Recent Submissions

 • Thumbnail

  การศึกษา การสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้ง: วาทกรรม พื้นที่สาธารณะ ประชาธิปไตย กรณีศึกษา รายการเถียงให้รู้เรื่องทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

  ชนาภา เมืองงามสมบูรณ์; สาวิตรี คทวณิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้ง ที่ เกี่ยวข้องกับวาทกรรม พื้นที่สาธารณะ และประชาธิปไตย ผ่านการนำเสนอจากสื่อมวลชนในรูปแบบ ของรายการโทรทัศน์ กรณีศึกษา รายการเถียงให้รู้เรื่อง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส งานวิจัยเก็บ ข้อมูลจากยูทูปโดยเลือกเก็บรายการ 5 ตอนที่มียอดชมสูงสุดและเป็นตัวแทนของประเด็นที่รายการนี้ มักจะนำเสนอเป็นหลักสามประเด็นได้แก่ เรื่องการเมือง สังคมและกฎหมาย การวิจัยครั้งนี้เป็นการ วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดำเนินการตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Ana...
 • Thumbnail

  An exploration of the effectiveness of the use of multimedia computer-assisted english writing 

  Sirin Sawangwan; Kasma Suwanarak (National Institute of Development Administration, 2017)

  This study aims to investigate the effects of multimedia computer-assisted English writing (MCAEW) on English writing performance and to explore motivational factors together with perceptions towards the use of MCAEW. Both quantitative and qualitative research techniques were employed. The quantitative method was used to investigate the difference in overall English writing performance of students before and after the integration of MCAEW by comparing pretest and posttest mean scores. The quantitative technique was also applied to discover moti...
 • Thumbnail

  Interactional metadiscourse markers in applied linguistics research articles: a cross-cultural and cross-sectional analysis 

  Thapanee Musiget; Kanyarat Getkham (National Institute of Development Administration, 2017)

  This study examines how interactional metadiscourse markers, written by native and non-native English writers in English applied linguistics research articles, are cross-culturally and cross-sectionally used. The selection of five leading journals, Journal of Second Language Writing, Language Learning, English for Specific Purposes, Studies in Second Language Acquisition and Reading and Writing, was based on SCImago Journal Rank 2014. A total number of 60 research articles were randomly selected. The model of analysis was suggested by Hyland’s ...
 • Thumbnail

  Using metacognition training in improving business writing: a case study of efl tertiary students in Thailand 

  Natrada Tiyaphorn; Jirapa Abhakorn (National Institute of Development Administration, 2018)

  This study applied a mixed research approach to investigate the extent to which metacognition training could develop students’ writing skills. The student participants were a group of third-year university students majoring in Business English, Faculty of Arts who enrolled in the Business Communication in English II course. They were grouped into experimental and control groups. For the experimental group, the metacognition training was conducted as an intervention in teaching business writing. The pretest and posttest writing scores of b...
 • Thumbnail

  Contentious identities of the mekong karaoke girls: a nexus analysis of social actions and a critical discourse analysis of ideologies 

  Worathanik Photijak; Savitri Gadavanij (National Institute of Development Administration, 2017)

  This dissertation examines the social actions and discourses of the Mekong karaoke girls focusing on contentious Identity construction and ideologies within the liminality of the Mekong border karaoke bars and Khong Chiam community settings. The study triangulates Critical Discourse Analysis and Nexus Analysis. The first trajectory of nexus analysis, historical body is supported with bodily capital concept; the second trajectory of interaction order is relied on Goffman concept of situated activity system, and the third trajectory is anal...
 • Thumbnail

  Development discourses in the context of mekong hydropower development: a critical discourse analysis 

  Woraya Som-Indra; Savitri Gadavanij (National Institute of Development Administration, 2017)

  The study investigates the notions of “development” in the context of Mekong Hydropower Development. Through the lens of Critical Discourse Analysis (CDA), the study aims to examine 1) What are the notions of Development constituted in the context of Mekong hydropower dams found in the news articles? 2) What are the discursive strategies employed to establish the notions of development in such context? 3) What are contending discourses generated under development discourses in such context? 108 extracts of news related to Mekong hydropowe...
 • Thumbnail

  การศึกษาความเข้าใจความแตกต่างของไกโรโงะกับคำประเภทอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกันของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย 

  สุดารัตน์ กาญจนพนาสนท์; ขวัญจิรา เสนา (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวจิยัครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจความแตกต่างของไกไรโงะกับคำ ประเภท อื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกัน และศึกษาปัจจัยด้านความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและปัจจัยด้าน ประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นว่ามีผลต่อการเลือกใช้ไกไรโงะกับ คำประเภทอื่นที่มี ความหมายใกลเ้คียงกนัของผเู้รียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยหรือไม่อย่างไร โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 2กลุ่มคือ กลุ่ม A เป็นกลุ่มผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2จำนวน 30คน และกลุ่ม B เป็นกลุ่ม ผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N3จำนวน 34 คน รวม 64คน ซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างที่สุ่ม มาจากนักศึก...
 • Thumbnail

  A comparative corpus-based study of nursing and language teaching research articles: a multidimensional analysis 

  Woravit Kitjaroenpaiboon; Kanyarat Getkham (National Institute of Development Administration, 2016)

  This paper presents the results of multidimensional analyses investigating patterns of linguistic features in Nursing Research Article Corpus (NURAC) and Language Teaching Research Article Corpus (LTRAC). The findings showed the nursing research articles contained four stylistic patterns and communicative functions. They are Evaluative Stance Focused, Established Knowledge Focused, Claim Focused, and Intention Focused. The language teaching research articles contained six stylistic patterns and communicative functions. They are Persuasion...
 • Thumbnail

  Thai students and teachers' perceptions of learning and teaching english through the communicative language teaching approach 

  Natthawut Promtara; Kasma Suwanarak (National Institute of Development Administration, 2016)

  This study is designed in attempt to explore Thai students and teachers’ perceptions of English learning and teaching through the communicative language teaching approach (CLT) in Loei Primary Educational Service Area Office 2, and to compare students and teachers’ perceptions of English learning and teaching through the communicative language teaching approach. Both quantitative and qualitative methods were used in the study. The researcher used a quantitative questionnaire survey to explore 295 students and 20 teachers’ perceptions of E...
 • Thumbnail

  Thai elf learners' and teachers' perceptions toward intercultural communicative competence: its roles and possibilities for integration into Thai elf classrooms 

  Kanchana Cheewasukthaworn; Kasma Suwanarak (National Institute of Development Administration, 2017)

  In light of the growing volume of communication between people from different cultural backgrounds around the globe at present, this mixed methods study aims to investigate how Thai learners and teachers of English understand and perceive the role of intercultural communicative competence (ICC) in their English language learning and teaching, respectively.
 • Thumbnail

  Dialectic of friendship: discourse analysis of communication and relationship between superman and batman in superhero comics 

  Manatchai Amponpeerapan; Jaray Singhakowinta (National Institute of Development Administration, 2020)

  This study conducted a 2-stage analysis of dialectics in a discourse of a seemingly antagonistic superhero partnership between Superman (Clark Kent) and Batman (Bruce Wayne) while aiming to expand upon our understanding of dialectical relationships, American friendship, masculine-heroism ethics, and the evolution of society. Firstly, the study used Quantitative Content Analysis (CA) in corroboration with William Rawlins’s Dialectical theory of Friendship (DTF), to extract themes and patterns shown in communications between the protagonists. The...
 • Thumbnail

  Thai EFL teachers' beliefs and practices in CLT in a Thai university context: a study of Rajabhat universities in lower Northeastern area 

  Chayanant Pitikornpuangpetch; Kasma Suwanarak (National Institute of Development Administration, 2020)

  This study investigates Thai EFL teachers’ beliefs regarding the Communicative Language Teaching (CLT) approach and the use of the CLT approach in a Thai university context. It aims to identify difficulties that Thai EFL teachers encounter when applying the CLT approach, and to explore Thai EFL teachers’ beliefs about CLT in relation to their teaching practices in the development of students’ communicative skills. The research tools consisted of survey questionnaires, semi-structured interviews, classroom observations, and fieldnotes.  The part...
 • Thumbnail

  The roles of indirect asynchronous electronic feedback versus direct corrective feedback in improving students' l2 writing: a multiple-case study of Thai undergraduate students 

  Pratabjai Tatsanajamsuk; Saksit Saengboon (National Institute of Development Administration, 2020)

  This qualitative multiple-case study investigated the roles of indirect asynchronous electronic feedback and direct feedback on lexical errors (calques and collocations) produced by Thai undergraduate students. The study consisted of two phases: 1) a pilot study and 2) the main study. Data collection was carried out through text analysis, interviews, and observations. The pilot study was conducted with university students who shared more or less the same characteristics as those in the main study. More specifically, six typical cases were divid...
 • Thumbnail

  Christianity and english language teaching: a case study of christian missionary teachers in Thailand 

  Kampeeporn Santipochana; Lee, Yu-Hsiu (National Institute of Development Administration, 2016)

  The purpose of this study is to investigate influences and correlations between the Christian faith and English language teaching in Thailand. Central research questions explore the religious beliefs leading Evangelical Christian teachers to integrate their Christian faith and how the participants make such integrations into their classroom management strategies. Fifteen missionary teachers in a Christian language school in Bangkok were selected for this investigation. Data were obtained by semi-structure interviews. Results have revealed...
 • Thumbnail

  Interactional Patterns of Thai politicians' answers during broadcast tv interviews 

  Kornkamol Waiyaraphutra; Jirapa Abhakorn (National Institute of Development Administration, 2016)

  Though a number of studies reveal different discursive techniques used by politicians during live interviews, few has been conducted in Thai political contexts. This study examines patterns of answering developed by the Thai politicians to respond to different types of questions in broadcast news interviews during an electoral campaign for Bangkok governor in 2013. With an application of conversation analysis (CA), this study also reveals the relationship between the interviewer (IR) and the interviewees’ (IEs) discursive and cooperative ...
 • Thumbnail

  บทบาททางเพศของผู้หญิงในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่น: วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 

  จิรวัสน์ จันทร์นวล; เตวิช เสวตไอยาราม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาบทบาททางเพศของผู้หญิงในตัวบท (Text) ทั้งวัจนภาษา (Verbal Text) และตัวบททางสายตา (Visual Text) ที่ถูกนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่นทั้งก่อนและหลังจากที่นายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเข้ามาบริหารงาน รวมทั้งเพื่อศึกษาว่าสื่อโฆษณามีแนวทางในการนำเสนอบทบาททางเพศของผู้หญิงอย่างไร ในช่วงที่รัฐบาลได้ประกาศและผลักดันนโยบาย “Womenomics” อันเป็นนโยบายที่แสดงความคาดหวังของภาครัฐต่อผู้หญิงญี่ปุ่นในปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่าก่อนการเข้ามาบริหารงานของนายชินโซะ อาเบะ ปรากฏบทบาททางเพศคือ (1) ผู้หญิงดูแ...
 • Thumbnail

  กลวิธีการแปลคำว่า "ต้อง" เป็นภาษาญี่ปุ่น และ"なければならない" เป็นภาษาไทย 

  กรรณิกา จิตรโสภา; เตวิช เสวตไอยาราม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการแปล “ต้อง” และ なければならない ผ่านวรรณกรรมแปลไทย-ญี่ปุ่น จำนวน 5 เรื่องและวรรณกรรมแปลญี่ปุ่น-ไทย จำนวน 5 เรื่อง จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนภาวะหรือมาลา (Modality) (เช่น Nitta, 1991; Masuoka, 2007; พรทิพย์, 2515; ไพทยา, 2540) พบว่า “ต้อง”ประกอบด้วย 4 ความหมาย ได้แก่ (1) หน้าที่และความจำเป็น (2) ความเชื่อแน่และการคาดคะเน (3) การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน และ (4) ความตั้งใจ ในขณะที่ なければならないประกอบด้วย 5 ความหมาย ได้แก่ (1) หน้าที่และความจำเป็น (2) ความเชื่อแน่และการคาดคะเน (3) การบังคับ ขอร้...
 • Thumbnail

  Students and teacher's views on a multimodal approach to English reading skill development of Thai EFL students in a university context 

  Phaisan Phengsuai; Kasma Suwanarak (National Institute of Development Administration, 2019)

  This study aims to explore the NPRU students’ views on how English reading skills were taught through the use of a traditional teaching approach, investigate the NPRU students’ views on how the teacher teaches English reading skills through the use of a multimodal approach, and find out what the NPRU students and the teacher have experienced from the use of the two different approaches. The results from the use of questionnaire surveys and semi-structured interviews show that most students felt very uncomfortable with the use of the traditional...
 • Thumbnail

  Thai prime minister's weekly televised addresses in ideological and pentadic criticism 

  Neeranuit Traijakvanich; Rujira Rojjanaprapayon (National Institute of Development Administration, 2018)

  The purpose of this study was to examine how General Prayut Chan-O-cha, Prime Minister of Thailand, employed rhetoric in weekly televised address broadcasted from May 30, 2014 to December 16, 2016. This study adopted two concepts, which are pentadic criticism and ideological criticism, to examine 41 pieces of Thai Prime Minister’s weekly televised addresses. The findings revealed that General Prayut Chan-O-cha paid most of his attention on Thailand’s political and economic dreadlocks and saw himself as the country’s savior amid the turmoil, ...
 • Thumbnail

  A genre analysis of english and korean research paper abstracts in electronic resource management in library and information science 

  Lee, Ko Eun; Ora-Ong Chakorn (National Institute of Development Administration, 2016)

  This study aims to answer how the journal article abstract currently represents the main text of the journal article and what role the abstract plays. It also attempts to clarify how the structure of abstracts in Korean and English is different in the same academic area. In order to address this issue systematically, this study examines the textual organization of selected journal article abstracts in library and information science. Specifically, it focuses on the investigation of rhetorical structures and linguistic realizations based o...
 • View more