การใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสนับสนุนหลักการประโยชน์สาธารณะในกฎหมายมหาชนของไทย

Citation
บุญชณัฎฐา กรัชกายพันธ์ (2016). การใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสนับสนุนหลักการประโยชน์สาธารณะในกฎหมายมหาชนของไทย. Retrieved from: https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5477.
View online Resources
Collections