ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดและพฤติกรรมการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรอง

Citation
ณัฐชนก พงศ์สุทธิยากร (2020). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นวัตกรรมทางการตลาดและพฤติกรรมการตั้งใจซื้อของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศในท่าอากาศยานเมืองรอง. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5577.
View online Resources
Collections