การนำแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษา หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

Citation
สรายุทธ เชื้ออ่อน (2014). การนำแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษา หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4651.
View online Resources
Collections