การจัดตั้งหน่วยธุรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

Citation
ภัชณภา จันทร์อาภาส (2017). การจัดตั้งหน่วยธุรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6137.
View online Resources