Show simple item record

dc.contributor.advisorเจริญชัย เอกมาไพศาลth
dc.contributor.authorปนัดดา ศรีบุศย์ดีth
dc.date.accessioned2023-01-16T08:13:10Z
dc.date.available2023-01-16T08:13:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifierb203219th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6153
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษาและหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง ประชากรศาสตร์พฤติกรรมการท่องเที่ยวและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการเดินทาง ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ภายหลังวิกฤตการเมืองไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยวใน กรุงเทพมหานคร ภายหลังวิกฤตการเมืองไทย และ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านทัศนคติต่อ ความต้องการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยมีประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวชาวจีน (Mainland) ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤตการ เมืองไทย จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลth
dc.description.abstractผลการวิจัย พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามา ท่องเที่ยวในประเทศไทย ภายหลังวิกฤตการเมืองไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุเฉลี่ย 20-29 ปี มี การศึกษาในระดับ ปริญญาตรีและประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนเป็นส่วนใหญ่โดยมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-7,999 หยวน มาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเป็นคร้ังแรกและนิยมเดินทางมา ท่องเที่ยวกับเพื่อน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการพักผ่อน ใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวภายใน กรุงเทพมหานคร 1-5 วัน ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง เฉลี่ย 8,001 – 12,000 หยวน เลือกโรงแรมเป็นสถานที่ พักแรม ราคาของที่พักโดยเฉลี่ยต่อคืนประมาณ 200-299 หยวน เลือกค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวจาก คู่มือแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด และกลุ่มเพื่อนเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัด สินใจเดินทางมาท่องเที่ยว มากที่สุด โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า วิกฤตการเมืองไทยในกรุงเทพมหานครมีผลกระทบต่อการ ท่องเที่ยวอยู่ในระดับ ปานกลางและมีความต้องการกลับมาเที่ยวซ้า ภายในระยะเวลา 2 ปีเป็นอย่าง มากth
dc.description.abstractผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวชาวจีน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์ต่อ พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน และยังพบอีกว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์คือ อายุและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน ส่งผลต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวจีนแตกต่างกันอย่างมี ่ นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ทัศนคติของ นกัท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ภายหลงัวิกฤตการเมืองไทย ที่ มีอิทธิพลต่อความตอ้งการกลบั มาเที่ยวซ้ า ประกอบด้วย ด้านความสะดวกสบายในการเดินทาง ท่องเที่ยว(Travel Convenience) ด้านสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว (Tourism Product and Environment) ดา้นคุณภาพสินคา้และบริการทางการท่องเที่ยว (Product & Service Quality) ด้าน ความมั่นคงและความปลอดภัย (Safety & Security)และด้านบุคลากรทางการท่องเที่ยว (Host & Staff Service)th
dc.description.provenanceSubmitted by Chitjai Singhapong (chitjai.s@nida.ac.th) on 2023-01-16T08:13:10Z No. of bitstreams: 1 b203219.pdf: 3823667 bytes, checksum: 08878527e2365455ed0ee9c8203a12ef (MD5)th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2023-01-16T08:13:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 b203219.pdf: 3823667 bytes, checksum: 08878527e2365455ed0ee9c8203a12ef (MD5) Previous issue date: 2017th
dc.format.extent124 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherพฤติกรรมการท่องเที่ยวth
dc.titleการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนภายหลังวิกฤตการเมืองไทยในกรุงเทพมหานครth
dc.title.alternativeBehaviors in tourism of mainland Chinese tourist in Bangkok after Thailand political crisisth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelMaster'sth
thesis.degree.disciplineการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะการจัดการการท่องเที่ยวth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2017.103


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record