การเข้าสู่ชุมชนชนบทของกระบวนการโลกาภิวัฒน์ [ที่ถูกต้องคือ โลกาภิวัตน์] : ศึกษากรณีชุมชนไทพวน ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Citation
บดี พงษ์ทอง (1995). การเข้าสู่ชุมชนชนบทของกระบวนการโลกาภิวัฒน์ [ที่ถูกต้องคือ โลกาภิวัตน์] : ศึกษากรณีชุมชนไทพวน ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1802.
View online Resources
Collections