlier detection methods have been developed by many researchers. But in this study, Mahalanobis...
 • Thumbnail

  การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ไทยโดยการใช้วิธีคอนดิชั่นนัลแรนดอมฟิลด์สและระยะเซนทรอยด์แบบลำดับชั้น 

  อุษนีย์ สังฆธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ไทย เพื่อระบุรูปภาพตัวอักษรว่าเป็นตัวอักษรใด โดยการใช้วิธีคอนดิชั่นนัลแรนดอมฟิลด์สและระยะเซนทรอยด์แบบลำดับชั้น โดยขั้นตอนการดำเนินการนั้นจะประกอบไปด้วยการสกัดคุณลักษณะเด่นและการจำแนกตัวอักษร สาหรับการสกัดคุณลักษณะเด่นนั้น โดยการกระจายทิศทางสาหรับรูปภาพของตัวอักษร เพื่อทำการวิเคราะห์สาหรับคุณลักษณะของตัวอักษรสาหรับฟอนต์ที่แตกต่างกัน ถัดจากนั้น จะเป็นขั้นตอนการจำแนกว่าเป็ นตัวอักษรชนิดใด ซึ่งจะใช้ 2 วิธีด้วยกัน สำหรับวิธีการแรก คือ การใช้วิธีคอนดิชั่นนัลแรนดอมฟิ ลด์ส เพื่อทำการเลือกคุณสมบัติ ที่ใช้ในการจำแนกตัวอักษรภายในแต่ละ...
 • Thumbnail

  ขีดความสามารถทางการสื่อสารเชิงองค์การที่มีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

  ณัฐรินท์ เดชะสกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  งานวิจัยเรื่องขีดความสามารถทางการสื่อสารเชิงองค์การที่มีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ เป็นการศึกษาเพื่อค้นหาว่าขีดความสามารถทางการสื่อสารอะไรของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยที่มีผลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในองค์การ งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากตัวอย่าง 147 คน ที่ทำงานอยู่ในบริษัทให้คา ปรึกษาและการจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2554 ผลการศึกษาพบว่า 1) ขีดความสามารถทางการสื่อสารเชิงองค์การมิติความรู้ในการสื่อสารมีอ...
 • Thumbnail

  การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหาขอบเขตเอกสารเพื่อนำไปใช้ในการแปล 

  ต้องชนะ อุปัชฌาย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  งานครั้งนี้เน้นถึงขั้นตอนการแปลความหมายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยใช้วิธีการแปลความหมายตามประเภทเอกสาร ซึ่งจะเริ่มด้วยการจัดเตรียมเอกสารเข้าสู่กระบวนการแล้วจะได้คำสำคัญเพื่อนำเข้าสู่โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อจัดประเภทหมวดหมู่เอกสารก่อนจะเข้าสู่กระบวน-การแปลความหมาย ในงานวิจัยครั้งนี้ใช้เอกสารทั้งสิ้น 50 ฉบับเพื่อใช้ในการเรียนรู้ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งใช้เอกสาร 3 ประเภท คือ ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นเอกสารประเภทการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NPL), ประเภทวิทยาสาสตร์สิ่งแวดล้อม และสังคมวิทยา และใช้วิธีการ 5-Fold Cross Validation ในการทดสอบประสิท...
 • Thumbnail

  วัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมุมมองของบุคลากรทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

  สนารัตน์ กลิ่นชื่น (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  ประเทศไทยมีการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างกว้างขวาง องค์การต่าง ๆ นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินยุทธศาสตร์ แตอ่ ย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยที่พบว่ายังมีโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ที่ล้มเหลวเกิดขึ้นอยู่ ประเด็นที่ถูกนำมาพิจารณามากที่สุดในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวของโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ และเพิ่มความสามารถของการพัฒนาโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ คือ การนำวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์มาใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เนื่องจากวิธีปฏิบัติเชิงบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ส่งผลต่อความสำเร็...
 • Thumbnail

  Abstractive Thai opinion summarization 

  Orawan Chaowalit (National Institute of Development Administration, 2013)

  With the advancement of the Internet technology, customers can easily share opinions about services and products in forms of reviews. There can be large amount of reviews for popular products. Manually summarizing those reviews for important issues is a daunting task. Automatic opinion summarization is a solution to the problem. The task is more complicated for reviews written in Thai. Thai words are written continuously without space, and there is no symbol to identify the end of a sentence. Many reviews are written informally, thus accu...
 • Thumbnail

  A filter-based feature selection using two criterion functions and evolutionary fuzzification 

  Jitwadee Chaiyakarn (National Institute of Development Administration, 2013)

  In information age, data has become increasingly large, in both dimension (the number of features) and volume. Data mining processes, such as data classification and data clustering, performed on high dimensional data can be time-consuming and can produce poor results due to the problem so called curse of dimensionality. Feature selection is one of the fundamental techniques that selects only the most significant features and eliminates irrelevant and redundant features from the entire set of features. Filter-based feature selection is t...
 • Thumbnail

  Dynamic materialized view selection based on two-phase optimization 

  Boontita Suchyukorn (National Institute of Development Administration, 2013)

  A Data Warehouses is a repository of information integrated from a distributed data source. Information stored in a data warehouse is the form of the materialized view. Materializing view is a technique to improve query response time in a data warehouse. Deciding which of the appropriated views should be materialized views is one of the significant problems in data warehouse design. In order to solve this problem, constructing a search space close to optimal is a necessary task. It provides effective results for the selection of views to ...
 • Thumbnail

  การสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้เอกสารกระดาษโดยใช้ลายมือชื่อดิจิทัลและรหัสแท่งสองมิติความจุสูงรูปแบบใหม่ 

  ภุชงค์ สัพประทัศเสวี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  แม้ว่าในปัจจุบันเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (electronic document) จะเป็นที่นิยมใช้ในการส่งข้อมูลและมีแนวโน้มที่จะเข้ามาใช้งานทดแทนเอกสารที่อยู่ในรูปของกระดาษ แต่ก็ยังมีงานบางประเภทที่ยังคงจำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษ (paper based document) ยกตัวอย่างเช่น สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาเช่าซื้อ หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เป็นต้น เอกสารที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษดังที่กล่าวมาสามารถปลอมแปลงได้ง่ายโดยมิจฉาชีพ เนื่องด้วยการปลอมแปลงเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษนั้นหากมีเพียงเครื่องพิมพ์เอกสาร หรือเครื่องแสกนเอกสาร และโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ผลสัมฤทธิ์ของการกวดวิชาและการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

  สุวิมล จีระทรงศรี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ประเภทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการจัดการองค์การธุรกิจ 

  วัชรงค์ แป้นปลื้ม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)
 • Thumbnail
 • View more