อิทธิพลของภาวะผู้นำที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้จัดการประปา การประปาส่วนภูมิภาค ประเทศไทย

Citation
เลิศ ไชยณรงค์ (1993). อิทธิพลของภาวะผู้นำที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้จัดการประปา การประปาส่วนภูมิภาค ประเทศไทย. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/933.
View online Resources