การเปรียบเทียบการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรในการเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย : กรณีมีข้อมูลสูญหาย

Citation
พิมพ์ชนก เชาวณาพรรณ์ (2016). การเปรียบเทียบการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรในการเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย : กรณีมีข้อมูลสูญหาย. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5751.
View online Resources
Collections