การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้น้ำสกัดชีวภาพหนอนตายหยากควบคุมลูกน้ำยุงลาย

Citation
ชุลีพร วณิชกุลชัยพร (2007). การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้น้ำสกัดชีวภาพหนอนตายหยากควบคุมลูกน้ำยุงลาย. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2035.
View online Resources
Collections