Show simple item record

dc.contributor.advisorนเรศร์ เกษะประกร
dc.contributor.authorพัชร หงสยาภรณ์
dc.date.accessioned2023-01-13T06:30:23Z
dc.date.available2023-01-13T06:30:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherb198263th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6146
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560th
dc.description.abstractการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกีฬา องค์กรควบคุมและ ดูแลการจัดสวัสดิการ หลักเกณฑ์และมาตรการจัดสวัสดิการของนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬา แห่งประเทศไทย ขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายกีฬา องค์กรกีฬาและสวัสดิการนักกีฬาของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนศึกษากฎหมายของนักกีฬาอาชีพเพื่อเปรียบเทียบกับนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬา แห่งประเทศไทย วิธีที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษา กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการของนักกีฬาทั้งของประเทศไทยกับประเทศสหพันธรัฐ มาเลเซีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) รายงานประจำปี หนังสือ วารสาร บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เจ้าหน้าที่และ นักกีฬาของสมาคมกีฬา จำนวน 6 สมาคมกีฬา ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาที่เล่นเป็นทีมและกีฬาที่เล่นเฉพาะบุคคล ทั้งนักกีฬา ปกติและนักกีฬาคนพิการ ผลการศึกษาพบว่า กฎหมายการกีฬาของไทยไม่เอื้ออ านวยและมีข้อจำกัด ในการจัด สวัสดิการให้นักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ทำให้นักกีฬาขาดขวัญและกำลังใจ ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และนักกีฬาว่า แต่ละสมาคมกีฬามีความต้องการที่ตรงกันในเรื่องงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ทำให้การบริหารจัดการ เรื่องสวัสดิการไม่ครอบคลุมนักกีฬาทั้งหมด ในทางปฏิบัติสมาคมกีฬาได้นำงบประมาณที่ได้รับจาก การกีฬาแห่งประเทศไทยมาจัดเป็นสวัสดิการให้นักกีฬาตามระเบียบที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งสวัสดิการ ขั้นพื้นฐานที่ดีจะเป็นแรงจูงใจให้นักกีฬาได้พัฒนาตนเองให้มีความเป็นเลิศและต่อยอดเป็นนักกีฬา อาชีพ รัฐและการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จึงควรตระหนักและให้ ความสำคัญกับนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยโดยการจัดสวัสดิการที่ดี เพราะ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนั้นได้ถูก กำหนดไว้แล้วในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ข้อเสนอแนะ การกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแลและควบคุมสมาคมกีฬา จึงควรมีกฎหมายเพิ่มเติมหรือออกกฎหมายอนุบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ แห่งกฎหมาย (By-Law) กฎ ระเบียบ เงื่อนไข ให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทุกสมาคมต้องกำหนด หลักเกณฑ์และมาตรการเรื่องสวัสดิการขั้นพื้นฐานแก่นักกีฬาสมัครเล่นไว้ในข้อบังคับของสมาคม เพื่อ เป็นหลักประกันความมั่นคงให้แก่นักกีฬาทุกคน ทั้งนี้สวัสดิการที่จัดให้นักกีฬาต้องมีความเหมาะสม จำเป็นและตรงตามความต้องการของนักกีฬาแต่ละชนิดด้วย นอกจากนี้รัฐควรใช้มาตรการทางภาษี และสิทธิประโยชน์อื่นใดให้มากกว่าที่ได้ประกาศกำหนดไว้แล้ว เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชนและ ภาคประชาชนได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลัก (Sponsors) ของสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยth
dc.description.provenanceSubmitted by Kwanruthai Kaewjampa (kwanruthai.k@nida.ac.th) on 2023-01-13T06:30:23Z No. of bitstreams: 1 b198263.pdf: 18683038 bytes, checksum: 84c220d7ca8d0befff108d8ab36b64bf (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2023-01-13T06:30:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 b198263.pdf: 18683038 bytes, checksum: 84c220d7ca8d0befff108d8ab36b64bf (MD5) Previous issue date: 2017en
dc.format.extent211 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherสมาคม -- ไทย -- การบริหารth
dc.subject.otherนักกีฬา -- การจ้างงาน -- ไทยth
dc.subject.otherนักกีฬาth
dc.titleปัญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยth
dc.title.alternativeLegal issues in amateur athlete welfare affiliated with the sports association of Thailandth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameนิติศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2017.96


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record