การมีส่วนร่วมของเกษตรกรต่อการดำเนินการองค์กรธุรกิจชุมชน : ศึกษากรณีกลุ่มแปรรูปข้าวอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

Citation
ธนะจักร เย็นบำรุง (1997). การมีส่วนร่วมของเกษตรกรต่อการดำเนินการองค์กรธุรกิจชุมชน : ศึกษากรณีกลุ่มแปรรูปข้าวอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1754.
View online Resources
Collections