ปัญหากฎหมายว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ กรณีการใช้ข้อมูลภายใน

dc.contributor.advisorวริยา ล้ำเลิศth
dc.contributor.authorศิริพงศ์ ชัยอำนวยศิลป์th
dc.date.accessioned2017-05-02T08:46:35Z
dc.date.available2017-05-02T08:46:35Z
dc.date.issued2014th
dc.date.issuedBE2557th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557th
dc.description.abstractในปี พ.ศ. 2558 ที่กำลังจะถึงนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) กำลังจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงก้าวสำคัญของตลาดทุนไทย โดยเศรษฐกิจและตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียนจะมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ดังนั้น กฎหมายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงของตลาดทุน จึงต้องครอบคลุมการดูแลความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องมีการพัฒนากฎหมายหลักทรัพย์ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์กรณีการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) เป็นการกระทำความผิดที่เกิดจากพื้นฐานของความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล ผู้ที่เป็นบุคคลภายในหรือใกล้ชิดกับบุคคลภายในที่รับทราบข้อมูลภายในก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยออกสู่สาธารณะ ย่อมกุมความได้เปรียบ สามารถควบคุมความเสี่ยงรวมถึงสามารถแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลนั้น ในขณะที่ผู้อื่นไม่สามารถกระทำได้ พฤติกรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม เพราะเป็นการเข้าถึงและใช้ข้อมูลก่อนโดยเอาเปรียบผู้อื่น ซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของประเทศไทย ได้แก่ มาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นั้น ยังขาดประสิทธิภาพในแง่ของกระบวนการพิสูจน์ความผิดของผู้กระทำผิด และโทษทางอาญาตามมาตรา 296 ที่ใช้บังคับตามกฎหมายดังกล่าวยังไม่รุนแรงเพียงพอที่จะป้องปรามมิให้คนในสังคมเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำนั้น รวมทั้งกระบวนการลงโทษตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เน้นเฉพาะกระบวนการลงโทษทางอาญา ซึ่งการพิสูจน์ความผิดค่อนข้างกระทำได้ยาก เพราะจะต้องพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัยอันสมควร (Proof Beyond Reasonable Doubt) ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้เขียนจึงทำการศึกษาวิจัยข้อมูลจากเอกสารต่างๆ และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต โดยทำการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช้วิธีการค้นคว้าวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาหลักฎหมายและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย เนื่องจากกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นต้นแบบของกฎหมายหลักทรัพย์ของโลกที่มีการพัฒนากฎหมายหลักทรัพย์มาเป็นเวลานาน ในส่วนของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซียนั้น เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงเป็นอันดับหนึ่งและสองในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556) และเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ จากผลการศึกษาวิจัย ทำให้ทราบถึงพัฒนาการ รูปแบบ และปัญหาของการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ กรณีการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งหากกฎหมายยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ก็คงเป็นช่องทางให้ที่เป็นบุคคลภายในหรือใกล้ชิดกับบุคคลภายในสามารถเอาเปรียบผู้อื่นจากข้อมูลนั้นได้ โดยสรุปแล้ว ผู้เขียนจึงเสนอแนะว่า หากมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหลักทรัพย์ว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนบทบัญญัติในส่วนของอัตราโทษที่ใช้บังคับอยู่ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและเพิ่มเติมในส่วนของมาตราการลงโทษทางแพ่ง ก็จะสนับสนุนให้กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพและทำให้ผู้กระทำเกิดความยำเกรงต่อความผิดมากขึ้นth
dc.format.extent128 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherba185714th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3391th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectการซื้อขายหลักทรัพย์th
dc.titleปัญหากฎหมายว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ กรณีการใช้ข้อมูลภายในth
dc.title.alternativeLegal problems concerning unfair securities trading practice : A study of insider tradingth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameนิติศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
ba185714.pdf
Size:
6.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections