Recent Submissions

 • Thumbnail

  การศึกษาความเข้าใจความแตกต่างของไกโรโงะกับคำประเภทอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกันของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย 

  สุดารัตน์ กาญจนพนาสนท์; ขวัญจิรา เสนา (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวจิยัครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจความแตกต่างของไกไรโงะกับคำ ประเภท อื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกัน และศึกษาปัจจัยด้านความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและปัจจัยด้าน ประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นว่ามีผลต่อการเลือกใช้ไกไรโงะกับ คำประเภทอื่นที่มี ความหมายใกลเ้คียงกนัของผเู้รียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยหรือไม่อย่างไร โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 2กลุ่มคือ กลุ่ม A เป็นกลุ่มผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2จำนวน 30คน และกลุ่ม B เป็นกลุ่ม ผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N3จำนวน 34 คน รวม 64คน ซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างที่สุ่ม มาจากนักศึก...
 • Thumbnail

  A comparative corpus-based study of nursing and language teaching research articles: a multidimensional analysis 

  Woravit Kitjaroenpaiboon; Kanyarat Getkham (National Institute of Development Administration, 2016)

  This paper presents the results of multidimensional analyses investigating patterns of linguistic features in Nursing Research Article Corpus (NURAC) and Language Teaching Research Article Corpus (LTRAC). The findings showed the nursing research articles contained four stylistic patterns and communicative functions. They are Evaluative Stance Focused, Established Knowledge Focused, Claim Focused, and Intention Focused. The language teaching research articles contained six stylistic patterns and communicative functions. They are Persuasion...
 • Thumbnail

  Thai students and teachers' perceptions of learning and teaching english through the communicative language teaching approach 

  Natthawut Promtara; Kasma Suwanarak (National Institute of Development Administration, 2016)

  This study is designed in attempt to explore Thai students and teachers’ perceptions of English learning and teaching through the communicative language teaching approach (CLT) in Loei Primary Educational Service Area Office 2, and to compare students and teachers’ perceptions of English learning and teaching through the communicative language teaching approach. Both quantitative and qualitative methods were used in the study. The researcher used a quantitative questionnaire survey to explore 295 students and 20 teachers’ perceptions of E...
 • Thumbnail

  Thai elf learners' and teachers' perceptions toward intercultural communicative competence: its roles and possibilities for integration into Thai elf classrooms 

  Kanchana Cheewasukthaworn; Kasma Suwanarak (National Institute of Development Administration, 2017)

  In light of the growing volume of communication between people from different cultural backgrounds around the globe at present, this mixed methods study aims to investigate how Thai learners and teachers of English understand and perceive the role of intercultural communicative competence (ICC) in their English language learning and teaching, respectively.
 • Thumbnail

  Christianity and english language teaching: a case study of christian missionary teachers in Thailand 

  Kampeeporn Santipochana; Lee, Yu-Hsiu (National Institute of Development Administration, 2016)

  The purpose of this study is to investigate influences and correlations between the Christian faith and English language teaching in Thailand. Central research questions explore the religious beliefs leading Evangelical Christian teachers to integrate their Christian faith and how the participants make such integrations into their classroom management strategies. Fifteen missionary teachers in a Christian language school in Bangkok were selected for this investigation. Data were obtained by semi-structure interviews. Results have revealed...
 • Thumbnail

  Interactional Patterns of Thai politicians' answers during broadcast tv interviews 

  Kornkamol Waiyaraphutra; Jirapa Abhakorn (National Institute of Development Administration, 2016)

  Though a number of studies reveal different discursive techniques used by politicians during live interviews, few has been conducted in Thai political contexts. This study examines patterns of answering developed by the Thai politicians to respond to different types of questions in broadcast news interviews during an electoral campaign for Bangkok governor in 2013. With an application of conversation analysis (CA), this study also reveals the relationship between the interviewer (IR) and the interviewees’ (IEs) discursive and cooperative ...
 • Thumbnail

  บทบาททางเพศของผู้หญิงในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่น: วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 

  จิรวัสน์ จันทร์นวล; เตวิช เสวตไอยาราม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาบทบาททางเพศของผู้หญิงในตัวบท (Text) ทั้งวัจนภาษา (Verbal Text) และตัวบททางสายตา (Visual Text) ที่ถูกนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่นทั้งก่อนและหลังจากที่นายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเข้ามาบริหารงาน รวมทั้งเพื่อศึกษาว่าสื่อโฆษณามีแนวทางในการนำเสนอบทบาททางเพศของผู้หญิงอย่างไร ในช่วงที่รัฐบาลได้ประกาศและผลักดันนโยบาย “Womenomics” อันเป็นนโยบายที่แสดงความคาดหวังของภาครัฐต่อผู้หญิงญี่ปุ่นในปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่าก่อนการเข้ามาบริหารงานของนายชินโซะ อาเบะ ปรากฏบทบาททางเพศคือ (1) ผู้หญิงดูแ...
 • Thumbnail

  กลวิธีการแปลคำว่า "ต้อง" เป็นภาษาญี่ปุ่น และ"なければならない" เป็นภาษาไทย 

  กรรณิกา จิตรโสภา; เตวิช เสวตไอยาราม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการแปล “ต้อง” และ なければならない ผ่านวรรณกรรมแปลไทย-ญี่ปุ่น จำนวน 5 เรื่องและวรรณกรรมแปลญี่ปุ่น-ไทย จำนวน 5 เรื่อง จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนภาวะหรือมาลา (Modality) (เช่น Nitta, 1991; Masuoka, 2007; พรทิพย์, 2515; ไพทยา, 2540) พบว่า “ต้อง”ประกอบด้วย 4 ความหมาย ได้แก่ (1) หน้าที่และความจำเป็น (2) ความเชื่อแน่และการคาดคะเน (3) การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน และ (4) ความตั้งใจ ในขณะที่ なければならないประกอบด้วย 5 ความหมาย ได้แก่ (1) หน้าที่และความจำเป็น (2) ความเชื่อแน่และการคาดคะเน (3) การบังคับ ขอร้...
 • Thumbnail

  Students and teacher's views on a multimodal approach to English reading skill development of Thai EFL students in a university context 

  Phaisan Phengsuai; Kasma Suwanarak (National Institute of Development Administration, 2019)

  This study aims to explore the NPRU students’ views on how English reading skills were taught through the use of a traditional teaching approach, investigate the NPRU students’ views on how the teacher teaches English reading skills through the use of a multimodal approach, and find out what the NPRU students and the teacher have experienced from the use of the two different approaches. The results from the use of questionnaire surveys and semi-structured interviews show that most students felt very uncomfortable with the use of the traditional...
 • Thumbnail

  Thai prime minister's weekly televised addresses in ideological and pentadic criticism 

  Neeranuit Traijakvanich; Rujira Rojjanaprapayon (National Institute of Development Administration, 2018)

  The purpose of this study was to examine how General Prayut Chan-O-cha, Prime Minister of Thailand, employed rhetoric in weekly televised address broadcasted from May 30, 2014 to December 16, 2016. This study adopted two concepts, which are pentadic criticism and ideological criticism, to examine 41 pieces of Thai Prime Minister’s weekly televised addresses. The findings revealed that General Prayut Chan-O-cha paid most of his attention on Thailand’s political and economic dreadlocks and saw himself as the country’s savior amid the turmoil, ...
 • Thumbnail

  A genre analysis of english and korean research paper abstracts in electronic resource management in library and information science 

  Lee, Ko Eun; Ora-Ong Chakorn (National Institute of Development Administration, 2016)

  This study aims to answer how the journal article abstract currently represents the main text of the journal article and what role the abstract plays. It also attempts to clarify how the structure of abstracts in Korean and English is different in the same academic area. In order to address this issue systematically, this study examines the textual organization of selected journal article abstracts in library and information science. Specifically, it focuses on the investigation of rhetorical structures and linguistic realizations based o...
 • Thumbnail

  English reading and writing integration : a thinking skill approach 

  Kasma Suwanarak (National Institute of Development Administration Press, 2017)

  This textbook focuses on the integration of reading and writing skills useful for graduate students and other people who expect not only to have higher-level reading and writing ability but also to be critical, analytical, thoughtful readers and to express themselves clearly and concisely in writing.
 • Thumbnail

  L2 Writing processes of Thai graduate students 

  Petcharat Pongkasamepongon; Aree Manosuthikit (National Institute of Development Administration, 2018)

  This research article aims to discover L2 writing processes of Thai graduate students using the model of composing processes by Chenoweth and Hayes (2003). The participants were six graduate students from the Graduate School of Language and Communication. The participants were given an English argumentative writing task to complete while being observed through the use of the think-aloud protocol (TAP). Later, the participants were interviewed immediately after finishing the writing task. The finding validates the model of composing processes...
 • Thumbnail

  Inclusion of the minority language on public signs: multilingualism in the deep South of Thailand 

  Perapong Suaykratok; Aree Manosuthikit (National Institute of Development Administration, 2018)

  This study of linguistic landscape (LL) aims to describe the urban multilingual practices through signs seen in the southernmost Thai communities with a specific focus on the inclusion of Patani-Malay, a minority language, yet a mother tongue of the majority of people in the areas on public signs. This study also examines people’s perceptions of languages on signs including Patani-Malay. 1,746 photos of text signs were collected from 18 streets in total: 3 main streets and 3 minor streets of each Pattani, Yala and Narathiwat central city. Data ...
 • Thumbnail

  ความเข้าใจในเนื้อหาภาษาที่สองผ่านสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย:กรณีศึกษา Redundancy Principle และ Modality Principle ในสื่อมัลติมีเดียภาษาญี่ปุ่น 

  ณัฐญา ห่านรัตนสกุล; เตวิช เสวตไอยาราม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพิสูจน์กฎการสร้างสื่อมัลติมีเดีย Redundancy Principle และ Modality Principle ของ Richard E. Mayer ในกรณีที่สื่อมัลติมีเดียนำเสนอเนื้อหาด้วยภาษาญี่ปุ่น และผู้รับชมสื่อเป็นชาวไทยผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สอง ดำเนินการวิจัยโดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างจำนวน 120 คนออกเป็นกลุ่ม PT กลุ่ม PN และกลุ่ม PNT กลุ่มละ 40 คน โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้เรียนชาวไทยผู้มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับ N2 และ N3 ตามผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) อย่างละ 20 คน กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มจะได้รับชมสื่อมัลติมีเดียภาษาญี่ปุ่นที่มีเนื้อหาเหมื...
 • Thumbnail

  กลวิธีการนำเสนอประเด็นเหยียดเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติต่อชาวแอฟริกัน-อเมริกาในภาพยนตร์ฮอลลีวูด : การวิเคราะห์ตัวบท 

  รัชชา เชาวน์ศิริ; สาวิตรี คทวณิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  งานวิจัยชิ้น นี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเด็นเหยียดเชื่อ ชาติและการเลือกปฏิบัติต่อชาวแอฟริกัน-อเมริกันและเพื่อศึกษากระบวนการสร้างและนำเสนอภาพลักษณ์รวมถึงการสร้างภาพเหมารวมของตัวละครผิวดำและผิวขาวในภาพยนตร์ฮอลลีวูด โดยอาศัยแนวคิดเรื่องการเหยียดเชื่อ ชาติและบทบาทของสื่อภาพยนตร์ต่อความสัมพันธ์ทางเชื่อ ชาติและชาติพันธุ์ร่วมกับแนวคิดการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ รวมถึงทฤษฎีสัญญะวิทยาและการสร้างความหมายในภาพยนตร์ในการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) และเก็บข้อมูลจากภาพยนตร์กลุ่มตั...
 • Thumbnail

  English-Thai translation strategies of similes and metaphors in the merchant of Venice 

  Kawee Suksalee; Ora-Ong Chakorn (National Institute of Development Administration, 2018)

  This study aims to analyze the strategies used in the translation of English similes and metaphors in William Shakespeare’s The Merchant of Venice into the Thai version called Venice Vanich by H.M. King Rama VI based on the frameworks of Pierini’s (2007) translation strategies of simile and Newmark’s (1981) translation strategies of metaphor. Moreover, Baker’s (2011) notions of the problems of non-equivalence at word level and translation strategies for dealing with non-equivalence at word level are employed to analyze the translation of the ve...
 • Thumbnail

  An investigation into the perceptions of Thai international tertiary students towards the outward ethnic looking appearance of their EFL teachers in Thailand 

  Yuth Thongcharoen; Lee, Yu-Hsiu (National Institute of Development Administration, 2016)

  English Language Teaching is a field of research with a vast body of knowledge which has cultivated a plethora of related subjects of interest such as: ELF, World Englishes, Native-ness, ESL/EFLetc… However one topic which can still benefit from more research in ELT is the perception of the language students about their teachers and how it pertains to their outward appearance, ethnicity and teachers’ competency. The thesis will explore these attitudes in the context of Thailand in order to confirm to debunk their accuracy.
 • Thumbnail

  Strategies and challenges in translating english idioms into Thai in Hillary Clinton's memoir hard choices 

  Aunyapat Chaiyapinyowat; Ora-ong Chakorn (National Institute of Development Administration, 2017)

  The present study aimed to explore the strategies used in translating from English into Thai the idiomatic expressions used by Hilary Rodham Clinton in her memoir Hard Choices. The strategies for dealing with idiom translation proposed by Baker (2011) were adopted as the framework for data analysis in which the nature and frequency of use of each strategy were determined. The challenges in translating from English into Thai the idiomatic expressions and the strategies the translator employed in the translated version called ชีวิตและทางเลือก (Li...
 • Thumbnail

  The effect of computer assisted pronunciation learning program on Thai college students' pronunciation performance and autonomous learning capacity 

  Narathip Thumawongsa; Kanyarat Getkham (National Institute of Development Administration, 2014)

  The purpose of this study is to investigate the effect of the computer assisted pronunciation learning (CAPL) program on Thai college students’ English pronunciation performance and autonomous learning capacity. Some quantitative and qualitative techniques were applied. Forty nine Srinakharinwirot university students who enrolled in English Phonetics were randomly divided into experimental and control groups. Students in the experimental group studied pronunciation by the integration of the traditional teaching style and the CAPL program,...
 • View more