รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007)
 • Thumbnail

  การประยุกต์ใช้ RFID กับการควบคุมยานพาหนะเข้า-ออก กรณีศึกษาโรงเรียนจ่าอากาศ 

  รุ่งกิจ กมลกลาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)
 • Thumbnail

  การพัฒนาแอพพลิเคชั่นประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 

  กิระวี อัศวจิตตานนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)
 • Thumbnail

  การพยากรณ์ราคาแนฟทาด้วยระบบนิวโรฟัซซี 

  พรทิพย์ วิเศษศรีพงษ์, 2526- (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007)
 • Thumbnail

  การพัฒนาโปรแกรมบัญชีแบบเว็บเบสด์เพื่อวิสาหกิจขนาดเล็ก 

  ชลัช มุกด์ธนะอนันต์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  การพัฒนาแบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ 

  ธำรงค์ ทวีพันธุ์สานต์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  โปรแกรมประยุกต์บนพีดีเอโฟนสำหรับตำรวจจราจรภาคสนาม 

  วัลลภัช ประทุมเมือง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007)
 •