Show simple item record

dc.contributor.advisorรพี สุวรรณะชฎ, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorเกศรา อดุลยพิจิตรth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:26:49Z
dc.date.available2014-05-05T09:26:49Z
dc.date.issued1991th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1980th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2534.th
dc.description.abstractการศึกษานี้ มุ่งวิเคราะห์การยอมรับ "บทบาท" พัฒนากรใน 3 ประเด็นคือ คุณสมบัติ หน้าที่ และสิทธิของพัฒนากร โดยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และวิธีการทางสถิติวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 1) การคาดหวังบทบาทพัฒนากร โดยพัฒนากร และโดยคณะกรรมการสภาตำบล 2) การคาดหวังบทบาทพัฒนากร โดยพัฒนากร และโดยคณะกรรมการสภาตำบลในทัศนะของพัฒนากร ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการคาดหวังบทบาทจากกลุ่มตัวอย่างพัฒนากร ในเขตจังหวัดชานเมือง ที่จังหวัดนนทบุรี และนอกเขตจังหวัดชานเมือง ที่จังหวัดอ่างทอง และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสภาตำบล ในเขตจังหวัดชานเมือง ที่ตำบลบางสีทอง และตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสภาตำบลนอกเขตจังหวัดชานเมือง ที่ตำบลองครักษ์ และตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวนรวมทั้งสิ้น 114 คนth
dc.description.abstractผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า และนำแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของนักมนุษยวิทยา นักสังคมวิทยาและนักจิตวิทยา แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวัง แนวคิดเกี่ยวกับการคาดหวังบทบาท แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งในบทบาท และแนวคิดเกี่ยวกับความเครียดในบทบาท เป็นกรอบในการ 1) ศึกษาการคาดหวังบทบาทพัฒนากร โดยพัฒนากร โดยคณะกรรมการสภาตำบล และโดยคณะกรรมการสภาตำบลในทัศนะของพัฒนากร 2) ศึกษาการยอมรับบทบาทพัฒนากร และ 3) ศึกษาบทบาทจริงของพัฒนากร-ทั้งในและนอกเขตจังหวัดชานเมือง.th
dc.description.abstractข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบทบาทพัฒนากร-ในเขตจังหวัดชานเมือง : เพื่อให้พัฒนากรในเขตจังหวัดชานเมือง ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการสภาตำบล และประชาชนเพิ่มมากขึ้น ผู้ศึกษาใคร่เสนอการปรับปรุงใน 3 ประเด็น ดังนี้ :- 1) ตัวบุคคล คือตัวพัฒนากรเอง : กองฝึกอบรม กรมการพัฒนาชุมชน ควรฝึกอบรมพัฒนากรก่อนและระหว่างประจำการ โดยเน้นให้พัฒนากรเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และปรัชญาของการพัฒนาชุมชน บทบาทพัฒนากร ความรู้ทางเทคนิค และทักษะที่จะนำเอาความรู้วิชาการต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดผล และควรจัดสัมมนาพัฒนากรในเขตจังหวัดชานเมือง อย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง นอกจากนี้ควรปรับปรุงสิทธิของพัฒนากรที่จะได้รับทราบข้อมูล การดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงานโครงการ และงบประมาณของหน่วยงานอื่น สิทธิที่จะเลือกทำงานในวันหยุด โดยมีวันหยุดในวันธรรมดาทดแทน และปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงของพัฒนากร เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 2) วิธีการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในเขตจังหวัดชานเมือง : นโยบายการพัฒนาชุมชนในเขตจังหวัดชานเมือง ควรแตกต่างจากนโยบายการพัฒนาชุมชนนอกเขตจังหวัดชานเมือง กล่าวคือ นโยบายการพัฒนาชุมชนในเขตจังหวัดชานเมือง ควรเน้นการทำงานเป็นกลุ่ม โดยส่งเสริมให้มีการประสานงาน และความร่วมมือ (2.1) ภายในหน่วยงานพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ (2.2) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (2.3) จากกลุ่มองค์กรพื้นฐานต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 3) โครงสร้าง หน่วยงานในการพัฒนา และการจัดรูปองค์กร เพื่อการพัฒนาในเขตจังหวัดชานเมือง : ควรสนับสนุนให้บุคคลหลายฝ่าย เช่น นักการเมือง ตำรวจ ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้จังหวัด อำเภอ ในการดำเนินงานพัฒนา ตลอดจนเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับระเบียบของ กระทรวง กรม ซึ่งเป็นข้อบังคับ และเป็นกรอบนโยบายในการปฏิบัติงานของพัฒนากร.th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2014-05-05T09:26:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 nida-ths-b8445.pdf: 6033520 bytes, checksum: 006fe00a800f4e1538f2a64fe33ae349 (MD5) Previous issue date: 1991th
dc.format.extentxiv, 331 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccHN 700.55 .Z9C6 ก58th
dc.subject.otherพัฒนากรth
dc.titleการยอมรับบทบาทพัฒนากรเขตชานเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบการคาดหวังบทบาทพัฒนากรโดยพัฒนากร และโดยคณะกรรมการสภาตำบลth
dc.title.alternativeThe suburban community development worker's role acceptance : an assessment of the community development worker's and the Tambol Council Committee's role expectationsth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineวิเคราะห์สังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record