Recent Submissions

 • Thumbnail

  ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการออกแบบปฏิสัมพันธ์ 

  ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล (สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  หนังสือเล่มนี้ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา "คส 7307 : ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการออกแบบปฏิสัมพันธ์ (CI 7307 : User Interface and Interaction Design)" ของสาขาวิชาเอกวิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) เนื้อหาส่วนใหญ่ถูกรวบรวมมาให้เหมาะสมสำหรับโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยจะไม่ลงลึกถึงแง่มุมด้านธุรกิจหรือเทคนิคการตลาดซึ่งอยู่นอกเหนือจากขอบเขตของหนังสือเล่มนี้
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 

  ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล (คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)
 • Thumbnail

  การประยุกต์ใช้ตัวแบบการทำให้เรียบล็อกเชิงเส้นสำหรับการแจกแจงความสูญเสียของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการไทย 

  รติกานต์ สงขาว; อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบการทำให้เรียบล็อกเชิงเส้น (Log-linear Smoothing Models) เพื่อทำนายความถี่และความรุนแรงของความสูญเสียของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการไทย ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปี 2556 – 2558 ซึ่งได้รับข้อมูลมาจากกรมบัญชีกลาง โดยได้นำตัวแบบการทำให้เรียบหนึ่งตัวแปร สองตัวแปร และหลายตัวแปร (Univariate, Bivariate and Multivariate Smoothing Models) มาประยุกต์ใช้กับตัวแบบความสูญเสีย (Loss Model) ในการนำค่าของความถี่ ความรุนแรง และอายุมาใช้ในตัวแบบจำเป็นต้องตัดข้อมูลต่อเนื่องออกเป็นข้อมูลจัดประเภท (Discretized) แล้ว...
 • Thumbnail

  การสร้างกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้การหาค่าความเหมาะสมหลายวัตถุประสงค์และการตัดสินใจโครงสร้างต้นไม้ 

  ชวลิต ฝ้ายเจริญ; โอม ศรนิล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  ตัวชี้วัดทางเทคนิคเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ เช่น Moving Average, Stochastic Oscillator วิธีการเหล่านี้จะอยู่บนกฎพื้นฐานทั่วไปในการตัดสินใจ งานวิจัยนี้นำเสนอเทคนิคในการสร้างกลยุทธ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมไม่ครอบงำการจัดเรียงสองเพื่อสร้างกฎในการตัดสินใจแยกเป็นรายตัว นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการรวมผลลัพธ์การตัดสินใจจากตัวชี้วัดทั้งหมดด้วยเทคนิคการตัดสินใจโครงสร้างต้นไม้ ผลจากการทดลองด้วยหุ้น 12 ตัวจากตลาดหุ้นประเทศไทย เปรียบเทียบกับรูปแบบการซื้อขายอื่น ๆ อีก 8 เทคนิค แสดงให้เห็นว่าเทค...
 • Thumbnail

  การเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงและทางอ้อมระหว่างการรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย: การประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 

  ดวงกมล อมรลักษณ์ปรีชา; อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย เป็นโรคหนึ่งที่มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลสูงมาก นอกจากมีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลแล้ว ยังมีต้นทุนอื่นๆ อีกมากมาย ประกอบกับผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การทราบจำนวนผู้ป่วย และจำนวนเงินที่ต้องเตรียมไว้สำหรับอนาคต ช่วยให้สามารถวางแผนและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างตารางชีพระหว่างผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ฉายภาพประชากรผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย และเปร...
 • Thumbnail

  การค้นคืนภาพเชิงเนื้อหาโดยใช้ 2-แกรมของรหัสเชิงคำของซุปเปอร์พิกเซลเพื่อนบ้านตามเข็มนาฬิกา 

  ณฐวร ตันเจริญ; สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การค้นคืนภาพด้วยเนื้อหา (Content Based Image Retrieval) นั้นจะต้องอาศัยการคำนวณหา ค่าความคล้ายระหว่างภาพสอบถาม (Query Image) และรูปภาพในฐานข้อมูลเพื่อคัดเลือกรูปภาพในฐานข้อมูลที่มีความคล้ายกับภาพสอบถามให้มากที่สุด งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีหาค่าความคล้ายของ รูปภาพแบบใหม่ที่คำนวณจาก 2-Gram หรือ Bigram ของรหัสเชิงคำ (Visual Word IDs) ของ ซุปเปอร์พิกเซล (Superpixel) เพื่อนบ้านตามเข็มนาฬิกา วิธีการนี้จะเริ่มจากการแบ่งรูปภาพแต่ละ ภาพในฐานข้อมูลมาออกเป็นส่วนเล็กๆที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ที่เรียกว่า ซุปเปอร์พิกเซล หลังจาก นั้นทำการคำนวณหาเวกเตอร์เฉพาะ (F...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายทางสังคม 

  นันทพร เขียนดวงจันทร์; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  ปัจจุบันการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมเป็นที่นิยมอย่างมากใน ชีวิตประจำวัน โดยบางโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมได้รับความนิยมมาเป็นเวลานาน ในขณะที่โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมอื่นได้รับความนิยมเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพียง เท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะรู้ว่าเหตุใดผู้ใช้จึงเริ่มใช้โปรแกรมใหม่แทนการใช้โปรแกรมอื่นที่ คุ้นเคย งานวิจัยนี้มุ่งเน้นเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของ โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมในประเทศไทย นอกจากนี้การทำความเข้าใจการ แพร่กระจายของเทคโนโลยีจะช่วยให้ผู้พัฒนาซอฟแวร์ได้รับส่...
 • Thumbnail

  Image parsing using local features of superpixels and genetic algorithm 

  Joseph, Ferdin Joe John; Surapong Auwatanamongkol (National Institute of Development Administration, 2014)

  Image porsing is a new avenue in the field of Computer Vision and Machine Learning. Similar to parsing of text into meaningful tokens and classifying them based on the user discretions, images are also parsed to understand the contents of the image. In this regard, there lies a need for image parsing systems to parse the images and understand the contents of the images in an efficient way. In the recent past various image parsing methodologies are proposed with huge fcaturc sct and ambiguity in performance based on class and pixels detected. Ma...
 • Thumbnail

  Thai soundex using Thai phonetic distance algorithm 

  Chonlasith Jucksriporn; Ohm Sornil (National Institute of Development Administration, 2014)

  Homophones are words with similar sound. Searching for homophones is not only looking for the words with similar spelling, but it should also be looking for the words with similar pronunciation. Specifically in Thai, some consonant clusters can be pronounced in different ways, such as // can be pronounced as // or // depending on cach particular word. This makes Thoi word pronunciation and dictation more dilliculi Thai sounder could not handle these consonant clusters properly: for example, many Thai soundex methods showed cncoded results of a ...
 • Thumbnail

  เสถียรภาพและความมั่นคงของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

  วสุรัตน์ กลิ่นหอมรื่น; อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  นับแต่ก่อตั้งกยศ. มีผู้ที่เป็นหนี้เสียเป็นจำนวนมาก ในปี 2556 มีผู้กู้ที่มาชำระเพียง 72.97% มีหนี้ค้างชำระ 25,073 ล้านบาท (34.72%) และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี ปัญหาเช่นนี้ส่งผลต่อสถานะเงินกองทุน และกองทุนอาจจะล้มละลายหรือมีเงินกองทุนติดลบได้ในอนาคตอันใกล้ การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความยั่งยืนทางการเงินของ กยศ. และผลกระทบจากปัจจัยต่างๆเช่น 1.การได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 2.ระยะเวลาที่ได้รับเงินงบประมาณ 3.อัตราส่วนของผู้กู้ต่อจำนวนนักเรียน 4.อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ 5.สัดส่วนของผู้ที่มาชำระหนี้ 6.อัตราการว่างงาน 7.เงื่อนไ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาแบบจำลองรูปแบบการส่งออกผลไม้จากประเทศไทยไปประเทศจีนภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง : กรณีศึกษาการส่งออกทุเรียน 

  วุฒิภาค พูลบัว; สราวุธ จันทร์สุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยและประเทศจีน งานวิจัยได้พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนสดจากภาคตะวันออกของประเทศไทยไปประเทศจีน โดยศึกษาเปรียบเทียบการส่งออกไปจุดหมายปลายทางสองแห่งในประเทศจีน ได้แก่ 1) เมืองกว่างโจว โดยการขนส่งทางเรือ 2) ด่านโหย่วอี้กวานที่เมืองผิงเสียง โดยการขนส่งทางรถบรรทุก และการส่งออกทางรถไฟภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อเชื่อมโยงทั้งสองปลายทาง วิธีดำเนินการศึกษาแบ่งออกเป็น 1) ศึก...
 • Thumbnail

  การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรด้วยวิธีของซิลส์ในการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่าย 

  นฤพล วงศ์เจริญสันติ; จิราวัลย์ จิตรถเวช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  งานวิจัยนี้ได้นำเสนอตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรใหม่ 2 ตัวที่ใช้ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน ในการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่ายไม่คืนที่ ตัวประมาณตัวที่หนึ่งเป็นตัวประมาณที่ไม่ใช้ตัวแปรช่วย พัฒนาจากตัวประมาณของซิลส์ และตัวประมาณตัวที่สองเป็นตัวประมาณอัตราส่วนที่พัฒนาจากตัวประมาณอัตราส่วนของ Jirawan Jitthavech and Vichit Lorchirachoonkul พร้อมด้วยเงื่อนไขที่ตัวประมาณตัวที่หนึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าตัวประมาณดั้งเดิมที่ไม่ใช้ตัวแปรช่วย และเงื่อนไขที่ตัวประมาณตัวที่สองมีประสิทธิภาพสูงกว่าตัวประมาณอัตราส่วนดั้งเดิมแบบแยก ผลการจำลองยืนยันความสอดคล้อง...
 • Thumbnail

  Enterprise application integration using publish/subscribe REST with IP multicast 

  ฟาร์เดล เจ๊ะเต็ง; รัฐกร พูลทรัพย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  เว็บเซอร์วิสเป็นเทคโนโลยีที่ถูกกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร Word Wide Web Consortium หรือ W3C โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยไม่ขึ้นอยู่กับภาษา เทคโนโลยีและแฟลตฟอร์ม ปัจจุบันถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในการ บูรณการโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่มีอยู่องค์กรให้สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ แม้ว่าโปรแกรมประยุกต์เหล่านั้นจะมีเทคโนโลยี แฟลตฟอร์มที่แตกต่างกันก็ตาม แต่เว็บเซอร์วิสมี ข้อจำกัดประการสำคัญคือไม่ทราบสถานะล่าสุดของข้อมูลทำให้โปรแกรมที่เชื่อมต่ออยู่กันนั้นต้อง คอยดึงข้อมูลเป็นระยะหรือตามช่วงเวลาเพื่อ...
 • Thumbnail

  การจัดสรรการขนส่งน้ำมันดีเซล: กรณีศึกษา บริษัทน้ำมันแห่งหนึ่ง 

  ณัฐวุฒิ อัศวมาชัย; กาญจ์นภา อมรัชกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยนี้นำเสนอตัวแบบทางคณิตศาสตร์ สำหรับเป็นแนวทางในการเลือกช่องทางในการขนส่งน้ำมันไปยังสถานีน้ำมันในพื้นที่ภาคเหนือ 5 สถานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการขนส่งที่ประกอบด้วย ค่าขนส่ง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ในรูปของ Carbon tax) และเวลา (ในรูปของ Value of Time) ให้น้อยที่สุด แต่ยังคงต้องตอบสนองต่อความต้องการที่เพียงพอในแต่ละสถานี ในงานวิจัยนี้เลือกช่องทางการขนส่ง 2 ช่องทางคือ ทางรถบรรทุก และทางรถไฟ และยังคงมีปัจจัยเพิ่มเติมจากช่องทางการขนส่งดังกล่าวมากมาย เช่น ชนิดของพาหนะ ความเร็วในการขับขี่ ฯลฯ แต่ในบทความนี้จะพิจารณา 2 ปัจจัยหลักคือ น้ำหน...
 • Thumbnail

  การศึกษาทักษะในการประเมินข้อมูลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือของเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 17 ปี ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  ณัฐิกา ชุณห์สุทธิวัฒน์; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของการประเมินข้อมูลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือของเยาวชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อวิเคราะห์ทักษะในการประเมินข้อมูลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือของเยาวชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 411 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Linear Regression) และสหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ผลการวิจัย พบว่า (1) เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 17 ปี ในกรุงเทพมหานครและปริม...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นกรณีที่ข้อมูลมีมิติสูงโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 

  ปณัช อาภาวุฒิชัย; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล (NIDA, 2017)

  งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์และคัดเลือกตัวแปรในการenวิเคราะห์การถดถอย เชิงเส้นกรณีที่ข้อมูลมีมิติสูงโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม และนำผลของวิธีที่เสนอไปเปรียบเทียบกับวิธีที่รู้จักกัน อย่างแพร่หลาย 3 วิธี ได้แก่วิธีลาสโซ่ วิธีอีลาสติกเน็ต และวิธีการถดถอยแบบขั้นตอน โดยใช้วิธีการจำลอง เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบวิธีที่ศึกษาคือร้อยละของการคัดเลือกตัวแปรอิสระได้ถูกต้อง ร้อยละของการคัดเลือกตัวแปรอิสระมากเกินไป ร้อยละของการคัดเลือกตัวแปรอิสระน้อยเกินไป ร้อยละของการคัดเลือกตัวแปรอิสระไม่ถูกต้อง ค่าเฉลี่ยของอัตราผ...
 • Thumbnail

  แบบจำลองวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่เพื่อพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของไทย 

  รัชนีพร จันทร์สา; อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษานี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แบบบัญชีรายชื่อ และพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 ตัวแปรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ประชากร เศรษฐกิจและสังคม ภูมิศาสตร์ และพฤติกรรมการเลือกตั้งในอดีต เพื่อพัฒนาตัวแบบสำหรับการทำนายผลการเลือกตั้ง โดยเปรียบเทียบตัวแบบ 3 วิธีคือ วิธีกำลังสองน้อยที่สุด (OLS) วิธี Spatial lag model และ วิธี Spatial error model และพิจารณา ค่า R2 สูงสุด ค่า AIC และ BIC ต่ำสุด ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดคือ Spatial error model ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลการเลือกตั้งสูงคือตัว...
 • Thumbnail

  ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมที่มีวิวัฒนาการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขายหลักทรัพย์ 

  รุณี ไกรทอง; โอม ศรนิล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  รูปแบบแผนภูมิและตัวชี้วัดทางเทคนิค เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้สา หรับการตัดสินใจในการ ลงทุน เทคนิคต่างๆ ได้รับการเสนอสาหรับการซื้อขาย เช่น Candlestick Chart, Moving Average, และ Psychological Indices วิธีการเหล่านี้จะอยู่บนกฎพื้นฐานทั่วไปในการตัดสินใจ งานวิจัยนี้นา เสนอเทคนิคในการสร้างกลยุทธ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขั้นตอนวิธี เชิงทางพันธุกรรมที่มีวิวัฒนการทา งานร่วมกันเทคนิคได้รับการประเมินโดยใช้ ราคาและปริมาณ ข้อมูลจาก 10 หุ้นสุ่มเลือกในขนาดต่างๆกันและอุตสาหกรรมต่างกัน จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และ ตลาดสาหรับลงทุนทางเลือก ผลการทด...
 • Thumbnail

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

  ชัญฐิกา สุวรรณิน; ปรีชา วิจิตรธรรมรส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยง ชีพของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยแห่งหนึ่งในเขตภำคเหนือตอนล่าง ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรของมหาวิทยำลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่ำง ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 362 คน ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้มาจาก 2 ส่วนคือ มูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วยสุทธิ (Net Asset Value: NAV) ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2556 ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย สำหรับคำนวณหาผลตอบแทนเพื่อเปรียบเท...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ ลักษณะความเป็นผู้นำความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและประสิทธิภาพองค์การ 

  นรภัทร พัชรพรพรรณ; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  จุดประสงค์ในการก่อตั้งองค์การธุรกิจคือ ธุรกิจสามารถดำเนินการทางธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพท่ามกลางการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การ จึงต้องบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้นำกับเทคโนโลยีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ ในขณะที่หลายๆ องค์การได้นำ Balanced Scorecard มา ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพขององค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ก็ได้รับ การยอมรับและนำมาใช้ในองค์การเช่นเดียวกัน โดยมุ่งหวังที่จะใช้ทั้งสองปัจจัยนี้ เพิ่มความ ได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างความแตก...
 • View more