Show simple item record

dc.contributor.advisorปริยดา สุขเจริญสิน
dc.contributor.authorชวิน ชูสกุล
dc.date.accessioned2019-10-30T09:35:07Z
dc.date.available2019-10-30T09:35:07Z
dc.date.issued2015
dc.identifierb191061th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4658
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractงานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการทาธุรกรรมของอุตสาหกรรมกองทุนรวม ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC) โดยได้แบ่งการศึกษา ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การศึกษาปัจจัยกำหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมใน AEC และ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าธรรมเนียมกับผลการดำเนินงานและการลงทุนของกองทุน รวมใน AEC เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนรวมของไทยเพื่อให้ พร้อมรับมือกับการเปิดเสรีซื้อขายกองทุนรวมth
dc.description.abstractงานศึกษาในส่วนแรก มุ่งหาปัจจัยกาหนดค่าธรรมเนียมการจัดการและอัตราส่วน ค่าใช้จ่าย เพื่อหาระดับการประหยัดจากขนาดและจากขอบเขตของอุตสาหกรรมกองทุนรวมของ แต่ละประเทศใน AEC ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่ง ทาการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 โดยใช้ข้อมูลประเภทภาคตัดขวาง (Cross-Section Data) และพาแนล (Panel Data) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติและประมาณสมการถดถอย (Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ผลการดาเนินงานส่งผลกระทบด้านบวกต่อ ค่าธรรมเนียม โดยกองทุนรวมประเทศมาเลเซียมีระดับการประหยัดจากขนาดและจากขอบเขต มากที่สุด ในขณะที่กองทุนรวมประเทศไทยมีระดับความประหยัดจากขนาดและจากขอบเขต น้อยที่สุดth
dc.description.abstractงานศึกษาในส่วนที่สอง มุ่งหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและทรัพย์สิน สุทธิรวมของกองทุนรวม ซึ่งมาตรวัดผลการดาเนินงานของกองทุนที่เลือกใช้แบ่งเป็น ผลตอบแทนก่อนปรับความเสี่ยง และผลตอบแทนหลังปรับความเสี่ยง โดยงานศึกษานี้เลือกใช้ Sharpe Ratio, Sortino Ratio และ Information Ratio ผลการศึกษาพบว่าการเพิ่มขึ้นของ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการจัดการส่งผลให้กองทุนรวมมีผลการดำเนินงานที่ดี และ ยังพบว่ากองทุนที่อยู่ภายใต้ บลจ. ขนาดใหญ่จะมีผลการดำเนินงานที่ด้อยกว่ากองทุนที่อยู่ ภายใต้ บลจ. ขนาดเล็ก และกองทุนรวมประเทศไทยที่บริหารโดย บลจ. ที่อยู่ในเครือธนาคาร พาณิชย์ไม่ได้มีผลการดา เนินงานดีกว่ากองทุนที่ไม่ได้อยู่ในเครือ นอกจากนี้เมื่อทำ การศึกษาth
dc.description.abstractปัจจัยกำหนดทรัพย์สินสุทธิรวมของกองทุน พบว่ามีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของ ค่าธรรมเนียมในการลงทุนกองทุนรวมไทยที่ต่า และมีค่าความยืดหยุ่น ที่น้อยกว่าประเทศอื่นๆ ใน AEC ในกองทุนรวมตราสารหนี้และผสม ซึ่งแสดงได้ว่ากองทุนรวมประเทศไทยยังสามารถ ปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมได้th
dc.description.abstractผลการศึกษาทั้งสองส่วนทาให้ทราบว่ากองทุนรวมประเทศไทยควรพัฒนาให้มีความ ประหยัดจากขนาดและจากขอบเขตมากขึ้น นอกจากนี้ กองทุนรวมไทยยังสามารถเพิ่ม ค่าธรรมเนียมของบางประเภทกองทุนได้ หากกองทุนนั้นมีผลการดำเนินงานที่ดี ดังนั้นการเพิ่ม ค่าธรรมเนียมนอกจากจะทาให้กองทุนรวมได้รายรับรวมที่มากขึ้นจากความยืดหยุ่นของนัก ลงทุนที่ต่า แล้ว ยังอาจส่งผลให้กองทุนมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นได้ ซึ่งเมื่อเทียบกับกองทุนรวม ประเทศอื่นๆ ใน AEC กองทุนรวมประเทศไทยได้เปรียบในส่วนนี้th
dc.format.extent222th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subject.otherกองทุนรวมth
dc.subject.otherอุตสาหกรรม -- อาเซียนth
dc.titleต้นทุนการทำธุรกรรมของอุตสาหกรรมกองทุนรวมใน AECth
dc.title.alternativeThe transaction costs of mutual fund industry in AECth
dc.typeTextth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.disciplineเศรษฐศาสตร์ธุรกิจth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาการเศรษฐกิจth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record