Show simple item record

dc.contributor.advisorประพนธ์ สหพัฒนาth
dc.contributor.authorชุติมาภรณ์ ค้าขายth
dc.date.accessioned2020-06-12T08:56:36Z
dc.date.available2020-06-12T08:56:36Z
dc.date.issued2018th
dc.identifier.otherb208168th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5040th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561th
dc.description.abstractการศึกษาอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชนแต่ละพฤติกรรม การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จากการสุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน จากโรงเรียน 14 โรงเรียน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – State Sampling) การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) และการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) สถิติที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) วิเคราะห์ตัวแปรหุ่น (Dummy Analysis) และวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression) จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนมากที่สุด คือ แรงดึงดูดให้กระทำความผิด ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แรงขัดขวางภายนอก และความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่า แรงดึงดูดให้กระทำผิด ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีทิศทางบวกกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน นั่นคือ เมื่อเด็กและเยาวชนใช้สื่อสังคมออนไลน์บ่อยครั้งต่อหนึ่งวัน มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเวลานานต่อหนึ่งวัน และมีแรงดึงดูดให้กระทำผิดสูง จะทำให้มีโอกาสเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนสูงตามไปด้วย ในขณะที่แรงขัดขวางภายนอกมีทิศทางเป็นลบกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน นั่นคือ ถ้าเด็กและเยาวชนมีแรงขัดขวางภายนอกต่ำจะทำให้มีโอกาสเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนสูงขึ้น นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรหุ่น (Dummy Analysis) ด้วยประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook Line และ YouTube ต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน โดยใช้ YouTube เป็นตัวเปรียบเทียบ พบว่า Facebook มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบน เมื่อมีการใช้ Facebook และ YouTube ในระดับเท่ากันผู้ที่ใช้ Facebook จะมีโอกาสเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้มากกว่า YouTube 0.32 ครั้ง จากการวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนแต่ละพฤติกรรม พบว่า ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนและการดื่มสุรา ระยะเวลาในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน การหนีเรียน ดื่มสุรา และสูบบุหรี่ ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน การดื่มสุรา และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร แรงดึงดูดให้กระทำความผิดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบน การหนีเรียน การดื่มสุรา และสูบบุหรี่ แรงผลักให้กระทำความผิดมีอิทธิพลต่อการหนีเรียน และแรงขัดขวางภายนอกมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนในทิศทางลบ สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อเด็กและเยาวชนมีแรงขัดขวางภายนอกต่ำจะทำให้มีโอกาสเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนสูงขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่าแรงขัดขวางภายนอกมีอิทธิพลในการยับยั้งการพฤติกรรมเบี่ยงเบน จากผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการแก้ไขหรือป้องกันการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน โดยหัวใจสำคัญในการยับยั้งพฤติกรรมเบี่ยงเบน ได้จากแรงขัดขวางภายนอก ซึ่งได้แก่ ความรักความอบอุ่นจากสถาบันครอบครัว กลุ่มเพื่อน ผนวกกับการมีจริยธรรมในตนเอง การประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในสังคม บทบาทของสถาบันครอบครัวควรมีความเอาใจใส่แก่ทุกคนในครอบครัว บทบาทของหน่วยงานภาครัฐควรมีการออกกฎหมายควบคุมสื่อและโฆษณาที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์ให้ทันต่อเหตุการณ์ บทบาทของสื่อมวลชนตระหนักถึงการสร้างสื่อที่ดี มีจรรญาบรรณสื่อ บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ บทบาทของผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ตควรจำกัดอายุผู้ให้บริการตามเนื้อหาและความเหมาะสมth
dc.description.abstractThis research aims to study the influence of social media on the behavioral deviation of children and youth in Bangkok area. The research objectives were to study the influence of social media on the behavioral deviation of children and youth, and to study the influence of social media on the behavior of children and adolescents. In this study, questionnaires were used to collect data from the populationSamples were children and youth studying in secondary schools in Bangkok.The number of students from schools were selected randomly using multistate sampling, simple random sampling, and convenience sampling.Statistics used in the study were descriptive statistics such as percentage, mean and standard deviation, and inferential statistics such as correlation coefficient, multiple regression analysis, dummy analysis, and logistic regression analysis. Analysis reveals that the strongest influencing factors were the duration of gravity to commit the offence, social media usage, external force, and the frequency of using social media, respectively Moreover, it was found that the gravity to commit the offence, the duration of using socialmedia, and the frequency of social media usage, had positive relationship with the behavioral deviation. In other words, when children and youth frequently used social media and used it for a long time, it would create the gravity to commit the offence.Hence, resulted in a high chance of behavioral deviation. The study also found that external impediments had a negative direction with behavioral deviation.If children and youth had low external impedance, there was a greater chance of deviation. In addition, an analysis found the relationship between social media use and deviant behaviorThe social media includes Facebook Line and YouTube. When using in the same level, Facebook users were 0.32 times more likely to have behavioral deviation than YouTube. This study found that the frequency of online social media use influences behavioral deviation and drinking. The duration of social media use influenced behavior, diversion, learning, drinking, and smokingThe type of social media use influenced the behavior of diarrhea, alcohol consumption, and premature sexual intercourse. Gravity to commit the offense influenced behavioral deviation, classroom skipping, drinking and smokingThe impulsive to commit the offence influenced behavioral deviation, classroom skipping.The external impediment influenced behavioral deviation in the negative directionWhen children and youth had low external impediments, there was a greater chance of deviation.It could be said that external impediments had an influence on the in hibition of behavioral deviation The results of this research derive some suggestions for correcting or preventing the deviation of children and youthThe key to inhibiting behavioral deviation was obtained from the external impediments, including love, warmth from family, friends, the ethics of oneself, and the action which was in accordance with the rules and regulations in society care should be generally practiced for all family membersThe media and ads should be regulated by the government organization through online media to keep up with the eventsThe role of mass media should be to create good media.The role of NGOs should encourage children and youth to use creative media.Finally, The role of an internet hosting provider should pay attention to the content available to children and youth.th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2020-06-12T08:56:36Z (GMT). No. of bitstreams: 2 5810111031.pdf: 2974279 bytes, checksum: 3598c7835036ad6cd866046c6e7fdd9f (MD5) license.txt: 115 bytes, checksum: 2047cfd32b272b6ffc853575a013e11b (MD5) Previous issue date: 5th
dc.format.extent117 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subject.otherสื่อสังคมออนไลน์th
dc.subject.otherพฤติกรรมเบี่ยงเบนth
dc.subject.otherเด็กth
dc.subject.otherเยาวชนth
dc.titleอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครth
dc.title.alternativeThe influence of online social media on deviant juvennile behavior in Bangkokth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record