Show simple item record

dc.contributor.advisorฆริกา คันธาth
dc.contributor.authorขนิษฐา สุวรรณประภากรth
dc.date.accessioned2020-06-09T02:45:19Z
dc.date.available2020-06-09T02:45:19Z
dc.date.issued2018th
dc.identifier.otherb207941th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4994th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561th
dc.description.abstractการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ำ บริเวณสระเก็บน้ำพระรามเก้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปทุมธานี โดยได้เก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการดังนี้ ค่าออกซิเจนละลายน้ำ ความขุ่น บีโอดี ความเป็นกรด-ด่าง  ของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำ (Total Dissolved Solid) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ค่าการนำไฟฟ้า  ความเค็ม ของแข็งแขวนลอย แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  และ อุณหภูมิ ซึ่งเก็บตัวอย่างน้ำ 3 ครั้งในเดือน ธันวาคม 2559 มีนาคม 2560 และ มิถุนายน 2560 สำหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ทำการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ คือ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน และ อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย โดยการเปรียบเทียบจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในน้ำและบนบกภายในโครงการ นอกจากนั้น การวิเคราะห์ทางสังคมได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ คือ ประชาชนรอบพื้นที่โครงการ พนักงานพื้นที่โครงการ และกลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ผลการวิจัยพบว่า การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ำ ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในสระเก็บน้ำ เนื่องจากโครงการมีขนาดเล็กมาก จึงไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ พบว่า การติดตั้งแบบลอยน้ำของโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ไม่คุ้มทุนในการติดตั้ง เนื่องจากมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงจากการติดตั้งโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ในหลายๆด้าน อาทิเช่น การเพิ่มเติมในส่วนโครงสร้างบริเวณทางเดินรอบ ๆพื้นที่ติดตั้งเพื่อใช้เป็นทางเดินศึกษาดูงานแก่หน่วยงานอื่น ๆหรือ ผู้มาศึกษาดูงาน การเพิ่มเติมในส่วนโครงการในการออกแบบเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำบริเวณติดตั้ง เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ำมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูงกว่าการสร้างขึ้นในเชิงพานิชย์ ส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นด้วย แต่เมื่อตัดค่าใช้จ่ายบางส่วนออกพบว่า การติดตั้งแบบลอยน้ำของโครงการมีความคุ้มทุน และผลตอบแทนทางสังคมพบว่า ประชาชนภายในพื้นที่ไม่รับรู้ว่ามีโครงการดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการภายใน ไม่ได้มีประชาชนทั่วไปเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามประชาชนเห็นด้วยกับการดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทนในอนาคต และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย ในด้านการขยายผลโครงการ พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์โครงการ เป็นแหล่งศึกษาและนำข้อมูลไปต่อยอดขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรน้ำทางการเกษตรth
dc.description.abstractThe purpose of this study was to study impact of the Environmental, Economic and Social of Floating Photovoltaic Generation plant: a case study of Rama IX reservoir, Pathum Thani. For the environmental impact analysis, a field study to collected water sample in the Rama IX reservoir. The parameter studies are Dissolved oxygen, Turbidity, pH, Total Dissolved Solids, Biochemical Oxygen Demand, Conductivity, salinity, Suspended solids, Total Coliform bacteria, Fecal Coliform bacteria and temperature were collected on December 2016, March 2017 and June 2017. Economic impact analysis are Net Present Value, Internal Rate of Return, Benefit Cost Ratio and Payback Period. Social impact analysis from interviews people around the area 5 Km, worker in Rama IX reservoir and Co-operative Department The results show that environmental impact assessment from Floating Photovoltaic Generation plant does not affect to water quality in Rama IX reservoir because the plant is small compare with the Rama IX reservoir. So, cannot show the affect is clear. Economic impact analysis, when calculated by using discount rate at 7.67% and 3.26% from install Floating Photovoltaic Generation plant of Rama IX reservoir not worth. Because expensive of cost for field education install. When remove cost for field education install show that this project is worth. And Social impact assessment, people around area at 5 km accept the project Because the project can have developed to renewable energy education in the future and stimulate the economy in the area in the future too. Now, the knowledge from this project can solve agricultural problems in Thailand.th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2020-06-09T02:45:19Z (GMT). No. of bitstreams: 2 5820911004.pdf: 10183067 bytes, checksum: 61e8c8876fd0e192ffaccebd47e41fe5 (MD5) license.txt: 115 bytes, checksum: 2047cfd32b272b6ffc853575a013e11b (MD5) Previous issue date: 7th
dc.format.extent219 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subject.otherโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ไทย -- ปทุมธานีth
dc.titleการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ำ บริเวณสระเก็บน้ำพระรามเก้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปทุมธานีth
dc.title.alternativeEnvironmental economic and social impact assessment of floating photovoltaic generation plant : a case study of Rama IX reservoir Pathum Thani Provinceth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.disciplineการจัดการสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record