Show simple item record

การสื่อสารเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของกลุ่มแฟนคลับเกาหลีบนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์

dc.contributorPhattrawadee Hong-aeken
dc.contributorภัทราวดี หงษ์เอกth
dc.contributor.advisorBu-nga Chaisuwanen
dc.contributor.advisorบุหงา ชัยสุวรรณth
dc.contributor.otherNational Institute of Development Administration. The Graduate School of Communication Arts and Management Innovationen
dc.date.accessioned2022-11-15T04:54:41Z
dc.date.available2022-11-15T04:54:41Z
dc.date.issued12/8/2022
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6083
dc.descriptionMaster of Arts (Communication and Innovation) (M.A.(Communication and Innovation))en
dc.descriptionศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) (ศศ.ม.(นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))th
dc.description.abstractThis research aims to study the communication of Korean Fan Club identity negotiation on social media platforms using the qualitative research method. The content analysis and in-depth interview with a total of 10 key informants from Lisa BLACKPINK’s fans were employed to interpret the data while the key informant was divided into two groups: 1) fans who have been following Lisa for over 2 years and 2) fans who have been following Lisa for less than 2 years. The key informants were chosen through the media consisting of social media users and chain-referral sampling with a set of 2 parted questionnaires was used to collect data. The results showed that there are 2 types of Lisa's fans: 1) An anonymous person and 2) an Anonymized person. The hashtags on the Twitter website play an important role in the fandom's identity to communicate their identity both within their group and outside of their group. Although Lisa BLACKPINK’s fans were using social media to negotiate in six fields: 1) must play a role in promoting 2) must play a role in protecting 3) must have a role in cheering indirectly (4) must allocate their time. 5) must respect individuals' rights and 6) must feel uncomfortable if Lisa gets scolded. The group of establishing and emerging Lisa BLACKPINK’s fans also shares the same identity as outsiders since they have already experienced from their previous fandom. The study also shows that the social issues are their most negotiated and fought among Lisa BLACKPINK’s fans and outsiders however, Lisa BLACKPINK’s fans can handle the economic and business issues. The fans contradict outsiders despite being blamed for being extravagant spenders by stating that they were a supporter of their beloved artist. Besides, the prejudice from outsiders and society’s disapproval was perceived by the fans. As a result, the fans must replace their new identity with a new one such as being an educated fan or a hardworking person to prove themselves and gain society’s approval and dignity.en
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยเป็นการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อศึกษาการสื่อสารเพื่อต่อรองของกลุ่มแฟนคลับเกาหลีบนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ แฟนคลับลิซ่า BLACKPINK จำนวน 10 คน และเป็นแฟนคลับที่ติดตามลิซ่ามานานกว่า 2 ปี จำนวน 5 คน และเป็นแฟนคลับที่ติดตามลิซ่าน้อยกว่า 2 ปี จำนวน 5 คน โดยคัดเลือกจากสื่อสังคมออนไลน์จํานวนหนึ่งและอีกจํานวนหนึ่งจากการสอบถามไปยังคนรู้จักแนะนำมา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดคำถามทั้งหมด 2 ตอน โดยผู้วิจัยจะบันทึกด้วยตนเอง ผลการศึกษาพบว่า แฟนคลับเกาหลีมี 2 ประเภท คือ ประเภทไม่เปิดเผยตัวตนและเปิดเผยตัวตน โดยแฮชแท็กบนเว็บไซต์ทวิตเตอร์เป็นพื้นที่สะท้อนอัตลักษณ์สำคัญของกลุ่มแฟนคลับเพื่อใช้สื่อสารอัตลักษณ์ภายในกลุ่มและสื่อสารอัตลักษณ์ไปนอกกลุ่ม รวมไปถึงเป็นพื้นที่ที่แฟนคลับใช้ต่อรองบนสื่อสังคมออนไลน์โดยมีบทบาทดังนี้ 1) ต้องมีบทบาทในการส่งเสริม 2) ต้องมีบทบาทในการปกป้อง 3) ต้องมีบทบาทในการเชียร์ทางอ้อม เช่น ซื้อสินค้าหรือตามรอยลิซ่า 4) ต้องแบ่งเวลาให้สมดุล 5) ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคล 6) ต้องรู้สึกไม่สบายใจหากไอดอลถูกต่อว่า โดยแฟนคลับรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มีการต่อรองอัตลักษณ์ไม่แตกต่างกันเนื่องจากรู้วิธีรับมือจากแฟนด้อมเดิมมาแล้ว โดยประเด็นสังคมเป็นประเด็นที่มีการต่อรองและปะทะกันมากที่สุด แต่ยอมรับได้กับประเด็นเศรษฐกิจและประเด็นธุรกิจ แม้โดนคนนอกกล่าวว่าฟุ่มเฟือยแต่แฟนคลับให้เหตุผลว่าเป็นการสนับสนุน ซึ่งแฟนคลับมองว่าคนนอกยังมีอคติต่อตนเองและยังไม่ถูกยอมรับในสังคมใหญ่ จึงทำให้มีการสร้างอัตลักษณ์ใหม่มาทดแทน เช่น การเป็นแฟนคลับได้แต่ต้องไม่เสียการเรียนและหากเป็นวัยทำงานต้องเก่ง ต้องพิสูจน์ตนเอง เพื่อให้ถูกยอมรับในชีวิตจริงและมีศักดิ์บนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2022-11-15T04:54:41Z (GMT). No. of bitstreams: 2 6121811004.pdf: 3361167 bytes, checksum: 438b7f5c73c978f67c162b2691ac15b8 (MD5) license.txt: 202 bytes, checksum: b73cf3ce748735a79944aa8bb026b893 (MD5) Previous issue date: 12en
dc.language.isoth
dc.publisherNational Institute of Development Administration
dc.rightsNational Institute of Development Administration
dc.subjectการสื่อสารth
dc.subjectการต่อรองอัตลักษณ์th
dc.subjectกลุ่มแฟนคลับเกาหลีth
dc.subjectแฟนคลับลิซ่า BLACKPINKth
dc.subjectพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์th
dc.subjectCommunicationen
dc.subjectIdentity negotiationen
dc.subjectKorean fan cluben
dc.subjectLisa BLACKPINK fansen
dc.subjectSocial media Platformen
dc.subject.classificationSocial Sciencesen
dc.titleCommunication for Korean Fan Club Identity Negotiation on Social Media Platformen
dc.titleการสื่อสารเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของกลุ่มแฟนคลับเกาหลีบนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์th
dc.typeThesisen
dc.typeวิทยานิพนธ์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record