Show simple item record

dc.contributor.advisorพัชรวรรณ นุชประยูร
dc.contributor.authorสุริยา ปัญญจิตร
dc.date.accessioned2023-03-16T02:59:02Z
dc.date.available2023-03-16T02:59:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherb210974th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6343
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ด.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562th
dc.description.abstractงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดคำบังคับในคดีปกครอง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงหลักการและแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองและ การกำหนดคำบังคับในคดีปกครอง เหตุผล รายละเอียด และขั้นตอนในการกำหนดคำบังคับตาม คำพิพากษาของศาลปกครองไทย ทั้งที่ปรากฏเป็นโครงสร้างของคำบังคับในส่วนรูปแบบและเนื้อหา รวมตลอดถึงปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นจากการปรับใช้หลักกฎหมาย หลักการ ทฤษฎี และ แนวความคิดในการกำหนดคำบังคับในคดีปกครองที่ยังไม่เหมาะสม รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ แนวความคิดในการกำหนดคำบังคับในคดีปกครองในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนด คำบังคับในคดีปกครองของประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน เพื่อเสนอแนวทางในการกำหนด คำบังคับให้คดีปกครองที่เหมาะสม ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดคำบังคับได้ตามขอบเขตของมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่กำหนดทั้งขอบเขตด้านเนื้อและขอบเขต ด้านระยะเวลาเอาไว้เป็นเกณฑ์ที่จะศาลปกครองจะพิจารณากำหนดคำบังคับตามแต่ละประเภท คำฟ้อง โดยขอบเขตด้านเนื้อหามีเพียงเนื้อหาเดียวเท่านั้นไม่สามารถกำหนดเนื้อหาในลักษณะอื่นได้ จนกลายเป็นข้อจำกัดอำนาจของศาล และขอบเขตด้านระยะเวลาไม่ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับการใช้ ดุลพินิจที่เหมาะสม ส่งผลให้มีหลายกรณีที่ศาลปกครองกำหนดคำบังคับแล้วเป็นต้นเหตุให้ ฝ่ายปกครองไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามคำบังคับได้ จากการศึกษาวิจัย ปรากฏแนวทางการแก้ไขสภาพปัญหาดังกล่าว ดังนี้ ประการแรก เสนอ ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ให้ศาลปกครองมีขอบเขตด้านเนื้อหาในการกำหนดคำบังคับเพิ่มขึ้นโดยไม่จำกัดอยู่เฉพาะ การเพิกถอน การห้ามกระทำการ หรือให้กระทำการเท่านั้น ให้สามารถกำหนดคำบังคับสั่งให้ ฝ่ายปกครองดำเนินการในลักษณะที่เป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีได้ และให้มีเกณฑ์สำหรับการกำหนดผลในขอบเขตด้านระยะเวลาการเพิกถอนย้อนหลังจะต้องเป็นกรณีการฝ่าฝืนต่อกฎหมายอย่างร้ายแรง เท่านั้น และต้องดุลยภาพระหว่างความเชื่อโดยสุจริตของบุคคลกับประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ ประการที่สอง เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ สอดคล้องกับผลของคำพิพากษา เพื่อทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการไม่สามารถปฏิบัติตามคำบังคับ ในคำพิพากษาของศาลปกครองth
dc.description.provenanceSubmitted by Kwanruthai Kaewjampa (kwanruthai.k@nida.ac.th) on 2023-03-16T02:59:02Z No. of bitstreams: 1 b210974.pdf: 2787687 bytes, checksum: 26dc7d80bf988d51669d0719c1750777 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2023-03-16T02:59:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 b210974.pdf: 2787687 bytes, checksum: 26dc7d80bf988d51669d0719c1750777 (MD5) Previous issue date: 2019en
dc.format.extent356 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherคำบังคับth
dc.titleการกำหนดคำบังคับในคดีปกครองth
dc.title.alternativePrescription of decrees in administrative casesth
dc.typeTextth
mods.genreดุษฎีนิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตth
thesis.degree.levelDoctoralth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2019.90


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record