การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพัฒนาเด็กในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอพนมสารคาม อำเภอบางคล้า และอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

Citation
ธวัช ศิริมาลา (1995). การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพัฒนาเด็กในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอพนมสารคาม อำเภอบางคล้า และอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1825.
View online Resources
Collections