Show simple item record

การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางสังคมของเยาวชนไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0

dc.contributorYupawan Duangintaen
dc.contributorยุภาวรรณ ดวงอินตาth
dc.contributor.advisorRenliang Lien
dc.contributor.advisorRenliang Lith
dc.contributor.otherNational Institute of Development Administration. Graduate School of Social Development and Management Strategyen
dc.date.accessioned2023-01-17T04:46:46Z
dc.date.available2023-01-17T04:46:46Z
dc.date.issued7/1/2023
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6218
dc.descriptionDoctor of Philosophy (Social Development Administration) (Ph.D.(Social Development Administration))en
dc.descriptionปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) (ปร.ด.(การบริหารการพัฒนาสังคม))th
dc.description.abstractThe purposes of this research were 1) to study the characteristics of Thai youths having social creative thinking in Thailand 4.0 era, 2) to study the approaches for enhancing Thai youths’ social creative thinking in Thailand 4.0 era, and 3) to synthesize the success factors in enhancing Thai youths’ social creative thinking in Thailand 4.0 era. Mixed method research, namely quantitative research and qualitative research, was employed for conducting this research.  The samples for the quantitative research were 720 students from Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Secondary), Debsirin School, Streesmutprakarn School and Praksawithedsuksa School and the samples for the qualitative research were 54 people. The data were collected by the questionnaire assessing Thai youths’ social creative thinking with the reliability of 0.92 and the in-depth interview form. The result revealed that the characteristics of Thai youths having creative thinking can be divided into 2 types: 1) personality, namely 1) bravery, 2) innovative ideas, 3) imagination, 4) thoroughness and 5) effort and dedication, and 2) personal skills, consisting of 1) adaptability skills, 2) problem management skills, 3) practicing and thinking skills, 4) self-responsibility and 5) technology capability. In terms of the approaches for enhancing youths’ social creative thinking, it must start with family. Love, warmth, and care within the family can promote creative thinking. The results also indicated that the youths also needed the curriculum allowing them to manage their own learning. They also wanted the teachers with expertise and ability to provide teaching and learning that stimulates creativity. In addition, the youths also wanted the community or the society to provide spaces for them to do activities, and budget for material support. The vision of the administrators and the clarity on the government policies were also important in promoting youths’ social creative thinking. The study also pointed out that the success factors promoting youths’ social creative thinking included personality and personal skills, support from family, school, community or society and policies from the government and the ministries affecting school management to promote youths’ social creative thinking.en
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางสังคม ยุค Thailand 4.0 2) เพื่อศึกษาวิธีการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางสังคมของเยาวชนไทย         ยุค Thailand 4.0 3) เพื่อสังเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางสังคมของเยาวชนไทย ยุค Thailand 4.0 การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ และโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา โดยมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ จำนวน 720 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลคือ แบบวัดคุณลักษณะเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางสังคม ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นแบบวัดเท่ากับ 0.92 และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางสังคม สามารถแยกคุณลักษณะออกเป็น 2 ประเภท คือ ด้านลักษณนิสัย ประกอบด้วย 1) กล้าคิด กล้าทำ 2) ความคิดที่แปลกใหม่ 3) จินตนาการ 4) ละเอียดละออ 5) ความพยายาม ทุ่มเท  และด้านทักษะ ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการปรับตัว  2)ความสามารถจัดการปัญหา 3) การฝึกฝน ฝึกคิด ฝึกปฎิบัติ 4) ความรับผิดชอบตนเอง 5) ความสามารถทางเทคโนโลยี วิธีการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์สังคมเริ่มต้นจากครอบครัว การให้ความรัก ความอบอุ่น การเอาใจใส่กันภายในครอบครัวจะช่วยส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เยาวชนยังต้องการหลักสูตรที่สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองและอยากให้ครูมีความเชี่ยวชาญและความสามารถจัดการเรียนการสอนที่ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้เยาวชนยังอยากให้ชุมชนหรือสังคมเปิดพื้นที่ให้ทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งอยากได้รับงบประมาณสนับสนุนทางด้านวัสดุ อุปกรณ์และสื่อต่างๆ โดยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ความชัดเจนเชิงนโนบายจากภาครัฐ       ยังเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางสังคม และจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางสังคมของเยาวชน ประกอบด้วย คุณลักษณะนิสัยและทักษะส่วนบุคคล        การส่งเสริมจากครอบครัว โรงเรียน ชุมชนหรือสังคม และนโยบายจากภาครัฐ กระทรวง ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางสังคมของเยาวชนth
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2023-01-17T04:46:46Z (GMT). No. of bitstreams: 2 5810532006.pdf: 5403101 bytes, checksum: e8d6dfe8ebe0df194d1903c5d68d76a0 (MD5) license.txt: 202 bytes, checksum: b73cf3ce748735a79944aa8bb026b893 (MD5) Previous issue date: 7en
dc.language.isoen
dc.publisherNational Institute of Development Administration
dc.rightsNational Institute of Development Administration
dc.subjectcreative thinkingen
dc.subjectThai youthsen
dc.subjectThailand 4.0en
dc.subject.classificationSocial Sciencesen
dc.titleTHAI YOUTH'S SOCIAL CREATIVE THINKING PROMOTION IN THAILAND 4.0 ERAen
dc.titleการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางสังคมของเยาวชนไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0th
dc.typeDissertationen
dc.typeดุษฎีนิพนธ์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record