การศึกษาอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนในนาข้าวจากดัชนีพืชพรรณโดยประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-5 TM กรณีศึกษา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

dc.contributor.advisorจินตนา อมรสงวนสินth
dc.contributor.authorคมกฤษณ์ คีรีรมย์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:27:03Z
dc.date.available2014-05-05T09:27:03Z
dc.date.issued2011th
dc.date.issuedBE2554th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011th
dc.description.abstractวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อ1) เพื่อศึกษาค่าการสะท้อนพลังงานของค่าดัชนีพืช พรรณของข้าวตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวด้วยภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5 TM 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณกับค่ามีเทนตามระยะการเจริญเติบโตของข้าว และ 3) เพื่อประเมินอัตราการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนจากดัชนีพืชพรรณ โดยประยุกต์ใช้ ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5 TM ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าค่าการสะท้อนพลังงานของดัชนีพืชพรรณต่างๆ ได้แก่ NDVI RVI SAVI MSAVI และ GNDVI ทุกค่าดัชนีพืชพรรณจะมีแนวโน้มค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่หลังจากเริ่มเพาะปลูก 16 วัน 32 วันและ 64 วัน จนกระทั่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุดหลังจากเริ่มเพาะปลูก 80 วัน หลังจากนั้นจะ ลดลงเล็กน้อยหลังจากเริ่มเพาะปลูกไปแล้ว 112 วัน ส่วนความสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณต่างๆ ได้แก่ NDVI RVI SAVI MSAVI และ GNDVI กับอัตราการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนตามระยะการ เจริญเติบโตของข้าวมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งดัชนีพืชพรรณ GNDVI และ MSAVI สามารถน้ามาใช้ในการสร้างสมการเนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์กันสูงสุดเท่ากับ 0.823 และ 0.843โดยสมการพยากรณ์อัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนจากดัชนีพืชพรรณ เขียนได้ดังนี้ Y = -480.01X2 + 422.38X – 19.3, R 2 = 0.70 เมื่อ Y = อัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าว X = ค่าดัชนีพืชพรรณ GNDVI และ Y = -157.01X 2 + 247.68X – 14.629, R 2 = 0.71 เมื่อ Y = อัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าว X = ค่าดัชนีพืชพรรณ MSAVIth
dc.format.extent100 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2011.1
dc.identifier.otherb171623th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2045th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherก๊าซชีวภาพth
dc.subject.otherมีเธนth
dc.titleการศึกษาอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนในนาข้าวจากดัชนีพืชพรรณโดยประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-5 TM กรณีศึกษา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราth
dc.title.alternativeEstimating methane emission by using vegetation indices from LANDSAT-5 TM : a case study of Amphoe Bang Num Priao, Area, Chacheongsao Provinceth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.disciplineการจัดการสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b171623.pdf
Size:
12.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections